Budapesti Honismereti Társaság
1043 Budapest, Berda József u. 48.
Tel/Fax: 370-0652
E-mail: info@bpht.hu
Hírek
Budapesti Honismereti Társaság
Közgyűjtemények
Civil szervezetek
Városunk újság
Budapesti Históriák
Pályázati lehetőségek
Kapcsolódó oldalak
Bibliográfia
Fórum
Támogatóink


Portálunk a Nemzeti Civil Alapprogram Civil Szolgáltató, Fejlesztő és Információs Kollégiuma, valamint Budapest Főváros Közgyűlése Civil Szervezetek és Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága támogatásával valósult meg.
Pályázati lehetõségek

Helytörténettel, honismerettel foglalkozó és a Fõvárosi Bíróságnál bejegyzett budapesti civil szervezetek számára rendszeresen ismétlõdõ fõvárosi és országos szintû pályázati lehetõségek (mûködési költségekre, rendezvényekre, kiadványokra...) ajánlása az utolsó beadási határidõk megadásával.

Budapest Bank Budapestért Alapítvány - www.budapestbank.hu Leadási határidõ: 2017.02.24

1138. Budapest, Váci út 193.

PÁLYÁZATI KIÍRÁS
2017.

A PÁLYÁZAT KIÍRÓJA (TÁMOGATÓ):
„BUDAPEST BANK BUDAPESTÉRT” ALAPÍTVÁNY , mint közhasznú civil szervezet.

A PÁLYÁZAT CÉLJA:
Az Alapítvány Kuratóriuma pályázatot ír ki civil és nonprofit szervezetek számára, olyan közösségi célokat szolgáló, közérdekû, megvalósítandó tevékenységek, civil kezdeményezések támogatására, amelyek kizárólag a fõvároshoz kötõdnek és szélesebb társadalmi rétegeket és érdeket szolgálnak:
- emelik a fõváros szellemi, mûvészeti, kulturális életének színvonalát,
- hozzájárulnak a fõvárosban élõk egészségügyi helyzetének, életmódjának, esélyegyenlõségének
- javításához,
- segítik a szociálisan és egészségileg hátrányos helyzetûek életminõségének javítását,
- felkarolják Budapest épített- és természeti értékeinek védelmét, a kulturális örökség megóvását.

PÁLYÁZÓK KÖRE:
• Civil szervezetek (2011.évi CLXXV. tv. 2.§ (6.) szerint);
• Nonprofit szervezetek (nonprofit Kkt., Bt., Kft., Rt.), és örökségvédelem alatt álló társasházak;
• Magánszemélyek részvételét a kiírás nem zárja ki.

PÁLYÁZATI KÖVETELMÉNYEK:
A követelményrendszer megtalálható: www.budapestbank.hu/info/alapitvanyok/alap-budapest.php „Aktuális pályázatok” fõcím alatt: „Pályázati követelmények” c. dokumentumban.

A PÁLYÁZAT PÉNZÜGYI FORRÁSA
A pályázók támogatására fordítható tervezett keretösszeg összesen 15 millió Ft.

IGÉNYELHETÕ TÁMOGATÁS:
összege pályázónként 100 ezer - 500 ezer Ft között, de legfeljebb 500.000,- Ft lehet (bruttó).

A TÁMOGATÁS FORMÁJA:
A pályázatai cél elõfinanszírozása; egyszeri, elszámolás-köteles, vissza nem térítendõ támogatás.

A TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSÁNAK IDÕSZAKA:
A pályázati cél megvalósításának idõtartama: 2017. április 15. - 2018. június 20. közötti idõszak.
A pályázati támogatás elszámolásának végsõ határideje: 2018. június 30.

A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK MÓDJA, HATÁRIDEJE:
A Kuratórium kizárólag elektronikusan benyújtott pályázatokat fogad be, a kiírás közzétételétõl kezdõdõen, 2017. február 24-én 24.00 óráig, az alábbi E-mail címen: maria1.nagy@budapestbank.hu

PÁLYÁZATOK ELBÍRÁSÁLÁSA
Kizárólag a „Pályázati követelmények” c. dokumentumban megfogalmazott elõírásoknak megfelelõ pályázat fogadható el. A pályázatokat a Kuratórium értékeli 2017. március 31-éig, a döntése ellen fellebbezésnek helye nincs. A pályázatok elbírálásáról minden pályázó elektronikusan értesítést kap.
A támogatási összegek folyósítására – a szerzõdések aláírása után - 2017. április második felében kerül sor.

További információk: Nagy Mária irodavezetõ, tel.: 450-6115; E-mail: maria1.nagy@budapestbank.hu; www.budapestbank.hu/info/alapitvanyok/alap-budapest.php

Budapest, 2017. év január hónap 10. napján Az Alapítvány Kuratóriuma
Nemzeti Együttmûködési Alap Koll - www.emet.gov.hu Leadási határidõ: 2017.01.17

P Á L Y Á Z A T I K I Í R Á S
civil szervezetek 2017.évi mûködési (beadás: 2017.01.17-20.).

Elérhetõk:
1. www.civil.info.hu/web/nea honlapon
2. vagy az www.emet.gov.hu oldalon: - a Hazai támogatások táblázatában - a Civil támogatásokra kattintva - a NEA és Civil Támogatások Igazgatóságánál a Nemzeti Együttmûködési Alap-ra kattintva - ezt követõen a NEA 2016. évi pályázati kíírásokra kattintva - érhetõk el.

