Budapesti Honismereti Társaság
1043 Budapest, Berda József u. 48.
Tel/Fax: 370-0652
E-mail: info@bpht.hu
Hírek
Budapesti Honismereti Társaság
Közgyűjtemények
Civil szervezetek
Városunk újság
Budapesti Históriák
Pályázati lehetőségek
Kapcsolódó oldalak
Bibliográfia
Fórum
Támogatóink


Portálunk a Nemzeti Civil Alapprogram Civil Szolgáltató, Fejlesztő és Információs Kollégiuma, valamint Budapest Főváros Közgyűlése Civil Szervezetek és Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága támogatásával valósult meg.
Pályázati lehetõségek

Helytörténettel, honismerettel foglalkozó és a Fõvárosi Bíróságnál bejegyzett budapesti civil szervezetek számára rendszeresen ismétlõdõ fõvárosi és országos szintû pályázati lehetõségek (mûködési költségekre, rendezvényekre, kiadványokra...) ajánlása az utolsó beadási határidõk megadásával.

NKA Közgyűjteményi Kollégiu - www.nka.hu Leadási határidõ: 2018.03.12

megjelent az NKA pályázata közgyűjtemények számára
- külföldi konferenciákon való részvételre
- szakmai továbbképzéséekre
- időszaki kiállítások és hozzájuk kapcsolódó kiadványok, múzeumpedagógia,
- konferenciák, rendezvények szervezésére
- múzeumi évkönyvekre
- állományvédelemre, beszerzésekre


Budapest Bank Budapestért Alapítvány - www.budapestbank.hu Leadási határidõ: 2018.02.23

1138. Budapest, Váci út 193.

PÁLYÁZATI KIÍRÁS
2018.

A PÁLYÁZAT KIÍRÓJA (TÁMOGATÓ):
„BUDAPEST BANK BUDAPESTÉRT” ALAPÍTVÁNY , mint közhasznú civil szervezet.

A PÁLYÁZAT CÉLJA:
Az Alapítvány Kuratóriuma pályázatot ír ki civil és nonprofit szervezetek számára, olyan közösségi célokat szolgáló, közérdekû, megvalósítandó tevékenységek, civil kezdeményezések támogatására, amelyek kizárólag a fõvároshoz kötõdnek és szélesebb társadalmi rétegeket és érdeket szolgálnak:
- emelik a fõváros szellemi, mûvészeti, kulturális életének színvonalát,
- hozzájárulnak a fõvárosban élõk egészségügyi helyzetének, életmódjának, esélyegyenlõségének
- javításához,
- segítik a szociálisan és egészségileg hátrányos helyzetûek életminõségének javítását,
- felkarolják Budapest épített- és természeti értékeinek védelmét, a kulturális örökség megóvását.

PÁLYÁZÓK KÖRE:
• Civil szervezetek (2011.évi CLXXV. tv. 2.§ (6.) szerint);
• Nonprofit szervezetek (nonprofit Kkt., Bt., Kft., Rt.), és örökségvédelem alatt álló társasházak;
• Magánszemélyek részvételét a kiírás nem zárja ki.

PÁLYÁZATI KÖVETELMÉNYEK:
A követelményrendszer megtalálható: www.budapestbank.hu/info/alapitvanyok/alap-budapest.php „Aktuális pályázatok” fõcím alatt: „Pályázati követelmények” c. dokumentumban.

A PÁLYÁZAT PÉNZÜGYI FORRÁSA
A pályázók támogatására fordítható tervezett keretösszeg összesen 15 millió Ft.

IGÉNYELHETÕ TÁMOGATÁS:
összege pályázónként 100 ezer - 500 ezer Ft között, de legfeljebb 500.000,- Ft lehet (bruttó).

A TÁMOGATÁS FORMÁJA:
A pályázatai cél elõfinanszírozása; egyszeri, elszámolás-köteles, vissza nem térítendõ támogatás.

A TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSÁNAK IDÕSZAKA:
A pályázati cél megvalósításának idõtartama: 2018. április 15. - 2019. június 20. közötti idõszak.
A pályázati támogatás elszámolásának végsõ határideje: 2019. június 30.

