Budapesti Honismereti Társaság
1043 Budapest, Berda József u. 48.
Tel/Fax: 370-0652
E-mail: info@bpht.hu
Hírek
Budapesti Honismereti Társaság
Közgyűjtemények
Civil szervezetek
Városunk újság
Budapesti Históriák
Pályázati lehetőségek
Kapcsolódó oldalak
Bibliográfia
Fórum
Támogatóink


Portálunk a Nemzeti Civil Alapprogram Civil Szolgáltató, Fejlesztő és Információs Kollégiuma, valamint Budapest Főváros Közgyűlése Civil Szervezetek és Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága támogatásával valósult meg.
Fõváros Szintû | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X
XI | XII | XIII | XIV | XV | XVI | XVII | XVIII | XIX | XX
XXI | XXII | XXIII

Fõváros szintû közgyüjtemények

-


Budapest Fõváros Levéltára - www.bparchiv.hu

1139 Budapest, Teve u. 3-5.
Tel.: 298-7500
e-mail: bfl@bparchiv.hu
Nyitva: Kutatószolgálat: hétfõ, kedd, csütörtök 9–16, szerda 9–19, péntek 9–13
Ügyfélszolgálat: hétfõ 13–16, szerda 9–16, péntek 9–13
Az intézmény vezetõje: Dr. Kenyeres István fõigazgató

A levéltár mûködésének célja a fõváros területén keletkezett maradandó értékû iratok felderítése, értékelése, az õrizetében lévõ és átveendõ, a fõváros történetének megismerése szempontjából fontos iratanyag biztonságos megõrzése, ennek az érvényes jogszabályok és szakmai követelmények szerinti feldolgozása és kutathatóságának biztosítása.

Illetékességi körébe tartozik Budapest önkormányzati testületeinek, hivatalainak és intézményeinek, ezek jogelõdeinek, valamint az önkormányzatok által létrehozott, közfeladatot ellátó szervezetek levéltári anyaga, továbbá a fõváros területén keletkezett minden olyan levéltári anyag, amely nem tartozik más levéltár illetékességi körébe.
Gyûjtõkörébe tartozik a fõváros köz- és társadalomtörténete, a kollektív és személyes emlékezet rekonstruálása szempontjából fontos, köziratnak nem minõsülõ irattári és magánszemélyek által létrehozott maradandó értékû iratanyag.

Szervezeti egységek:

I. Iratõrzõ osztály
I/A 1873 elõtti iratok csoportja
I/B 1873 utáni közigazgatási iratok csoportja
I/C Terv- és térképtári iratok csoportja
I/D Testületek, társadalmi jellegû iratok; választási és anyakönyvi iratok csoportja
II. Iratõrzõ osztály
II/A 1945 utáni közigazgatási és politikai iratok csoportja
Ellátja a csõdtörvény következtében a BFL-re háruló, irattári jellegû feladatokat

III. Iratõrzõ osztály
III/A Jogszolgáltatási iratok csoportja
III/B A Budapesti Rendõrfõkapitányság szervei és elõdszervei, valamint intézetek, intézmények iratainak csoportja