Magyar Mûvészeti Akadémia - www.mma.hu Leadási határidõ: 2016.12.31

Pályázati felhívás az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulójához kapcsolódó programok megvalósításához:

A Magyar Mûvészeti Akadémia (MMA) – a Magyar Mûvészeti Akadémiáról szóló 2011. évi CIX. törvény (MMA tv.) 4. § (2) bekezdésében nevesített – a mûvészeti élethez kapcsolódó közfeladatai ellátása érdekében a kulturális értékek védelméhez és gyarapításához, a mûvészeti és történeti hagyományok megõrzéséhez, a magas színvonalú mûvészi alkotómunka feltételeinek megerõsítéséhez, az 1956-os forradalom és szabadságharc eseményeinek 60. évfordulójához kapcsolódó programok megvalósításához, szakmai rendezvényekhez, könyvek kiadásához, emléktáblák és szobrok állításához/felújításához nyújt jelen pályázati kiírás alapján elnyerhetõ támogatást.
Részletesebben a kííró honlapján - baloldali menûsor, pályázatok.Emberi Erõforrás Támogatáskezelõ - https://eptk.fair.gov.hu Leadási határidõ: 2016.03.22

Nyílt pályázatot hirdet a "Szovjetunióba hurcolt politikai foglyok és kényszermunkások emlékévével" kapcsolatosan.
A kiírás célja az Emlékév témájában eddig elvégzett kutatások, illetve új kutatások eredményeinek megismertetése a tudományos közélettel, valamint a társadalom szélesebb rétegeivel nemzetközi, országos, helyi és nemzetiségi konferenciák megvalósításán keresztül, valamint a hadifoglyok és civil elhurcoltak összegyûjtésére létrehozott gyûjtõtáborok helyszíneire, emlékhelyekre szervezett emlék utak támogatása, megemlékezés az elhurcoltakról.
NKA Könyvkiadás Kollégiu - www.nka.hu Leadási határidõ: 2014.12.08

Cím: A Könyvkiadás Kollégiuma szakmai támogatásai
Kiíró: Nemzeti Kulturális Alap
Határidõ: 2014.12.08
Érvényes: 2014.12.08
Tárgymutató: könyvkiadás szakmai támogatása
Pályázhat: olyan könyvkiadók, amelyek már bizonyították, hogy fontos szellemi mûhelyt alakítottak ki, és 2010. és 2014. között évente legalább öt, de ebben az idõszakban összesen legalább 25 könyvet adtak ki

Pályázati cél:
A Könyvkiadás Kollégiuma pályázatot hirdet a könyvkiadási tevékenység 2015. évi megújítására, fejlesztésére, a magyar könyvkultúra jelentõs értékeinek létrehozására az alábbi témakörökben.

Pályázati feltételek: a pályázó az NKA portálján a regisztrációt megtette

Támogatás formája: vissza nem térítendõ támogatás.

Támogatás forrása a Magyarország 2015. évi központi költségvetésérõl szóló törvény LXVII. Nemzeti Kulturális Alap fejezet.

Felhívjuk a pályázók figyelmét:
- A Könyvkiadás Kollégiuma a pályázati altéma rendszert a könyvkiadók mûködéséhez, méreteihez igazítva olyan módon alakítja át, hogy az jobban igazodjon a kiadói igényekhez. Támogatásra a kiadók éves könyvcímszáma alapján lehet pályázni kiadói program (3431) vagy egy-egy könyv kiadását célzó pályázat (3412, 3436, 3437, 3438) formájában. Azon kiadók, akik évente 8 vagy több könyvcímmel tudnak pályázni az NKA Könyvkiadás Kollégiumánál könyvkiadói programpályázatot adhatnak be. Azon kiadók, akik kevesebb, mint 8 mûvet adnak ki évente, vagy nem részesül támogatásban a kiadói programpályázatuk, a tavaszi és õszi pályázati kiírások egy-egy könyv kiadását célzó pályázatain indulhatnak könyveikkel, altémánként 2-2 pályázattal.
- Magyarországon bejegyzett pályázó köteles a támogatott kiadványt magyarországi székhelyû nyomdával elõállíttatni.
- Amennyiben a pályázó saját nyomdával rendelkezik, és a saját nyomdájában kívánja a kiadványt elkészíteni, úgy a nyomdaköltségek közül csak a kiadvány megjelentetéséhez szükséges szakmai anyagok (papír, festék) számlával igazolható megvételéhez kérhetõ támogatás. Ebbõl az is következik, hogy az egyéb nyomdai kiadások jogcímekre nem igényelhet támogatást kivéve, ha külsõ nyomdai szolgáltatást vesz igénybe.
- A Könyvkiadás Kollégiuma a közgyûjteményi évkönyvek, periodikák, speciális kiadványok (pl. adattárak, segédletek, forráskiadások) megjelentetését nem támogatja, mivel az a Közgyûjtemények Kollégiuma hatáskörébe tartozik.
- A Kollégium csak a jogtiszta mûvek kiadását támogatja. A kiadásra szánt mû felhasználására vonatkozó engedély megszerzése, valamint az engedélybõl fakadó igények teljesítése a pályázók kötelessége és felelõssége. Az ebbõl eredõ esetleges jogviták esetén a pályázó tartozik helytállni.

A Könyvkiadás Kollégiuma pályázatot hirdet könyvkiadói programok támogatására.
Pályázni meghatározott kiadói koncepciót tükrözõ: egy-egy összefogott sorozatot vagy a kiadó kiadványainak széles spektrumát bemutató minimum 8 könyvcímmel, magyar klasszikus és magyar kortárs szépirodalmi mûvek (magyar szerzõ, magyarul), ismeretterjesztõ könyvek, mûvészeti kiadványok, albumok (magyar szerzõtõl idegen nyelven is, illetve bármely szerzõtõl magyar nyelven), a gyermek- és ifjúsági irodalom köteteinek (bármely szerzõtõl) magyar nyelvû megjelentetésére lehet.
A kiadói programban felsorolt minimum 8 könyvcím között nem szerepelhet olyan könyvcím, amely korábban már részesült az NKA-nál kollégiumi/miniszteri könyvkiadási támogatásban.
Rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 170 000 000 Ft
Igényelhetõ támogatás: pályázatonként maximum 10 millió Ft.
Altéma kódszáma: 3431/307

Pályázók köre:
- olyan könyvkiadók, amelyek már bizonyították, hogy fontos szellemi mûhelyt alakítottak ki, és 2010. és 2014. között évente legalább öt, de ebben az idõszakban összesen legalább 25 könyvet adtak ki.