A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK MÓDJA, HATÁRIDEJE:
A Kuratórium kizárólag elektronikusan benyújtott pályázatokat fogad be, a kiírás közzétételétõl kezdõdõen, 2018. február 23-án 24.00 óráig, az alábbi E-mail címen: maria1.nagy@budapestbank.hu

PÁLYÁZATOK ELBÍRÁSÁLÁSA
Kizárólag a „Pályázati követelmények” c. dokumentumban megfogalmazott elõírásoknak megfelelõ pályázat fogadható el. A pályázatokat a Kuratórium értékeli 2018. március 31-éig, a döntése ellen fellebbezésnek helye nincs. A pályázatok elbírálásáról minden pályázó elektronikusan értesítést kap.
A támogatási összegek folyósítására – a szerzõdések aláírása után - 2018. április második felében kerül sor.

További információk: Nagy Mária irodavezetõ, tel.: 450-6115; E-mail: maria1.nagy@budapestbank.hu; www.budapestbank.hu/info/alapitvanyok/alap-budapest.php

Budapest, 2018. év január hónap 10. napján Az Alapítvány Kuratóriuma
Nemzeti Együttmûködési Alap Koll - www.emet.gov.hu Leadási határidõ: 2018.01.29

P Á L Y Á Z A T I K I Í R Á S
civil szervezetek 2018.évi szakmai (beadás: 2018.01.29.).

Kiírásra kerültek az Emberi Erőforrások Minisztériuma által biztosított forrásból, a Nemzeti Együttműködési Alap Kollégiumainak 2018. évre vonatkozó, NEA-18-SZ jelű „Civil szervezetek szakmai célú támogatása 2018." című pályázatai. A pályázat célja a civil társadalom erősítése, a civil szervezetek társadalmi szerepvállalásának segítése, a civil szervezetek szakmai költségeihez való hozzájárulás révén.

A jelen kiírásban összesen 2,8 milliárd forint áll rendelkezésre, melyet a civil szervezetek szakmai tevékenységeik feltételeinek biztosítására használhatnak majd fel 2018. április 1. és 2019. március 31. között. A pályázatokat harminc napon belül - kollégiumoktól függően - a 2018. január 15. és 18. közötti határidő lejártáig kell benyújtani, a legkisebb pályázható összeg 100 ezer, a legmagasabb pedig 3 millió forint lehet. Egy pályázó csak egy pályázatot nyújthat be és megmaradt az a korábbi feltétel is, amely szerint a támogatási összeg tíz százalékát a szervezeteknek saját erőből kell finanszírozniuk. A korábbi évekhez hasonlóan a pályázatok lebonyolításával kapcsolatos feladatokat az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő látja el.

A pályázatokat az EPER felületen keresztül lehet benyújtani, a kiírásról továbbá a részletes feltételekről pedig a www.civil.info.hu, valamint az http://www.emet.gov.hu/ oldalakon tájékozódhatnak.


Magyar Mûvészeti Akadémia - www.mma.hu Leadási határidõ: 2016.12.31

Pályázati felhívás az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulójához kapcsolódó programok megvalósításához:

A Magyar Mûvészeti Akadémia (MMA) – a Magyar Mûvészeti Akadémiáról szóló 2011. évi CIX. törvény (MMA tv.) 4. § (2) bekezdésében nevesített – a mûvészeti élethez kapcsolódó közfeladatai ellátása érdekében a kulturális értékek védelméhez és gyarapításához, a mûvészeti és történeti hagyományok megõrzéséhez, a magas színvonalú mûvészi alkotómunka feltételeinek megerõsítéséhez, az 1956-os forradalom és szabadságharc eseményeinek 60. évfordulójához kapcsolódó programok megvalósításához, szakmai rendezvényekhez, könyvek kiadásához, emléktáblák és szobrok állításához/felújításához nyújt jelen pályázati kiírás alapján elnyerhetõ támogatást.
Részletesebben a kííró honlapján - baloldali menûsor, pályázatok.Emberi Erõforrás Támogatáskezelõ - https://eptk.fair.gov.hu Leadási határidõ: 2016.03.22