IV. Iratõrzõ osztály
Gazdasági iratok csoportja

V. Állományvédelmi osztály restaurátor-, könyvkötõ- és fotómûhelyei, valamint a digitalizáló csoport

VI. Informatikai osztály

VII. Pénzügyi és munkaügyi osztály

VIII. Épületfenntartási osztályA levéltár Teve utcai épülete a mûködési feladatainak megfelelõen három részre tagolt.

Az „A” épületszárny a közönség számára kialakított, nyilvános, látogatható terület.
• Az íves üvegfalon nyitott fõbejáraton keresztül az elõcsarnokba lépve, a látogatók az elsõ tájékoztatást a recepción kapják meg. A recepció melletti ruhatárban tehetik le kabátjukat és egyéb holmijukat azok a látogatók, akik hosszabb idõt töltenek az intézményben.
• Az ügyfélszolgálat a földszinten fogadja az ügyes-bajos hivatali ügyek intézéséhez szükséges adatszolgáltatásért levéltárunkhoz fordulókat. Az ügyfeleink az elõcsarnok ülõbútorain foglalhatnak helyet, avagy a mellettük felállított tárlókban elhelyezett kiállítást megtekintve tölthetik a várakozás perceit.
• A földszinti 120 fõt befogadó elõadóterem tudományos és kulturális rendezvényeknek ad helyet, korszerû audiovizuális berendezései, a szinkrontolmácsolást lehetõvé tevõ technikai eszközei színvonalas szolgáltatást nyújtanak mind a levéltár, mind a tágabb felhasználói közönség számára. A terem nem csupán a levéltár rendezvényeit szolgálja, de más intézmények, szervezetek rendezvényeit is befogadja.
• Az elsõ emeleten a korszerû iratvédelmi szempontoknak megfelelõen kialakított terem lehetõvé teszi az eredeti levéltári iratanyagokból összeállított kiállítások védett, biztonságos körülmények között való megtekinthetõségét, a levéltárak féltve õrzött kincseinek bemutatását.
• A levéltári anyag kutatói az elõcsarnokból lifttel, avagy a fõlépcsõn felsétálva jutnak a második emeleten lévõ kutatóterembe, ahol egyidejûleg 56 kutató foglalhat helyet. A kutatóteremben két számítógép mûködik, amelyeken keresztül a belsõ hálózaton közzétett levéltári segédleteket tesszük elérhetõvé. A kissé zajosabb mikrofilm leolvasók használatához üvegfallal leválasztott tér áll rendelkezésre. Tizenhat leolvasó egyidejû üzemeltetésére van lehetõség. Úgyszintén üvegezett fal különíti el a csoportos kutató területét, ahol felsõoktatás számára is lehetõséget nyújtunk az eredeti iratanyag vezetõ segítségével, irányításával történõ tanulmányozására. A kutatóterem személyzete a látogatójegy kiállítása után nem csupán a kért iratokat bocsátja a kutatók rendelkezésére, de készséggel segít a levéltári rendszerben való tájékozódásban is.
• A levéltár 36 000 kötetes szakkönyvtára a tudományos kutatás számára biztosítja a helyben való használatot. Szótárak, lexikonok, adattárak, történelmi alapmunkák, folyóiratok állnak a mind a kutatóteremben, mind a harmadik emeleti olvasóban felhasználóink rendelkezésre.
• A megfáradt látogatók az elsõ emeleti büfében juthatnak felfrissüléshez.
• Az intézmény vezetésének irodái a negyedik és az ötödik emeleten helyezkednek el, lehetõvé téve a közvetlen és egyszerû kapcsolatfelvételt minden látogatónk számára.
• Az épület természetesen a mozgáskorlátozottak számára is biztosítja a fentiekben felsorolt szolgáltatások akadálytalan használatát. (A fõbejáratnál alacsony emelkedésû felhajtó rámpa, mozgáskorlátozottak számára kialakított mellékhelyiség, lift, átjárható küszöbök kerültek beépítésre.)

A hét emeletes „B” épületszárny az iratanyag biztonságos és szakszerû õrzését szolgálja, a közönség számára csak a kivételes alkalmakkor nyílik meg. Itt kerültek elhelyezésre az iratokat a legkorszerûbb biztonsági technikával õrzõ légkondicionált raktárak, valamint az iratanyag feldolgozásához szükséges helyiségek, a munkaszobák és iratrendezõk. Ebben az épületrészben folyik a beérkezõ iratanyagok fogadása, preventív állományvédelmi kezelése is.