Pályázati cél megvalósításának idõtartama:
Pályázni a 2015. február 1. és 2017. június 30. között megjelenõ kiadványokra lehet.
A támogatott pályázat pénzügyi elszámolásában a kiadások kezdõ idõpontja (a számlák teljesítésének legkorábbi idõpontja (adatlap 6.4. pont) a támogatott feladat megvalósításának kezdõ idõpontját (adatlap 6.1. pont) megelõzõ maximum 60 nap lehet.
A támogatás fejében a támogatott pályázónak kötelezõ a támogatási szerzõdésben meghatározott helyre leszállítani - a könyv megjelenésekor - a támogatott könyvekbõl - könyvcímenként - 60 példányt. A beszállított könyvek áfája a támogatott pályázót terheli. A beszállított könyvek könyvtárakba kerülnek.
Egy kiadó egy pályázatot nyújthat be!
A kiadói programban támogatást elnyerõ pályázók nem adhatnak be pályázatot a Könyvkiadás Kollégiuma 2015. évi tavaszi/õszi pályázati felhívásának 3412-es, 3436-os, 3437-es és 3438-as altémájára.
A pályázat adatlapjának költségvetésében (4.2.2. pont) a könyvek eladásából - a megjelentetést követõ egy éven belül - várható bevétel kitöltése is feltétlenül szükséges (amennyiben nem keletkezik könyvértékesítési bevétel, akkor a 0 Ft-ot is jelezni kell az adatlap 4.2.2. pontjában /A oszlop= a bevétel megnevezése, B oszlop=az értékesítésbõl várható bevétel összege/)!

Finanszírozás módja: a 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 78. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a költségvetési támogatás folyósítására a beszámoló, vagy részbeszámoló elfogadását követõen kerülhet sor, azonban a jogszabály lehetõséget biztosít a beszámoló elfogadása elõtt támogatási elõleg folyósítására.

Nevezési díj összege/mértéke:
A pályázó nevezési díj címen az igényelt támogatás 3%-át, amely magában foglalja a 27%-os áfát is -, de minimum 50 000 Ft-ot és maximum 100 000 Ft-ot - köteles befizetni a pályázat benyújtásával egyidejûleg az NKA portálon a Pályáztatás/Pályázat beadással kapcsolatos információk "Nevezési díj" pontban leírt feltételeknek megfelelõen.
A nevezési díj megfizetésének elmulasztása, illetve az elõírtnál alacsonyabb mértékû teljesítése a pályázat érvénytelenségét vonja maga után! A nevezési díj a döntés eredményétõl függetlenül nem kerül visszafizetésre!

Saját forrás biztosítása: A pályázó részére kötelezõ saját forrás biztosítását és igazolását a Kollégium nem írja elõ.

Támogatás az alábbi kiadási jogcímekre igényelhetõ:
- írói tiszteletdíj,
- illusztrátori tiszteletdíj,
- fotós tiszteletdíja,
- sajtó alá rendezés tiszteletdíja,
- jegyzetírás tiszteletdíja,
- szöveggondozás tiszteletdíja,
- fordítói tiszteletdíj,
- lektorálási tiszteletdíj,
- szerkesztõ tiszteletdíja,
- fõszerkesztõ tiszteletdíja,
- olvasószerkesztõ tiszteletdíja,
- tervezõszerkesztõ tiszteletdíja,
- képszerkesztõ tiszteletdíja,
- kontrollszerkesztõ tiszteletdíja,
- sorozatszerkesztõ tiszteletdíja,
- névmutató készítésének tiszteletdíja,
A fenti tiszteletdíjak kifizetése lehet dologi (számlás) kifizetés vagy személyi jellegû kifizetés is. Személyi jellegû kifizetés esetében a kapcsolódó járulékra is igényelhetõ támogatás.
- szerzõi jogdíjak (külföldi és hazai),
- nyomdai elõkészítési munkák az alábbi jogcímekre:
- szöveg- és képbevitel (írás, szkennelés),
- grafikai tervezés, borítótervezés,
- kiadványszerkesztés (szedés, tördelés),
- képfeldolgozás (szerkesztés, optimalizálás),
- korrektúra,
- nyomdaköltség (levilágítás, papírköltség, montírozás, nyomás, kötés, hajtogatás, körbevágás, csomagolás),
- marketing és hirdetési költségekre (erre a jogcímre az NKA-tól igényelt támogatás max. 15%-a kérhetõ, a megítélt támogatás max. 15%-a használható fel).
Amennyiben a pályázó a kiírás pontjaiban felsorolt költségektõl eltérõ költségjogcímet is megjelöl, és ahhoz támogatást is igényel, azt röviden indokolnia kell. Erre a rendszer figyelmezteti, e nélkül nem tudja a pályázat kitöltését folytatni. Az eltérõ jogcím támogathatóságáról - az indokok figyelembevételével - a kollégium dönt.

Pályázati adatlap 7. pontjához feltöltendõ mellékletek:
1. a kiadó könyvkiadási stratégiájának összefoglalása (maximum 2000 karakter terjedelemben),
a jelen kiadói tervben megjelölt kiadványok:
2. fontossági sorrendje és a megjelentetés idejének ütemezését tartalmazó nyilatkozat
3. kéziratai kb. egy-egy ív terjedelmû jellegadó részlete (az egy "pdf" dokumentumba összefûzött kéziratrészlet mellékletet - elsõ oldalként - jegyzékkel kell ellátni pl.: 1. szerzõ, mû címe, 3. oldaltól; 2. szerzõ, mû címe 13. oldaltól stb.)
4. szinopszisai (kötetenként maximum 3 oldal terjedelemben),
5. kötetenkénti költségvetése (tervezett összes költség, valamint az igényelt költségek jogcímenkénti bontásában, a pályázati adatlap 4. pontja mintájára),
6. Könyvkiadási betétlap - kiadványonként külön - amely tartalmazza a kiadvány könyvészeti adatait: példányszám, formátum, kivitel (kötve, fûzve), terjedelem (nyomdai ívben), nyomtatás (színek száma), illusztráltság foka, tervezett bolti ár stb. (a betétlapot géppel kérjük kitölteni),
A kéziratrészleteket, szinopszisokat, a kötetenkénti részletes költségvetéseket és a könyvkiadási betétlapokat - mellékletenként - a fontossági sorrendben kell beszkennelni és feltölteni a pályázathoz.
7. terjesztésre vonatkozó kiadói elgondolás,
8. 2010- 2014 között megjelentetett könyvek listája, évenkénti bontásban,
9. Országos Széchényi Könyvtár kötelespéldány igazolása,
10. nevezési díj befizetését igazoló postai utalvány vagy banki átutalási bizonylat másolata,
11. számlavezetõ pénzintézet igazolása a számlavezetésrõl (bankszámlakivonat, bankszámlaszerzõdés is megfelelõ, amennyiben a dokumentum a bankszámlaszámot és a pályázó/lebonyolító megnevezését is tartalmazza).