Nyílt pályázatot hirdet a "Szovjetunióba hurcolt politikai foglyok és kényszermunkások emlékévével" kapcsolatosan.
A kiírás célja az Emlékév témájában eddig elvégzett kutatások, illetve új kutatások eredményeinek megismertetése a tudományos közélettel, valamint a társadalom szélesebb rétegeivel nemzetközi, országos, helyi és nemzetiségi konferenciák megvalósításán keresztül, valamint a hadifoglyok és civil elhurcoltak összegyûjtésére létrehozott gyûjtõtáborok helyszíneire, emlékhelyekre szervezett emlék utak támogatása, megemlékezés az elhurcoltakról.
Közép- és Kelet-európai Történelem és Tá - http://elsovilaghaboru.com/centenariumiemlekbizottsag/hu/palyazatok Leadási határidõ: 2014.06.01

Kiíró: Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány

Elindultak az elsõ világháború centenáriumához kapcsolódó pályázatok, amelyek meghirdetésével és koordinálásával a Magyarország Kormánya által létrehozott Elsõ Világháborús Centenáriumi Emlékbizottság a XX. Század Intézetet bízta meg.
A pályázatok keretében mód nyílik tudományos mûvek megjelentetésére, elsõ világháborús emlékmûvek helyreállítására, tudományos és kulturális rendezvények, mûvészeti tevékenységek megvalósítására, valamint játék- és dokumentumfilmek forgatókönyveinek megalkotására. Külön színfoltot jelent, hogy az Emlékbizottság a legfiatalabb nemzedékek által kedvelt tematikus számítógépes játékprogramok elkészítésére is forrást kíván teremteni. A 2014-tõl 2020-ig tartó programsorozat célja, hogy a huszadik század egyik legfontosabb, a magyar és az egyetemes történelmet is meghatározó eseményét helyezze új megvilágításba. A centenárium lehetõség és kötelesség egyben, hiszen miközben a hajdani összecsapás szembenálló feleinek érték- és érdek-ellentétei az egész huszadik századot meghatározták, a "nagy háború" széles körben elterjedt narratíváját máig torzítja a "vesztesek-gyõztesek" hamis ellentétpárja, valamint a totális diktatúrák ideológiai utórezgése.
Itt az idõ, hogy újragondoljuk mindazt, ami akkor történt!

Balassi Intézet - www.balassi-intezet.hu Leadási határidõ: 2013.09.30

PÁLYÁZATI KIÍRÁS
A BALASSI INTÉZET ÉS A KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI HIVATAL NYÍLT PÁLYÁZATOT HIRDET "TELEPÜLÉSI IDENTITÁS ÉS NÉPMÛVÉSZETI TEVÉKENYSÉGEK TÁMOGATÁSA" TÉMAKÖRBEN

A Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal (továbbiakban: Hivatal) megbízásából a Balassi Intézet (a továbbiakban: Intézet) nyílt pályázatot hirdet a "Települési identitás és népmûvészeti tevékenységek támogatása" tárgyában.
A támogatás felhasználása során az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben (a továbbiakban: Áht.), az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben (továbbiakban: Ávr.) foglaltak szerint kell eljárni.
Jogszabályváltozás eseten a pályázati felhívásban foglaltak módosulhatnak!
A pályázat célja, kategóriái
A helyi hagyományok feltárását, a magyar népmûvészet szellemi és tárgyi tradicionális értékeinek megõrzését és a hagyományokon alapuló mûvelõdési igények kielégítését (különös tekintettel azokra, amelyek a fiatalok helyismeretét, lakhelyükhöz való kötõdését erõsítik) megvalósító kulturális közösségek támogatása.
Pályázók köre
- Magyarországi és határon túli kulturális, oktatási intézmények, jogi személyiséggel rendelkezõ társadalmi szervezetek (a Polgári Törvénykönyvrõl szóló 1959. évi IV. törvény alapján létrehozott alapítványok, egyesületek, valamint a közhasznú szervezetek, illetve az egyesülési jog alapján létrejött egyéb szervezetek).
- Országos hatókörû szakmai szervezetek.