A „C” épületszárny a levéltárban õrzött dokumentumok állományvédelmi feladatainak ellátását szolgálja.
• Az elsõ szinten a mikrofilmezõ mûhelyek, a másodikon a könyvkötészet, a harmadikon az iratok digitalizálását végzõ munkacsoport, a negyediken a korszerû technikával felszerelt restaurátor mûhely mûködik.


Az épület adatai:
A hasznos alapterület összesen: 23 440,03 m2

„A” épületszárny 3 713,85 m2
„B” épületszárny 17 933,42 m2
„C” épületszárny 1792,76 m2

A levéltár iratbefogadó képessége 52 400 iratfolyóméter
Irattároló raktárak alapterülete 9665,8 m2
Raktári állványok mennyisége
gördülõ állványzat 6059 polcfolyóméter
statikus állványzat 36 655 polcfolyóméter
Könyvtári gördülõ állványzat 1320 polcfolyóméter
Mikrofilmtároló szekrények száma 168 db
Kutatótermi férõhelyek száma 56
Könyvtári olvasó férõhelyeinek száma 12
Elõadóterem férõhelyeinek száma 120


Budapesti Történeti Múzeum - www.btm.hu

Vármúzeum
Budavári Palota E épület
1014 Budapest, Szent György tér 2.
Tel.: 225-7816
Web: www.btm.hu
Nyitva: március 1. és május 15. között 10-18 óráig, kedden zárva,
május 16. és szeptember 15. között minden nap 10-18 óráig,
szeptember 16. és október 31. között 10-18 óráig, kedden zárva,
november 1. és február 28. között 10-16 óráig, kedden zárva.

Feladata: Budapest történeti emlékeinek, a társadalom, a tudomány, mûvészetek, mûvelõdés, gazdaság szempontjából jelentõs tárgyi és írásos emlékeinek gyûjtése, õrzése, feldolgozása, bemutatása. Régészeti és történeti szempontból jelentõs muzeális tárgyak, mûemléki jelentõségû épületek feltárása, régészeti kutatások folytatása.
Középkori osztály: a honfoglalástól a koraújkorig terjedõ idõszak régészeti és történeti kutatásai mellett a Középkori Zsidó Imaház és a Gül Baba Türbe szakmai felügyeletét is ellátja.
Gyûjteményei: régészeti kislelet gyûjtemény, kõtár, oklevél, és pecsétmásolat gyûjtemény, átmeneti leletraktár, fotó és rajztár.
Régészeti Adattár: régészeti adat és dokumentumgyûjtõ, nyilvántartó, rendszerezõ és adatszolgáltató tevékenységet végez. Ellátja a régészetileg védett területekkel kapcsolatos adatszolgáltatást, szakhatósági ügyintézést.

Középkori és általános múzeológiai szakkönyvtár
Állandó kiállítások:
- Középkori Buda Királyi Várpalotája – a középkori palota feltárt és helyreállított emlékei
- Gótikus szobrok a középkori palotából
- Budapest a középkorban
- Budapest az újkorban
- Õsi népek, antik kultúrák – Budapest története az õskortól az avarkor végéig

Középkori Zsidó Imaház
1014 Budapest, Táncsics Mihály u. 26.
Nyitva: május 1. és október 31. között hétfõ kivételével 10–18 óráig

Gül Baba Türbe
1023 Budapest, Mecset utca 14.

Aquincumi Múzeum
1031 Budapest, Szentendrei út 139.
Tel.: 250-1650
Nyitva: április 15. és április 30. között 10–17 óráig
május 1. és október 31. között 10–18 óráig, hétfõn zárva
Állandó kiállítások:
- Istenek, katonák, polgárok – a 2000 éves Aquincum polgárvárosának emlékei

Ókortörténeti osztály
1033 Budapest, Záhony u. 3.
Feladata: Budapest területén található ókori emlékek felkutatása, gyûjtése, feldolgozása, restaurálása és bemutatása különös tekintettel Aquincum városára.
Gyûjteményei: régészeti kislelet gyûjtemény, éremtár, kõtár, falfestmény és mozaik gyûjtemény, fotó- és rajztár.