Tájékoztatjuk pályázóinkat, hogy a pályázati adatlap 7. pontjához szükséges feltölteni a pályázathoz kapcsolódó valamennyi dokumentumot "pdf" formátumban (fájlnév: ékezetek nélkül), amelyeket jelen pályázati felhívás elõír, illetve azon további dokumentumokat, melyeket a pályázó egyéb mellékletként pályázatához fel kíván tölteni (pl. egyéb melléklet, pénzügyi lebonyolító nyilatkozata).
Ha a pályázati felhívásban elõírt melléklet nem áll rendelkezésre a pályázat benyújtásakor, vagy az adott pályázathoz nem kíván egyéb mellékletet, lebonyolítói nyilatkozatot csatolni, azt ezen mellékletek legördülõ menübõl való kiválasztása után az Indoklás elnevezésû mezõben indokolni szükséges (pl. nincs, nem releváns stb.).
Felhívjuk pályázóink figyelmét, amennyiben lebonyolító igénybevételével kerül sor pályázat benyújtására, a lebonyolítói nyilatkozatot a pályázati adatlap 7. pontjában csatolni szükséges.
A lebonyolító nyilatkozata minta letölthetõ az NKA-portál Pályáztatás menüpontból.
A felhívás által elõírt mellékleteket az alábbi módon tudja feltölteni:
Az elõírt mellékletekbõl, mellékletenként (!) egy-egy "pdf" fájlt kell készíteni. A feltöltés elõtt mindig végezzen ellenõrzést, hogy a "pdf" állományok visszaolvashatóak-e. Amennyiben a dokumentumok olvashatatlanok, az a pályázat érvénytelenségét okozhatja!
Szkennelés során törekedjen a legkisebb képfelbontás (állományméret) elérésére. A legnagyobb feltölthetõ állomány mérete: 10 MB

Nevezési díj megfizetésének rendje:
A nevezési díjat banki átutalással (átutalási megbízáson/elektronikus utalással), vagy postai (rózsaszín) csekken kell az NKA Igazgatósága 10032000-01425200-00000000 pénzforgalmi jelzõszámú számlára teljesíteni.
Az átutalási megbízáson, vagy elektronikus utalással kezdeményezett fizetés esetén a befizetést igazoló bizonylat közleményrovatában kérjük feltüntetni a pályázati adatlap jobb felsõ sarkában lévõ "adatlap-azonosító" (A......... N.........) számot és az altéma kódszámát, továbbá az átutalási megbízás közleményrovatának végétõl számított 7. pozícióban a # jelet, valamint az utolsó 5 pozícióban az 1B402 kódot.
Kérjük, mielõtt befizetését kezdeményezné, olvassa el figyelmesen az NKA-portálon a Pályáztatás/Pályázat beadással kapcsolatos információk menüpontban leírtakat.
Valamennyi, a nevezési díjra vonatkozó információ megtalálható a részletes tájékoztatóban, az NKA-portálon a Pályáztatás/Pályázat beadással kapcsolatos információk pontban.
Elbírálás szempontjai:
- elõnyben részesülnek azok a könyvkiadói programok, amelyek jelentõs szakmai, kulturális, morális értéket képviselnek,
- elõnyt élveznek a magyar és az egyetemes kultúra értékeit felmutató sorozatok vagy a kiadó kiadványainak széles spektrumát bemutató pályázatok,
- a Kollégium továbbra sem támogatja a költségvetésben szereplõ indokolatlanul magas költségeket.

Elszámolásra vonatkozó elõírások:
Online módon benyújtott pályázat esetében a pályázat elszámolását az NKA-portál Felhasználói fiók menüpontba belépve, az adott pályázatnál az Elszámolás benyújtása link alatt nyújthatja be.
Szkennelés során törekedjen a legkisebb képfelbontás (állományméret) elérésére.
A legnagyobb feltölthetõ állományméret pénzügyi elszámolás esetében 1 MB, szakmai beszámoló esetében 10 MB.

Támogatott pályázat esetén a szakmai beszámolónak tartalmaznia kell:
A pályázati elszámolásban az NKA által nyújtott támogatás összegével kell elszámolni, illetve szükséges igazolni a megfelelõ példányszámú kiadvány beszállítását, továbbá fel kell tölteni - könyvenként - a Szakmai beszámoló betétlapot, a kiadványok egy-egy példányát pedig postai úton kell eljuttatni az NKA Igazgatóságára, amivel eleget tesznek a szakmai beszámolási kötelezettségüknek.

Támogatott pályázat esetén a pénzügyi elszámolásnak tartalmaznia kell:
- az eredeti érvénytelenített bizonylatok (számlák, számlát helyettesítõ okiratok), pénzügyi teljesítést igazoló bizonylatok (banki kivonat, pénztárbizonylat) szkennelt másolatát,
- a százezer forint értékhatárt meghaladó értékû áru beszerzésének vagy szolgáltatás megrendelésének írásos dokumentumát (írásban kötött szerzõdésnek minõsül az elküldött és visszaigazolt megrendelés is. Amennyiben a támogatott az elszámolás során a fenti értékhatár feletti árubeszerzés és szolgáltatásnyújtás írásos dokumentumait nem csatolja, az elszámolás során az értékhatár feletti számlák/bizonylatok nem vehetõk figyelembe),
- a megbízási díjak, tiszteletdíjak számlázott szellemi tevékenység szerzõdéseinek szkennelt másolatát, értékhatártól függetlenül.

TÁJÉKOZTATÁS
A következõkrõl tájékoztatjuk Pályázóinkat:
Pályázatának benyújtása alkalmával - a közpénzekbõl nyújtott támogatások átláthatósága érdekében - a 2007. évi CLXXXI. törvény alapján minden pályázat esetében a pályázónak nyilatkozni kell az összeférhetetlenségrõl, illetve érintettségrõl.
a./ A "Nyilatkozat" - amelyet a Pályázati adatlap tartalmaz - kitöltése minden pályázat esetén kötelezõ.
b./ Amennyiben a hivatkozott törvény 8. § (1) bekezdése alapján érintettség fennáll, úgy "Közzétételi kérelmet" kitöltve, aláírva a pályázattal együtt az adatlap 7. pontjában kell feltölteni. (A nyomtatvány elérhetõ és kinyomtatható az alábbi linkre kattintva: Közzétételi kérelem.)
Az a./ és ha indokolt a b./pontokban foglaltak nem teljesítése a pályázat érvénytelenségét vonja maga után.
A pályázatban leírt és a pályázati eljárásban keletkezõ adatok közérdekû adatoknak minõsülnek. A hivatkozott törvény alapján a pályázat meghatározott adatait közzé kell tennünk a Kormány által meghatározott - http://www.kozpenzpalyazat.gov.hu - központi portálon.
A támogatásban részesülõ kedvezményezettek összhangban az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképrõl szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelettel a Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993. évi XXIII. törvény, az annak végrehajtásául szolgáló 9/2006. (V. 9.) NKÖM rendelet alapján támogatásban részesülnek.