Hivatásos mûvészeti csoport nem pályázhat.
Nem részesülhet támogatásban az a személy/szervezet, aki/amely
a) a pályázat benyújtásának idõpontjában a szervezet nem felel meg a rendezett az 1/2012. (I. 26.) NGM rendeletben meghatározott munkaügyi kapcsolatok követelményeinek,
b) a támogatott tevékenységhez szükséges jogerõs hatósági engedélyekkel nem rendelkezik,
c) a korábban nyújtott állami, vagy Európai Uniós támogatásokkal az elõírt határidõre nem számolt el,
d) a korábbi pályázati program megvalósítása során, illetve a mûködtetés alatt engedély nélkül eltért a támogatási szerzõdésben foglaltaktól,
e) korábban valótlan, megtévesztésre alkalmas adatokat közölt a támogatás felhasználásával kapcsolatban,
f) szervezetnek lejárt esedékességû, vagy meg nem fizetett adótartozása - ide nem értve a helyi adókat -, valamint járulék-, illeték- vagy vámtartozása (a továbbiakban együtt: köztartozás) van,
g) jogerõs végzéssel elrendelt felszámolási, csõd-, végelszámolási vagy egyéb - a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott - eljárás alatt áll,
h) korábban megítélt támogatásáról szóló beszámolójukat a pályáztatók visszautasították, vagy lejárt esedékességû, elszámolatlan vagy visszafizetetlen kintlévõségük van velük szemben,
i) pályázóval szemben a közpénzekbõl nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (a továbbiakban Knyt.) 6. § (1) bekezdése szerint foglalt összeférhetetlenségi ok, valamint a Knyt. 8. § (1) bekezdésében foglalt érintettség áll fenn és ezen körülmény közzétételét a Knyt. szerinti határidõben nem kezdeményezte,
j) a támogatási döntés tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis vagy megtévesztõ adatot szolgáltatott vagy ilyen nyilatkozatot tett,
k) nem felel meg az Áht. 50. § (1) bekezdése szerinti követelményeknek,
l) jogszabályban vagy az Ávr-ben a támogatói okirat kiadásának vagy a támogatási szerzõdés megkötésének feltételeként meghatározott nyilatkozatokat nem teszi meg, dokumentumokat nem nyújtja be, vagy a megtett nyilatkozatát visszavonja,
m) az Ávr. 76. § (3) bekezdése alapján az elõzõ évben vagy években azonos vagy jogelõd fejezethez tartozó azonos vagy jogelõd fejezeti kezelésû elõirányzatból nyújtott támogatásról a szakmai beszámolót vagy a pénzügyi elszámolást nem nyújtotta be, vagy a támogató által ennek következtében vagy egyébként a beszámoló, elszámolás alapján a részére elõírt visszafizetési kötelezettséget a megállapított határidõben, illetve a részletfizetési megállapodásban meghatározott határidõben nem teljesítette,
n) nem teljesítette az alacsony keresetû munkavállalók bérének emelését ösztönzõ egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi XCIX. törvényben foglalt követelményeket.

Nem támogatható az a pályázat, amelynek megvalósítása, illetve a megvalósítás módja vagy eredménye:
a) bûncselekménynek vagy bûncselekmény elkövetésére való felhívásnak minõsül;
b) alapvetõ emberi vagy alkotmányos jogot sért;
c) a nemzet, a nemzeti, etnikai, nyelvi és más kisebbségek, valamint más nemzetek méltóságának és a társadalom más alapvetõ érdekeinek sérelmével jár, így különösen a közrendbe, a közerkölcsbe, a család és a kiskorúak védelmének követelményébe ütközik.