Õs és Népvándorláskori osztály
1033 Budapest, Záhony u. 3.
Feladata: Budapest õs- és népvándorláskori régészeti leleteinek feltárása, gyûjtése, nyilvántartása, restaurálása és bemutatása.
Gyûjteményei: õskori gyûjtemény, paleolit gyûjtemény, kelta gyûjtemény, népvándorláskori gyûjtemény, fotó- és rajztár

Kuzsinszky Bálint Régészeti Szakkönyvtár

Kiscelli Múzeum
1037 Budapest, Kiscelli u. 108.
Tel:250-0304
Nyitva: április 1. és október 31. között 10–18 óráig, hétfõn zárva
november 1. és március 31. között 10–16 óráig
Állandó kiállítások:
- Barokk szoborcsarnok
- Nyomdák és újságok Buda(-)Pesten
- Emlékek Pest-Budáról XVIII.–XIX. század.
- Válogatás a Fõvárosi Képtár XX. századi gyûjteményébõl
- A fõváros régiségei – Közterek és magánterek XVIII.–XX. század

Újkori várostörténeti osztály
Feladata: Budapest 1686 utáni történeti emlékeinek gyûjtése, nyilvántartása, feldolgozása és közzététele.
Gyûjteményei: bútor, cégér, építészeti terv, fotó, játék, néprajzi, mûszaki, pecsétnyomó, plakát, sajtó és nyomdatörténet, Schmidt, táncrend, textil, térkép, kézirat és nyomtatvány, üveg, kerámia és porcelán, vegyes életmód, zászló.

Fõvárosi Képtár
Feladata: a fõváros jelentõs eseményei, helyszínei és személyiségei képzõmûvészeti ábrázolásának, Budapest szellemi arculatát befolyásoló képzõmûvészeti alkotások gyûjtése, õrzése, feldolgozása, bemutatása.
Gyûjteményei: metszettár, rajz és vízfestménytár, éremtár, festménytár, szobortár.

Újkori és mûvészettörténeti szakkönyvtár


Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár - www.fszek.hu

Központi Könyvtár
1088 Budapest, Szabó Ervin tér 1.
A Központi Könyvtár és a Gyerekkönyvtár bejárata: Bp., VIII. Reviczky u. 1.
A Zenei Gyûjtemény bejárata: Bp., VIII. Ötpacsirta u. 4.
Telefonszámok:
Központi szám: 411-5000
Információ: 411-5052
Közhasznú információs szolgálat: 411-5009, 411-5066
E-mail: info@fszek.hu
Web: www.fszek.hu

Nyitva tartás:
Központi Könyvtár és Zenei Gyûjtemény: hétfõ--péntek: 10 és 20 óra között,
szombaton 10 és 16 óra között.
Gyerekkönyvtár: hétfõ--péntek: 13 és 19 óra között, szombaton 10 és 16 óra között.
Hosszabbítás: Tel.: 411-5060
E-mail: hosszabbitas.kozpontikvt@fszek.hu
Webes hosszabbítás: www.fszek.hu KATALÓGUS menüpont
Zenei Gyûjteményben : Tel.:411-5011,
E-mail: hosszabbitas.zenei@fszek.hu

Az 1904-ben alapított Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár tagkönyvtárai együttesen biztosítják Budapest területén a közkönyvtári ellátást. A Központi Könyvtár -- amely az 1889-ben épült, 1998--2001 között restaurált és jelentõsen kibõvített neobarokk Wenckheim-palotában található -- ellátja a nagyvárosi nyilvános közkönyvtár feladatait, egyben országos szakkönyvtár is. Korhatárra és érdeklõdési körre való tekintet nélkül segíti az önképzést és a tanulást. Szolgáltatásaiban széleskörûen felhasználja az információtechnológiát: internet hozzáférési lehetõség van valamennyi tagkönyvtárban, a könyvtári munkafolyamatokat integrált szoftver támogatja.