Közép- és Kelet-európai Történelem és Tá - http://elsovilaghaboru.com/centenariumiemlekbizottsag/hu/palyazatok Leadási határidõ: 2014.06.01

Kiíró: Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány

Elindultak az elsõ világháború centenáriumához kapcsolódó pályázatok, amelyek meghirdetésével és koordinálásával a Magyarország Kormánya által létrehozott Elsõ Világháborús Centenáriumi Emlékbizottság a XX. Század Intézetet bízta meg.
A pályázatok keretében mód nyílik tudományos mûvek megjelentetésére, elsõ világháborús emlékmûvek helyreállítására, tudományos és kulturális rendezvények, mûvészeti tevékenységek megvalósítására, valamint játék- és dokumentumfilmek forgatókönyveinek megalkotására. Külön színfoltot jelent, hogy az Emlékbizottság a legfiatalabb nemzedékek által kedvelt tematikus számítógépes játékprogramok elkészítésére is forrást kíván teremteni. A 2014-tõl 2020-ig tartó programsorozat célja, hogy a huszadik század egyik legfontosabb, a magyar és az egyetemes történelmet is meghatározó eseményét helyezze új megvilágításba. A centenárium lehetõség és kötelesség egyben, hiszen miközben a hajdani összecsapás szembenálló feleinek érték- és érdek-ellentétei az egész huszadik századot meghatározták, a "nagy háború" széles körben elterjedt narratíváját máig torzítja a "vesztesek-gyõztesek" hamis ellentétpárja, valamint a totális diktatúrák ideológiai utórezgése.
Itt az idõ, hogy újragondoljuk mindazt, ami akkor történt!

Balassi Intézet - www.balassi-intezet.hu Leadási határidõ: 2013.09.30

PÁLYÁZATI KIÍRÁS
A BALASSI INTÉZET ÉS A KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI HIVATAL NYÍLT PÁLYÁZATOT HIRDET "TELEPÜLÉSI IDENTITÁS ÉS NÉPMÛVÉSZETI TEVÉKENYSÉGEK TÁMOGATÁSA" TÉMAKÖRBEN

A Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal (továbbiakban: Hivatal) megbízásából a Balassi Intézet (a továbbiakban: Intézet) nyílt pályázatot hirdet a "Települési identitás és népmûvészeti tevékenységek támogatása" tárgyában.
A támogatás felhasználása során az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben (a továbbiakban: Áht.), az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben (továbbiakban: Ávr.) foglaltak szerint kell eljárni.
Jogszabályváltozás eseten a pályázati felhívásban foglaltak módosulhatnak!
A pályázat célja, kategóriái
A helyi hagyományok feltárását, a magyar népmûvészet szellemi és tárgyi tradicionális értékeinek megõrzését és a hagyományokon alapuló mûvelõdési igények kielégítését (különös tekintettel azokra, amelyek a fiatalok helyismeretét, lakhelyükhöz való kötõdését erõsítik) megvalósító kulturális közösségek támogatása.
Pályázók köre
- Magyarországi és határon túli kulturális, oktatási intézmények, jogi személyiséggel rendelkezõ társadalmi szervezetek (a Polgári Törvénykönyvrõl szóló 1959. évi IV. törvény alapján létrehozott alapítványok, egyesületek, valamint a közhasznú szervezetek, illetve az egyesülési jog alapján létrejött egyéb szervezetek).
- Országos hatókörû szakmai szervezetek.

Hivatásos mûvészeti csoport nem pályázhat.
Nem részesülhet támogatásban az a személy/szervezet, aki/amely
a) a pályázat benyújtásának idõpontjában a szervezet nem felel meg a rendezett az 1/2012. (I. 26.) NGM rendeletben meghatározott munkaügyi kapcsolatok követelményeinek,
b) a támogatott tevékenységhez szükséges jogerõs hatósági engedélyekkel nem rendelkezik,
c) a korábban nyújtott állami, vagy Európai Uniós támogatásokkal az elõírt határidõre nem számolt el,
d) a korábbi pályázati program megvalósítása során, illetve a mûködtetés alatt engedély nélkül eltért a támogatási szerzõdésben foglaltaktól,
e) korábban valótlan, megtévesztésre alkalmas adatokat közölt a támogatás felhasználásával kapcsolatban,
f) szervezetnek lejárt esedékességû, vagy meg nem fizetett adótartozása - ide nem értve a helyi adókat -, valamint járulék-, illeték- vagy vámtartozása (a továbbiakban együtt: köztartozás) van,
g) jogerõs végzéssel elrendelt felszámolási, csõd-, végelszámolási vagy egyéb - a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott - eljárás alatt áll,
h) korábban megítélt támogatásáról szóló beszámolójukat a pályáztatók visszautasították, vagy lejárt esedékességû, elszámolatlan vagy visszafizetetlen kintlévõségük van velük szemben,
i) pályázóval szemben a közpénzekbõl nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (a továbbiakban Knyt.) 6. § (1) bekezdése szerint foglalt összeférhetetlenségi ok, valamint a Knyt. 8. § (1) bekezdésében foglalt érintettség áll fenn és ezen körülmény közzétételét a Knyt. szerinti határidõben nem kezdeményezte,
j) a támogatási döntés tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis vagy megtévesztõ adatot szolgáltatott vagy ilyen nyilatkozatot tett,
k) nem felel meg az Áht. 50. § (1) bekezdése szerinti követelményeknek,
l) jogszabályban vagy az Ávr-ben a támogatói okirat kiadásának vagy a támogatási szerzõdés megkötésének feltételeként meghatározott nyilatkozatokat nem teszi meg, dokumentumokat nem nyújtja be, vagy a megtett nyilatkozatát visszavonja,
m) az Ávr. 76. § (3) bekezdése alapján az elõzõ évben vagy években azonos vagy jogelõd fejezethez tartozó azonos vagy jogelõd fejezeti kezelésû elõirányzatból nyújtott támogatásról a szakmai beszámolót vagy a pénzügyi elszámolást nem nyújtotta be, vagy a támogató által ennek következtében vagy egyébként a beszámoló, elszámolás alapján a részére elõírt visszafizetési kötelezettséget a megállapított határidõben, illetve a részletfizetési megállapodásban meghatározott határidõben nem teljesítette,
n) nem teljesítette az alacsony keresetû munkavállalók bérének emelését ösztönzõ egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi XCIX. törvényben foglalt követelményeket.