Támogatási idõszak
A pályázó által a pályázatban megjelölt, 2013. június 20. - 2014. március 15. közé esõ idõszak.
A pályázat forrása
A 1074/2011. (III. 23.) Kormányhatározat alapján megszûntetett Pro Renovanda Cultura Hungariae Alapítvány vagyona.
Rendelkezésre álló keretösszeg
A pályázat támogatására rendelkezésre álló keretösszeg 15 000 000 Ft, azaz tizenöt-millió forint.
A Fõkuratórium az egyes Szakkuratóriumokhoz rendelt ("Dunatáji népek kutatása" Egyházak mûvelõdési örökségével kapcsolatos kulturális tevékenységek támogatása", "Köz- és felsõoktatásban mûködõ kollégiumok tehetséggondozása és kollégiumi mûvelõdés támogatása", "Települési identitás és népmûvészeti tevékenységek támogatása" és a "Zenei jellegû mûvelõdési rendezvények támogatása" kiírások tekintetében) pályázati keretet a Szakkollégiumok javaslatai alapján a teljes keret leghatékonyabb felhasználása érdekében a beérkezett pályázatok mennyisége és minõsége függvényében módosíthatja.
A pályázaton igényelhetõ támogatás összege és formája
Az elnyerhetõ támogatás összege minimum 100 000 Ft, maximum 500 000 Ft.
A támogatás mértéke, folyósítása, intenzitása
A projekt összes költségének 100%-a elszámolható, a pályázathoz saját forrás biztosítása nem kötelezõ.
A pályázatban csak a támogatási idõszakot terhelõ költségekre vonatkozó pénzügyi bizonylatok számolhatók el, melyek pénzügyi teljesítésének az elszámolási idõszak végéig meg kell történnie.
A Hivatal a támogatási összeget a támogatási szerzõdés mindkét fél által történõ aláírását követõ 15 napon belül utalja át.
A támogatás folyósítása a támogatási szerzõdésben meghatározott idõpontig, banki utalás útján közvetlenül a kedvezményezett, illetve amennyiben nincs saját bankszámlaszáma, az általa a megjelölt számlatulajdonos szervezet számlájára történik.
A kedvezményezett köteles a támogatás igénybe vételének jogosságát igazoló bizonylatait elkülönítetten kezelni és nyilvántartani.
Amennyiben a támogatás kedvezményezettjének adó-, járulék-, illeték- vagy vámtartozása van, a kedvezményezettet a köztartozással csökkentett összeg illeti meg, a Magyar Államkincstár által visszatartott költségvetési támogatásnak megfelelõ összegû köztartozás az átutalással megfizetettnek minõsül.
Benyújtható pályázatok száma
Jelen pályázati kiírásra egy pályázó csak egy pályázatot nyújthat be.
Támogatható kiadások
- vállalkozási vagy szolgáltatási szerzõdés alapján számlás kifizetés (dologi költség)
- elõadói tiszteletdíjak (megbízási szerzõdéssel, munkáltatói járulékkal együtt)
- utazási és szállítási költségek
- szállásköltségek
- PR- és reklámköltségek
- nyomdaköltség

A pályázat keretében fesztiválok megrendezése, külföldi utazások, tárgyi eszköz beszerzése, épület felújítás valamint az étkezés nem támogatott költségek.
A pályázatok benyújtásának módja és helye
A pályázatot papír alapon NÉGY elkülönített példányban (EGY eredeti és HÁROM másolat), illetve CD-n/DVD-n egy példányban, de EGY csomagban (borítékban) kell benyújtani. A papíron benyújtott pályázatnak tartalmaznia kell:
- Pályázati adatlap (cégszerûen aláírva, dátummal ellátva).
- Részletes költségvetési összesítõ (cégszerûen aláírva, dátummal ellátva).

A papír alapon benyújtott pályázatokat az alábbi címre kell beküldeni:
Balassi Intézet Nemzeti Évfordulók Irodája
Budapest 1519 Pf. 385
Amennyiben a felsorolt mellékleteket vagy egyéb dokumentumokat nem magyar nyelven nyújtja be, köteles csatolni annak magyar nyelvû hiteles fordítását is. Vitatott esetben a magyar nyelvû változat az irányadó.

A pályázatok benyújtásának határideje 2013. szeptember 30. 24.00 óra

A borítékra kérjük, írják rá: "Települési identitás és népmûvészeti tevékenységek"
Határidõben benyújtottnak minõsül az a pályázat, amely legkésõbb a beadási határidõ napján postázásra került, a postai bélyegzõ dátuma a mérvadó.
A pályázat kezelõje
Balassi Intézet
1519 Budapest, Pf. 385
A hiányosan benyújtott pályázatok érvénytelenek, elbírálásra nem kerülnek. Hiánypótlásra lehetõség nincs.
Érvényességi vizsgálati szempontok:
a) a pályázati adatlap és a kötelezõen csatolandó mellékletek kitöltöttsége, megfelelõsége,
b) a pályázó szervezetnek a pályázat benyújtására való jogosultsága,
c) cégszerû aláírás/aláírás megléte
d) a megadott határideig történõ benyújtás
e) elõírt példányszámban való benyújtás

A pályázatok elbírálásának szakmai szempontrendszere és határideje
A pályázatok értékelését a Szakkuratórium javaslata alapján a Fõkuratórium bírálja el a pályázatok beérkezését követõ 30 napon belül az alább meghatározott szempontrendszer szerint.
A pályázat elbírálásának szempontjai
- a szakmai program értéke és megvalósíthatóságának realitása,
- az elérendõ célok mérhetõsége,
- a költségvetés realitása,
- a pályázat igényessége, átláthatósága, felépítése.