A kerületi tagkönyvtárak a fõváros nyilvános közkönyvtári ellátásának alapintézményei. Állományukat a kategóriájukra vonatkozó gyûjtõköri szabályzat alapján fejlesztik. A teljes hálózat szolgáltató-helyeinek száma a Központi Könyvtárral együtt 56, a regisztrált könyvtárhasználók száma 290 343 fõ, ebbõl 43 425 gyerek. 504 darab internet hálózatba kapcsolt számítógép áll az olvasók rendelkezésre. A beiratkozott olvasók száma a központi könyvtárban 96 154, a napi látogatói létszám átlagosan 4000--6000 fõ.

A Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtárban a dokumentumok száma a 2009. december 31-i adatok alapján: 3 265 576 darab. Ebbõl: 2 476 869 kötet könyv, kotta, térkép és bekötött idõszaki kiadvány, 223 139 darab audiovizuális dokumentum, 13 542 elektronikus dokumentum és 552 026 egyéb dokumentum. A könyvtárban 1240 féle hazai és külföldi folyóirat, napilap található.

A fõváros legnagyobb közmûvelõdési intézményeként -- a lakosság több mint 12 százalékának közvetlen szolgáltatója, jelentõs kulturális értékek õrzõje és közvetítõje -- feladatának és felelõsségének tekinti, hogy a kor kihívásaira fejlesztési stratégiájának kidolgozásával, szolgáltatási feladatainak újrafogalmazásával válaszoljon. A 2008 és 2013 közötti idõszakra elkészített stratégiai terv a minõségi mûködéshez szükséges szakmai szolgáltatások, fizikai feltételek és gazdálkodási feltételek továbbfejlesztését, a könyvtárosi innováció ösztönzését, valamint a könyvtárnak a változó társadalmi környezetben elfoglalt közösségi szerepének a megújítását tûzte ki céljául.

Speciális gyûjtemények

Zenei Gyûjtemény
A könyvtár komolyzenei szakgyûjteménye a Központi Könyvtár fõépülete mellett álló Pálffy-palotában található. Elsõsorban a klasszikus zene, jazz és népzene iránt érdeklõdõket várja. Hazai és külföldi kották, szakkönyvek, szakfolyóiratok, zenei videó- és hangfelvételek (CD és hagyományos lemez formában) nagy választéka és több multimédia összeállítás áll rendelkezésre.
A kölcsönzésen és a tájékoztatáson kívül igényesen felszerelt hangtár biztosítja a kutatómunka, a tanulás, valamint a kikapcsolódás feltételeit.
A gyûjtemény érdekes rendezvényeivel, hangulatos koncertjeivel minden korosztályból várja a zeneszeretõ közönséget.

Szociológiai Gyûjtemény
A könyvtár alapításától kiemelt feladatának tekinti a társadalomtudományi dokumentumok gyûjtését. 1968-tól a szociológia országos szakkönyvtára. Teljes körûen gyûjti a magyar és válogatással a külföldi szociológiai irodalmat. A gyûjtemény a szociológia és a vele határos szakterületek irodalmából adatbázist épít, mely a magyar és magyar vonatkozású külföldi szociológia irodalom több mint harminc évét reprezentálja.


Budapest Gyûjtemény
Budapest VIII. Szabó Ervin tér 1. 6. szint
Tel.: 411-5026
E-mail: bpgy@fszek.hu
Web: www.fszek.hu/konyvtaraink/kozponti_konyvtar/budapest_gyujtemeny
A gyûjtemény vezetõje: Sándor Tibor

A Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár központi épületében mûködõ Budapest Gyûjtemény, mint önálló várostörténeti részleg 1913--14 fordulóján jött létre. Mai feladata: a fõváros múltját és fejlõdését bemutató kiadványok teljes körû gyûjtése, a helyismereti-helytörténeti irodalom feldolgozása, a dokumentumok, illetve a velük kapcsolatos információk széleskörû hozzáférésének a biztosítása.
A gyûjtemény ma mintegy százötvenezer könyvet, idõszaki kiadványt, térképet és kéziratot õriz, a legfrissebb publikációk mellett számos régiséget, ritkabecsû mûvet. Megtalálhatók itt Budapest és elõdtelepülései történeti kutatásához szükséges egykorú források és szakirodalmi feldolgozások: statisztikák, kézikönyvek, várostörténeti, építészeti, urbanisztikai, szociológiai és várospolitikai munkák. Gazdag a választék illusztrált városleírásokból, útikalauzokból, tervrajzokból. Értékes adalékokkal szolgálnak a fõvárosi és kerületi hírlapok, a kalendáriumok és az újságkivágatok, a cím- és névtárak, ingatlanjegyzékek, telefonkönyvek is. Hasonlóképp a budapesti intézmények, szervezetek dokumentumai, az alapszabályok, jelentések, iskolai és egyesületi évkönyvek, értesítõk, valamint a fõváros igazgatási szerveinek anyagai: jegyzõkönyvek, utasítások, szabályrendeletek és városrendezési tervek. Megõrzik azokat a szépirodalmi mûveket is, amelyek témája, élményanyaga Budapesthez, vagy annak egyes városrészeihez fûzõdik.
A gyûjtemény fotótárában százötvenezer fénykép és képeslap mellett számos díszalbum, mûtermi portré, városkép, építészeti dokumentum-felvétel, riportfotó és amatõrkép reprezentálja nemcsak a fõváros, de a magyar fotográfia történetének különbözõ korszakait.
A plakát és kisnyomtatvány tárban több mint háromszázezer hirdetmény, plakát, röplap, képes reklámkiadvány, színlap, kotta, programfüzet, számolócédula, meghívó, hivatali formanyomtatvány, gyászjelentés, belépõjegy és számtalan egyéb apróbb nyomdai termék ad betekintést az egykori város életébe.
A Budapest Gyûjtemény gondozza a könyvtár egyéb ritkaságait is, õsnyomtatványokat, kéziratokat, 16--18. századi könyveket és számos egyéb, bibliofil értéket képviselõ kiadványt. Olvasótermében tanulmányozható a 18--19. századi magyar irodalom elsõ kiadásaiból álló Szüry-gyûjtemény, és az ugyanezen korszak hazai politikai, közéleti röpiratait tartalmazó Ballagi-gyûjtemény is.
A helytörténeti részleg bibliográfiai adatbázist és digitális képarchívumot is épít. A jelenleg különálló rendszerek 2011 végétõl már a könyvtár internetes katalógusának részeként lesznek elérhetõk.

A könyvtár tagkönyvtárai:

I/1. Márai Sándor Könyvtár
Krisztina krt. 87--91. Tel: 356-4694
H, Sz, P: 13--19, K, Cs: 10--16
II/1. Hûvösvölgyi út 85. Tel: 200-1098
H, Sz: 12--18, K, P: 10--16
II/4. Török u. 7--9. Tel: 212-1103
H, Sz, P: 12--19; K, Cs: 10--16, Szo: 10--14
III/2. Csillaghegyi Könyvtár
Bajáky E. u. 5--7. Tel: 388-2804
H, Sz, P: 14--19, K: 10--14, Cs: 12--16
III/5. Békásmegyeri Könyvtár
Füst Milán u. 26. Tel: 245-3409
H, Sz, P: 13--19, K, Cs: 10--16, Szo: 9--14
III/7. Krúdy Gyula Könyvtár
Fõ tér 2. Tel: 388-8103
Fõ tér 5. Tel: 368-8476
H, Sz, P: 13--19, K, Cs: 10--16
IV/1. Király. u. 5. Tel: 369-4979
H, K, Cs, P: 9--19, Sz: 14--19, Szo: 9--14
IV/3. Babits Mihály Könyvtár
Lóverseny tér 5/A. Tel: 230-2276
H, Sz, P: 14--19, K: 10--15, Cs: 10--14
V/2. Belvárosi Könyvtár
Vadász u. 42. Tel: 332-7392
H, Sz, Cs: 14--19, K: 12--16, P: 11--16
VI/1. Andrássy út 52. Tel: 311-3822
H, Sz, P: 13--19, K, Cs: 10--16
VI/2. Terézvárosi Gyerekkönyvtár
Liszt Ferenc tér 6. Tel: 342-1948
H, Sz: 14--19, K, Cs: 12--16, P: 13--19
VII/2. Deák Ferenc Könyvtár
Rottenbiller u. 10. Tel: 342-5362
H, Sz, P: 13--19, K, Cs: 10--16
VII/3. Kertész u. 15. Tel: 322-6656
H, Sz: 14--19, K: 10--16, Cs: 12--16, P: 14--18
VIII/2. Kálvária tér 12. Tel: 313-8037
H, Sz, P: 14--19, K: 9--14, Cs: 10--14
IX/1. Börzsöny u. 13. Tel: 357-5808
H, Sz, P: 13--19, K: 9--16, Szo: 10--15
IX/2. Boráros tér 2. Tel: 217-8438
H, Sz, P: 13--19, K: 9--16, Cs: 9--14
IX/3. Mester u. 53--55. Tel: 215-7471
H, Cs, P: 13--19, Sz: 10--18
X/3. Újhegyi Könyvtár
Újhegyi sétány 16. Tel: 261-0548
H, Sz, P: 14--19, K: 10--14, Cs: 10--15
X/4. Kõbányai Könyvtár
Szent László tér 7--14. Tel: 261-6001
H, K, Cs, P: 10--20, Sz: 10--16, Szo: 9--14
XI/3. Móricz Zsigmond Könyvtár
Nagyszeben tér 1. Tel: 248-1207
H, Sz, P: 13--19, K, Cs: 10--16
XI/5. Kelenföldi Könyvtár
Etele út 55. Tel: 371-2788, 371-2873
H, Cs: 10--19, K, P: 12--19, Sz:10--17, Szo: 13--18
XI/6. Karinthy Frigyes Könyvtár
Karinthy F. út 11. Tel: 279-1483
H, Sz, P: 13--19, K, Cs: 10--16
XII/1. Ugocsa u. 10. Tel: 225-1228
H, Sz, P: 12--19, K, Cs,: 10--19, Szo: 9--14
XIII/2. Pannónia u. 83. Tel: 349-7521
H, K, P: 14-19, Sz: 10--15, Cs: 12--16
XIII/4. Lehel u. 31. Tel: 320 -8829
H, Sz, Cs: 14--19, K: 10--15, P: 11--15
XIII/6. Angyalföldi Kertvárosi Könyvtár
Mosoly u. 40/A. Tel: 349-1532
H, Sz, P: 14--19, K: 10--16, Cs: 12--16
XIII/7. Radnóti Miklós Könyvtár
Tátra u. 52. Tel: 349-6921
H, Sz, P: 14--19, K: 10--15, Cs: 12--16
XIII/8. Dagály u. 9. Tel: 340-3309
H, K, Sz, P: 9-19, Cs: 9-14, Szo: 13-18
XIV/1. Kassák Könyvtár
Uzsoki u. 57. Tel: 251-3669