Nem támogatható az a pályázat, amelynek megvalósítása, illetve a megvalósítás módja vagy eredménye:
a) bûncselekménynek vagy bûncselekmény elkövetésére való felhívásnak minõsül;
b) alapvetõ emberi vagy alkotmányos jogot sért;
c) a nemzet, a nemzeti, etnikai, nyelvi és más kisebbségek, valamint más nemzetek méltóságának és a társadalom más alapvetõ érdekeinek sérelmével jár, így különösen a közrendbe, a közerkölcsbe, a család és a kiskorúak védelmének követelményébe ütközik.

Támogatási idõszak
A pályázó által a pályázatban megjelölt, 2013. június 20. - 2014. március 15. közé esõ idõszak.
A pályázat forrása
A 1074/2011. (III. 23.) Kormányhatározat alapján megszûntetett Pro Renovanda Cultura Hungariae Alapítvány vagyona.
Rendelkezésre álló keretösszeg
A pályázat támogatására rendelkezésre álló keretösszeg 15 000 000 Ft, azaz tizenöt-millió forint.
A Fõkuratórium az egyes Szakkuratóriumokhoz rendelt ("Dunatáji népek kutatása" Egyházak mûvelõdési örökségével kapcsolatos kulturális tevékenységek támogatása", "Köz- és felsõoktatásban mûködõ kollégiumok tehetséggondozása és kollégiumi mûvelõdés támogatása", "Települési identitás és népmûvészeti tevékenységek támogatása" és a "Zenei jellegû mûvelõdési rendezvények támogatása" kiírások tekintetében) pályázati keretet a Szakkollégiumok javaslatai alapján a teljes keret leghatékonyabb felhasználása érdekében a beérkezett pályázatok mennyisége és minõsége függvényében módosíthatja.
A pályázaton igényelhetõ támogatás összege és formája
Az elnyerhetõ támogatás összege minimum 100 000 Ft, maximum 500 000 Ft.
A támogatás mértéke, folyósítása, intenzitása
A projekt összes költségének 100%-a elszámolható, a pályázathoz saját forrás biztosítása nem kötelezõ.
A pályázatban csak a támogatási idõszakot terhelõ költségekre vonatkozó pénzügyi bizonylatok számolhatók el, melyek pénzügyi teljesítésének az elszámolási idõszak végéig meg kell történnie.
A Hivatal a támogatási összeget a támogatási szerzõdés mindkét fél által történõ aláírását követõ 15 napon belül utalja át.
A támogatás folyósítása a támogatási szerzõdésben meghatározott idõpontig, banki utalás útján közvetlenül a kedvezményezett, illetve amennyiben nincs saját bankszámlaszáma, az általa a megjelölt számlatulajdonos szervezet számlájára történik.
A kedvezményezett köteles a támogatás igénybe vételének jogosságát igazoló bizonylatait elkülönítetten kezelni és nyilvántartani.
Amennyiben a támogatás kedvezményezettjének adó-, járulék-, illeték- vagy vámtartozása van, a kedvezményezettet a köztartozással csökkentett összeg illeti meg, a Magyar Államkincstár által visszatartott költségvetési támogatásnak megfelelõ összegû köztartozás az átutalással megfizetettnek minõsül.
Benyújtható pályázatok száma
Jelen pályázati kiírásra egy pályázó csak egy pályázatot nyújthat be.
Támogatható kiadások
- vállalkozási vagy szolgáltatási szerzõdés alapján számlás kifizetés (dologi költség)
- elõadói tiszteletdíjak (megbízási szerzõdéssel, munkáltatói járulékkal együtt)
- utazási és szállítási költségek
- szállásköltségek
- PR- és reklámköltségek
- nyomdaköltség

A pályázat keretében fesztiválok megrendezése, külföldi utazások, tárgyi eszköz beszerzése, épület felújítás valamint az étkezés nem támogatott költségek.
A pályázatok benyújtásának módja és helye
A pályázatot papír alapon NÉGY elkülönített példányban (EGY eredeti és HÁROM másolat), illetve CD-n/DVD-n egy példányban, de EGY csomagban (borítékban) kell benyújtani. A papíron benyújtott pályázatnak tartalmaznia kell:
- Pályázati adatlap (cégszerûen aláírva, dátummal ellátva).
- Részletes költségvetési összesítõ (cégszerûen aláírva, dátummal ellátva).

A papír alapon benyújtott pályázatokat az alábbi címre kell beküldeni:
Balassi Intézet Nemzeti Évfordulók Irodája
Budapest 1519 Pf. 385
Amennyiben a felsorolt mellékleteket vagy egyéb dokumentumokat nem magyar nyelven nyújtja be, köteles csatolni annak magyar nyelvû hiteles fordítását is. Vitatott esetben a magyar nyelvû változat az irányadó.

A pályázatok benyújtásának határideje 2013. szeptember 30. 24.00 óra

A borítékra kérjük, írják rá: "Települési identitás és népmûvészeti tevékenységek"
Határidõben benyújtottnak minõsül az a pályázat, amely legkésõbb a beadási határidõ napján postázásra került, a postai bélyegzõ dátuma a mérvadó.
A pályázat kezelõje
Balassi Intézet
1519 Budapest, Pf. 385
A hiányosan benyújtott pályázatok érvénytelenek, elbírálásra nem kerülnek. Hiánypótlásra lehetõség nincs.
Érvényességi vizsgálati szempontok:
a) a pályázati adatlap és a kötelezõen csatolandó mellékletek kitöltöttsége, megfelelõsége,
b) a pályázó szervezetnek a pályázat benyújtására való jogosultsága,
c) cégszerû aláírás/aláírás megléte
d) a megadott határideig történõ benyújtás
e) elõírt példányszámban való benyújtás

A pályázatok elbírálásának szakmai szempontrendszere és határideje
A pályázatok értékelését a Szakkuratórium javaslata alapján a Fõkuratórium bírálja el a pályázatok beérkezését követõ 30 napon belül az alább meghatározott szempontrendszer szerint.
A pályázat elbírálásának szempontjai
- a szakmai program értéke és megvalósíthatóságának realitása,
- az elérendõ célok mérhetõsége,
- a költségvetés realitása,
- a pályázat igényessége, átláthatósága, felépítése.