A támogatás a kértnél alacsonyabb mértékben is megállapítható, de a kértnél nagyobb támogatási összeg megítélésére nincs lehetõség.
A támogatási döntésben meghatározhatók a támogatás felhasználására és a szerzõdéskötésre vonatkozó feltételek.
A pályázók döntést követõ kiértesítése
A döntést követõen az Intézet 15 napon belül elektronikus értesítéssel (az adatlapon megadott email címre) és írásban is tájékoztatja a támogatási igény benyújtóját a támogatási döntésrõl, valamint az eredményeket közzéteszi. A pályázatokkal kapcsolatos döntések a http://www.balassi-intezet.hu és a http://www.kih.gov.hu honlapokon kerülnek közzétételre.
A döntés ellen a pályázó részérõl jogorvoslati kérelem benyújtásának helye nincs.

Szerzõdéskötés
A kedvezményezettel - a szerzõdéskötéshez szükséges dokumentáció Intézethez való megküldést, valamint azok elfogadását követõen, a szerzõdéskötéshez szükséges valamennyi feltétel határidõben való teljesülése esetén, - a támogatási szerzõdést a Hivatal köti meg.
A támogatási szerzõdés megkötéséhez a kedvezményezettnek be kell nyújtania a jogszabályok és az Intézet által elõírt nyilatkozatokat, dokumentumokat kiemelten a biztosíték nyújtására szolgáló számlavezetõ pénzintézet(ek) által nyilvántartásba vett beszedési megbízás benyújtására vonatkozó felhatalmazó (inkasszó) levelet.
Hatályát veszti a támogatási döntés, ha a szerzõdés a támogatásról szóló értesítésben megjelölt határidõtõl számított további harminc napon belül a pályázó mulasztásából, vagy neki felróható egyéb okból nem jön létre.
Támogatás csak akkor nyújtható, ha a kedvezményezettnek korábbi költségvetési támogatásból származó, lejárt határidejû elszámolási vagy visszafizetési kötelezettsége nincs.
Az Intézet a beérkezett dokumentációkat megvizsgálja, és amennyiben a szerzõdéskötéshez szükséges dokumentumok valamelyike nem áll rendelkezésére vagy hiányos, illetve a kedvezményezett elmulasztotta az értesítésben szereplõ határidõt, az Intézet a kedvezményezettet 10 napos határidõvel hiánypótlásra szólítja fel.

Szerzõdéskötés elõtti módosítási kérelem
A támogatásról szóló döntés - amennyiben a megítélt támogatás összege alacsonyabb a pályázó által igényelt támogatásnál - rendelkezhet oly módon, hogy meghatározza azokat a programrészeket vagy költségeket, amelyekre a támogatás felhasználható (döntési kikötés). Ebben az esetben, illetve alacsonyabb megítélt összeg esetében az Intézet felhívja a pályázót arra, hogy a támogató határozatnak megfelelõen módosítsa a pályázati programját. A pályázó az igényelt és a megítélt támogatási összeg arányával megegyezõen módosíthatja a program teljes költségvetését. A módosítás során a kiírás által elõírt tartalmi követelményeket be kell tartani, és a módosítás nem zárhatja ki azoknak a programrészeknek a megvalósulását, amelyeket a pályázat elbírálása során - a kiírásban rögzített szempontoknak megfelelõen - elõnyként került értékelésre. A módosított pályázati programot jóváhagyás céljából az Intézet részére a támogatási szerzõdés megkötése elõtt be kell nyújtani az eredeti pályázattal azonos módon. Szerzõdéskötésre csak az Intézet által elfogadott és a Hivatal által jóváhagyott módosítások esetén kerülhet sor.