A támogatás a kértnél alacsonyabb mértékben is megállapítható, de a kértnél nagyobb támogatási összeg megítélésére nincs lehetõség.
A támogatási döntésben meghatározhatók a támogatás felhasználására és a szerzõdéskötésre vonatkozó feltételek.
A pályázók döntést követõ kiértesítése
A döntést követõen az Intézet 15 napon belül elektronikus értesítéssel (az adatlapon megadott email címre) és írásban is tájékoztatja a támogatási igény benyújtóját a támogatási döntésrõl, valamint az eredményeket közzéteszi. A pályázatokkal kapcsolatos döntések a http://www.balassi-intezet.hu és a http://www.kih.gov.hu honlapokon kerülnek közzétételre.
A döntés ellen a pályázó részérõl jogorvoslati kérelem benyújtásának helye nincs.

Szerzõdéskötés
A kedvezményezettel - a szerzõdéskötéshez szükséges dokumentáció Intézethez való megküldést, valamint azok elfogadását követõen, a szerzõdéskötéshez szükséges valamennyi feltétel határidõben való teljesülése esetén, - a támogatási szerzõdést a Hivatal köti meg.
A támogatási szerzõdés megkötéséhez a kedvezményezettnek be kell nyújtania a jogszabályok és az Intézet által elõírt nyilatkozatokat, dokumentumokat kiemelten a biztosíték nyújtására szolgáló számlavezetõ pénzintézet(ek) által nyilvántartásba vett beszedési megbízás benyújtására vonatkozó felhatalmazó (inkasszó) levelet.
Hatályát veszti a támogatási döntés, ha a szerzõdés a támogatásról szóló értesítésben megjelölt határidõtõl számított további harminc napon belül a pályázó mulasztásából, vagy neki felróható egyéb okból nem jön létre.
Támogatás csak akkor nyújtható, ha a kedvezményezettnek korábbi költségvetési támogatásból származó, lejárt határidejû elszámolási vagy visszafizetési kötelezettsége nincs.
Az Intézet a beérkezett dokumentációkat megvizsgálja, és amennyiben a szerzõdéskötéshez szükséges dokumentumok valamelyike nem áll rendelkezésére vagy hiányos, illetve a kedvezményezett elmulasztotta az értesítésben szereplõ határidõt, az Intézet a kedvezményezettet 10 napos határidõvel hiánypótlásra szólítja fel.

Szerzõdéskötés elõtti módosítási kérelem
A támogatásról szóló döntés - amennyiben a megítélt támogatás összege alacsonyabb a pályázó által igényelt támogatásnál - rendelkezhet oly módon, hogy meghatározza azokat a programrészeket vagy költségeket, amelyekre a támogatás felhasználható (döntési kikötés). Ebben az esetben, illetve alacsonyabb megítélt összeg esetében az Intézet felhívja a pályázót arra, hogy a támogató határozatnak megfelelõen módosítsa a pályázati programját. A pályázó az igényelt és a megítélt támogatási összeg arányával megegyezõen módosíthatja a program teljes költségvetését. A módosítás során a kiírás által elõírt tartalmi követelményeket be kell tartani, és a módosítás nem zárhatja ki azoknak a programrészeknek a megvalósulását, amelyeket a pályázat elbírálása során - a kiírásban rögzített szempontoknak megfelelõen - elõnyként került értékelésre. A módosított pályázati programot jóváhagyás céljából az Intézet részére a támogatási szerzõdés megkötése elõtt be kell nyújtani az eredeti pályázattal azonos módon. Szerzõdéskötésre csak az Intézet által elfogadott és a Hivatal által jóváhagyott módosítások esetén kerülhet sor.

Szerzõdéskötés utáni módosítási kérelem és bejelentési kötelezettség
A támogatási szerzõdésben a kedvezményezettnek kötelezettséget kell arra vállalnia, hogy ha a támogatott program megvalósítása meghiúsul, tartós akadályba ütközik, a szerzõdésben foglalt ütemezéshez képest késedelmet szenved, vagy a pályázati program megvalósításával kapcsolatban bármely körülmény megváltozik, akkor legkésõbb 8 napon belül bejelenti ezt az Intézetnek.
Módosítási kérelem benyújtására legkésõbb a teljesítési határidõ (projekt vége dátum) utolsó napjáig van lehetõsége. Felhívjuk a figyelmüket arra, hogy a beszámolás során legfeljebb 20%-os eltérés megengedett a részletes költségvetési terv egyes költségvetési alsorai között. Kérjük, hogy a 20%-ot meghaladó mértékû költségvetés-módosítási kérelmüket idõben nyújtsák be!
A költségterv módosítása nem minõsül a támogatási szerzõdés módosításának. A költségterv módosítását az Intézet ellenõrzését követõen a Hivatal hagyja jóvá.