Szerzõdéskötés utáni módosítási kérelem és bejelentési kötelezettség
A támogatási szerzõdésben a kedvezményezettnek kötelezettséget kell arra vállalnia, hogy ha a támogatott program megvalósítása meghiúsul, tartós akadályba ütközik, a szerzõdésben foglalt ütemezéshez képest késedelmet szenved, vagy a pályázati program megvalósításával kapcsolatban bármely körülmény megváltozik, akkor legkésõbb 8 napon belül bejelenti ezt az Intézetnek.
Módosítási kérelem benyújtására legkésõbb a teljesítési határidõ (projekt vége dátum) utolsó napjáig van lehetõsége. Felhívjuk a figyelmüket arra, hogy a beszámolás során legfeljebb 20%-os eltérés megengedett a részletes költségvetési terv egyes költségvetési alsorai között. Kérjük, hogy a 20%-ot meghaladó mértékû költségvetés-módosítási kérelmüket idõben nyújtsák be!
A költségterv módosítása nem minõsül a támogatási szerzõdés módosításának. A költségterv módosítását az Intézet ellenõrzését követõen a Hivatal hagyja jóvá.

A támogatás elszámolása és ellenõrzése
A szakmai és a pénzügyi beszámoló beérkezésének végsõ határideje a pályázati projekt befejezését követõ 30. nap, de legkésõbb 2014. április 15.
Az elszámolással kapcsolatos útmutató segédlet letölthetõ a http://www.balassi-intezet.hu honlapról.
A levonható általános forgalmi adó nem támogatható, ezért a pályázónak nyilatkoznia kell az áfa levonási jogával, illetve annak érvényesítésével kapcsolatban.
A pályázati projekt költségvetését, különösen az igényelt összeget úgy kell megtervezni, hogy az megfeleljen a pályázóra vonatkozó áfa elszámolási szabályoknak, melyrõl szerzõdéskötéskor írásos nyilatkozatot is tenni kell.
A kedvezményezettek a támogatás felhasználásáról a támogatási szerzõdés és a gazdálkodásukra vonatkozó elõírások szerint kötelesek számot adni szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás formájában (együttesen: beszámoló). A pénzügyi elszámolás és szakmai beszámoló csak együttesen tekinthetõ beszámolónak, vagyis ha valamelyik rész hiányzik, akkor ellenõrzés nélkül hiánypótlást küld az Intézet a hiányzó rész pótlására vonatkozóan.
A beszámolási kötelezettség teljesítése során a kedvezményezettnek igazolni kell, hogy a támogatás rendeltetésszerûen, a döntés szerinti célnak megfelelõen, a szerzõdésben rögzített keretek között került felhasználásra.
A pénzügyi elszámolást és a szakmai beszámolót az Intézet vizsgálja meg és - amennyiben szükséges - egy alkalommal,15 napos határidõvel a hiányosságok kijavítására, pótlására szólítja fel a kedvezményezettet. A felszólítást elektronikus (a pályázatban megjelölt email címre) és postai úton, tértivevényes küldeményként küldi meg. Ha a kedvezményezett nem pótolta a hiányosságokat vagy azoknak nem a hiánypótlási felhívásban meghatározott módon tett eleget a felszólításban megjelölt határidõre, úgy további hiánypótlásra nincs lehetõség. A beszámolót a Hivatal fogadja el.
A kedvezményezett csak a szakmai beszámoló és a pénzügyi elszámolás elfogadása esetén tekintheti a szerzõdésben foglalt rendelkezéseket teljesítettnek.
A beszámoló készítése során figyelmet kell fordítania arra, hogy a támogatás (és saját forrás) teljes összegével el kell számolni. Amennyiben a támogatási összeg 100%-ával nem tud az elfogadott költségvetés szerint elszámolni, úgy a maradványösszeget vissza kell utalni a Hivatal 10032000-00285128-00000000 számú kincstári számlaszámára, a pályázati azonosító közlemény rovatba történõ feltüntetésével.