A támogatás elszámolása és ellenõrzése
A szakmai és a pénzügyi beszámoló beérkezésének végsõ határideje a pályázati projekt befejezését követõ 30. nap, de legkésõbb 2014. április 15.
Az elszámolással kapcsolatos útmutató segédlet letölthetõ a http://www.balassi-intezet.hu honlapról.
A levonható általános forgalmi adó nem támogatható, ezért a pályázónak nyilatkoznia kell az áfa levonási jogával, illetve annak érvényesítésével kapcsolatban.
A pályázati projekt költségvetését, különösen az igényelt összeget úgy kell megtervezni, hogy az megfeleljen a pályázóra vonatkozó áfa elszámolási szabályoknak, melyrõl szerzõdéskötéskor írásos nyilatkozatot is tenni kell.
A kedvezményezettek a támogatás felhasználásáról a támogatási szerzõdés és a gazdálkodásukra vonatkozó elõírások szerint kötelesek számot adni szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás formájában (együttesen: beszámoló). A pénzügyi elszámolás és szakmai beszámoló csak együttesen tekinthetõ beszámolónak, vagyis ha valamelyik rész hiányzik, akkor ellenõrzés nélkül hiánypótlást küld az Intézet a hiányzó rész pótlására vonatkozóan.
A beszámolási kötelezettség teljesítése során a kedvezményezettnek igazolni kell, hogy a támogatás rendeltetésszerûen, a döntés szerinti célnak megfelelõen, a szerzõdésben rögzített keretek között került felhasználásra.
A pénzügyi elszámolást és a szakmai beszámolót az Intézet vizsgálja meg és - amennyiben szükséges - egy alkalommal,15 napos határidõvel a hiányosságok kijavítására, pótlására szólítja fel a kedvezményezettet. A felszólítást elektronikus (a pályázatban megjelölt email címre) és postai úton, tértivevényes küldeményként küldi meg. Ha a kedvezményezett nem pótolta a hiányosságokat vagy azoknak nem a hiánypótlási felhívásban meghatározott módon tett eleget a felszólításban megjelölt határidõre, úgy további hiánypótlásra nincs lehetõség. A beszámolót a Hivatal fogadja el.
A kedvezményezett csak a szakmai beszámoló és a pénzügyi elszámolás elfogadása esetén tekintheti a szerzõdésben foglalt rendelkezéseket teljesítettnek.
A beszámoló készítése során figyelmet kell fordítania arra, hogy a támogatás (és saját forrás) teljes összegével el kell számolni. Amennyiben a támogatási összeg 100%-ával nem tud az elfogadott költségvetés szerint elszámolni, úgy a maradványösszeget vissza kell utalni a Hivatal 10032000-00285128-00000000 számú kincstári számlaszámára, a pályázati azonosító közlemény rovatba történõ feltüntetésével.

Egyéb ellenõrzések
Az Intézet, a Hivatal, illetve a jogszabály által az ellenõrzésükre feljogosított szervek (különösen az ÁSZ, KEHI) jogosultak a támogatás jogszerû felhasználásának ellenõrzése céljából a projekt megvalósításának folyamatba épített, illetve utólagos ellenõrzésére.
A kedvezményezett az ellenõrzések során köteles együttmûködni az ellenõrzést végzõ szervezetekkel, illetve a projekt zárását követõ 10 éven át köteles biztosítani, hogy a pályázatban a dokumentumok õrzésére kijelölt helyen a pályázati dokumentáció teljes anyaga rendelkezésre álljon. A helyszín változásáról köteles haladéktalanul tájékoztatni az Intézetet és a Hivatalt.
E kötelezettség megszegése esetén a Hivatal jogosult - a kötelezettség fennállásának idõtartama alatt - a támogatás jogosulatlan igénybe vételére vonatkozó szankciók alkalmazására.

Lezárás
A pályázati program lezárása - a támogatott pályázati cél szerzõdés szerinti megvalósulását követõen a megvalósításáról szóló szakmai beszámoló, továbbá a program teljes költségvetésének elszámolásáról készített pénzügyi elszámolás alapján történik. A pályázati program lezárásának tényérõl az Intézet értesíti a kedvezményezettet, és egyúttal intézkedik az esetleges banki felhatalmazó levél visszavonásáról is.

Lemondás
A kedvezményezett a döntés után bármikor kezdeményezheti a támogatási összeg egészérõl vagy részérõl való lemondást. Gyakori eset, hogy a kedvezményezett a beszámoló elkészítése során szembesül azzal, hogy a támogatási összeg 100%-ával nem tud az elfogadott költségvetés szerint elszámolni, ebben az esetben a beszámolóval együtt kell beküldeni a lemondó nyilatkozatot, valamint a visszautalást igazoló terhelési értesítõ hitelesített másolatát.
A lemondó nyilatkozatot a szervezet hivatalos képviselõjének/személynek kell aláírni és indoklással ellátni.

Adatmódosítás
Amennyiben a szerzõdés megkötését követõen a kedvezményezett adataiban változás következik be, azt a kedvezményezett haladéktalanul, de legkésõbb 8 napon belül köteles az Intézetnek bejelenteni a változást igazoló dokumentumok megküldésével egyidejûleg.

További információk
A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a döntést követõen, amennyiben a pályázati célra rendelkezésre álló keretösszeget - a beérkezett pályázatok száma vagy tartalma miatt - nem tudta felhasználni, úgy további beadási határidõt és/vagy módosított feltételeket határoz meg egy módosított pályázati kiírás keretében.
Jelen pályázati kiírás, továbbá a pályázati adatlap és mellékletek együtt képezik a pályázati dokumentációt és tartalmazzák a pályázáshoz szükséges összes feltételt. A pályázati kiírás és dokumentáció a http://www.balassi-intezet.hu honlapról tölthetõ le.
A pályázattal kapcsolatosan felvilágosítás az Intézet munkatársaitól kérhetõ:
Csicsó Magdolna (+36) 1 381-5152; csicso.magdalena@bbi.hu
Ignáth Valéria (+36) 1 381-5189, valeria.ignath@bbi.hu
A pályázó a pályázat benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy az általa megadott adatait az Intézet nyilvántartsa, illetve a nyertes pályázó nevét, pályázott célját és a támogatás összegét jelen pályázati kiírásban foglaltak szerint nyilvánosságra hozza.
A nem támogatott pályázatokhoz csatolt anyagokat (kézirat, fotó, CD stb.) nem õrizzük meg, és nem küldjük vissza, azok a Balassi Intézet Nemzeti Évfordulók Irodáján átvehetõk a döntésrõl szóló értesítés dátumától számított 30 napon belül. A határidõ letelte után - külön értesítés nélkül - a fenti anyagokat megsemmisítjük.


Pályázati figyelõ - www.pafi.hu Leadási határidõ: 2008.12.31

Aktuális pályázatok figyelése

A kerületi önkormányzatok pályázatai a helyi civil szervezetek számára jól ismert. Ezeken a bíróságnál be nem jegyzett helyi egyesületek is sikeresen pályázhatnak. Meghirdetésükre általában a kerületi önkormányzat éves költségvetésének elfogadása után kerül sor (március), a beadási határidõ legtöbbször a megjelenéstõl számított egy hónap.
2005-2013 Budapesti Honismereti Társaság, Minden jog fenntartva                                         Készítette: Silverside Stúdió