Egyéb ellenõrzések
Az Intézet, a Hivatal, illetve a jogszabály által az ellenõrzésükre feljogosított szervek (különösen az ÁSZ, KEHI) jogosultak a támogatás jogszerû felhasználásának ellenõrzése céljából a projekt megvalósításának folyamatba épített, illetve utólagos ellenõrzésére.
A kedvezményezett az ellenõrzések során köteles együttmûködni az ellenõrzést végzõ szervezetekkel, illetve a projekt zárását követõ 10 éven át köteles biztosítani, hogy a pályázatban a dokumentumok õrzésére kijelölt helyen a pályázati dokumentáció teljes anyaga rendelkezésre álljon. A helyszín változásáról köteles haladéktalanul tájékoztatni az Intézetet és a Hivatalt.
E kötelezettség megszegése esetén a Hivatal jogosult - a kötelezettség fennállásának idõtartama alatt - a támogatás jogosulatlan igénybe vételére vonatkozó szankciók alkalmazására.

Lezárás
A pályázati program lezárása - a támogatott pályázati cél szerzõdés szerinti megvalósulását követõen a megvalósításáról szóló szakmai beszámoló, továbbá a program teljes költségvetésének elszámolásáról készített pénzügyi elszámolás alapján történik. A pályázati program lezárásának tényérõl az Intézet értesíti a kedvezményezettet, és egyúttal intézkedik az esetleges banki felhatalmazó levél visszavonásáról is.

Lemondás
A kedvezményezett a döntés után bármikor kezdeményezheti a támogatási összeg egészérõl vagy részérõl való lemondást. Gyakori eset, hogy a kedvezményezett a beszámoló elkészítése során szembesül azzal, hogy a támogatási összeg 100%-ával nem tud az elfogadott költségvetés szerint elszámolni, ebben az esetben a beszámolóval együtt kell beküldeni a lemondó nyilatkozatot, valamint a visszautalást igazoló terhelési értesítõ hitelesített másolatát.
A lemondó nyilatkozatot a szervezet hivatalos képviselõjének/személynek kell aláírni és indoklással ellátni.

Adatmódosítás
Amennyiben a szerzõdés megkötését követõen a kedvezményezett adataiban változás következik be, azt a kedvezményezett haladéktalanul, de legkésõbb 8 napon belül köteles az Intézetnek bejelenteni a változást igazoló dokumentumok megküldésével egyidejûleg.

További információk
A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a döntést követõen, amennyiben a pályázati célra rendelkezésre álló keretösszeget - a beérkezett pályázatok száma vagy tartalma miatt - nem tudta felhasználni, úgy további beadási határidõt és/vagy módosított feltételeket határoz meg egy módosított pályázati kiírás keretében.
Jelen pályázati kiírás, továbbá a pályázati adatlap és mellékletek együtt képezik a pályázati dokumentációt és tartalmazzák a pályázáshoz szükséges összes feltételt. A pályázati kiírás és dokumentáció a http://www.balassi-intezet.hu honlapról tölthetõ le.
A pályázattal kapcsolatosan felvilágosítás az Intézet munkatársaitól kérhetõ:
Csicsó Magdolna (+36) 1 381-5152; csicso.magdalena@bbi.hu
Ignáth Valéria (+36) 1 381-5189, valeria.ignath@bbi.hu
A pályázó a pályázat benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy az általa megadott adatait az Intézet nyilvántartsa, illetve a nyertes pályázó nevét, pályázott célját és a támogatás összegét jelen pályázati kiírásban foglaltak szerint nyilvánosságra hozza.
A nem támogatott pályázatokhoz csatolt anyagokat (kézirat, fotó, CD stb.) nem õrizzük meg, és nem küldjük vissza, azok a Balassi Intézet Nemzeti Évfordulók Irodáján átvehetõk a döntésrõl szóló értesítés dátumától számított 30 napon belül. A határidõ letelte után - külön értesítés nélkül - a fenti anyagokat megsemmisítjük.


Pályázati figyelõ - www.pafi.hu Leadási határidõ: 2008.12.31

Aktuális pályázatok figyelése

A kerületi önkormányzatok pályázatai a helyi civil szervezetek számára jól ismert. Ezeken a bíróságnál be nem jegyzett helyi egyesületek is sikeresen pályázhatnak. Meghirdetésükre általában a kerületi önkormányzat éves költségvetésének elfogadása után kerül sor (március), a beadási határidõ legtöbbször a megjelenéstõl számított egy hónap.
2005-2013 Budapesti Honismereti Társaság, Minden jog fenntartva                                         Készítette: Silverside Stúdió