H, Sz, P: 14--19, K: 10--16, Cs: 10--14
XIV/2. Bosnyák utcai Könyvtár
Bosnyák u. 1/A. Tel: 383-0197
H, Sz, P: 14--19, K: 9--14, Cs: 10--14
XIV/4. Füredi Könyvtár
Rákosfalva park 1--3. Tel: 223-0890
H, Sz, P: 14--19, K: 10--14, Cs: 9--14
XV/1. Eötvös u. 8 . Tel: 306-0742
H, Sz, P: 13--19, K, Cs: 9--15
XV/3. Zsókavár u. 28. Tel: 416-0736
H, Sz, P: 13--19, K, Cs: 10--16, Szo: 9--14
XV/4. Szûcs István u. 45. Tel: 410-7767
H, Sz, P: 14--19, K: 10--14, Cs: 9--13
XVI/1. Rákosi úti Könyvtár
Rákosi út 119. Tel: 405-5244
H, Sz, P: 14--19, K: 9--13, Cs: 10--15
XVI/2. Sashalmi Könyvtár
Veres Péter út 53. Tel: 403-0813
H, Sz, P: 13--19, K, Cs: 10--16
XVII/2. Rákoscsabai Könyvtár
Péceli út 232. Tel: 256-0819
H, Sz, P: 14--19, K: 10--16, Cs: 10--16
XVII/4. Rákoskeresztúri Könyvtár
Pesti út 167. Tel: 257-4088
H, Sz, P: 13--19, K, Cs: 10 --16
XVIII/1. Nagykõrösi út 56. Tel: 291-2392
H, Sz, P: 13--19, Cs: 10--16
XVIII/2. Csontváry K. T. u. 32. Tel: 291-1069
H, Sz, P: 13--19, Cs: 9--15
XVIII/3. Thököly út 5. Tel: 291-2575
H, Sz, Cs, P: 9--19, K, Szo: 9--14
XIX/3. Kossuth L. u. 8. Tel: 282-9905
H, Sz, Cs: 13-19, P: 9-16
XX/2. Bíró Mihály u. 7. Tel: 283-0872
H, Sz, P: 13--19 Cs: 9--16, Szo: 9--14
XX/4. Pacsirta u. 157/B. Tel: 284-7447
H, Sz, P: 13--19, Cs: 9--15
XXI/1. II. Rákóczi F. út 106. Tel: 276-3512
H, Sz, P: 13--19, K, Cs: 10--18, Szo: 9--14
XXI/3. Szent István út 230. Tel: 277-5278
H, Sz, P: 13--19, Cs: 10--16
XXI/5. Vénusz u. 2. Tel: 276-8953
H, Sz, P: 13--19, Cs: 10--16
XXII/1. Nagytétényi Könyvtár
Nagytétényi út 264. Tel: 207-5257
H, Sz, P: 14--19, K, Cs: 10--15
XXII/3. Budafoki Könyvtár
Kossuth L. u.30. Tel: 424-5989
H, Sz, P: 13--19, K, Cs: 10--16 Szo: 9--14
XXIII/1. Grassalkovich út 128. Tel: 289-0811
H, Sz, P: 13--19, K, Cs: 9--15

II. kerületi közgyüjtemények

II. kerületi közgyûjtemény -

A II. kerületi önkormányzat helytörténeti gyûjteményt nem mûködtet.

III. kerületi közgyüjtemények

Óbudai Múzeum - www.obudaimuzeum.hu

Óbudai Múzeum
1033 Budapest Fõ tér 1.
E-mail: titkarsag@obudaimuzeum.hu
Web: www.obudaimuzeum.hu
Tel/fax: 250-1020

Nyitva tartás:
• kedd-vasárnap: 10-18 óra
• hétfõ: zárva

Belépõdíj:
• teljes áru: 800 Ft
• kedvezményes: 400 Ft
• családi jegy: 2000 Ft
Minden hónap elsõ szombatján a látogatás ingyenes!
A múzeum szakmai igazgatója: Népessy Noémi

A Kun Zsigmond Lakásmúzeum megszûnt.
Új állandó kiállításunk: „Óbuda - Egy város három arca” - az Óbudai Múzeum új állandó kiállítása.
Az interaktív elemekkel gazdagított tárlat Óbuda történetének három jelentõs korszakát, három egymástól markánsan elkülöníthetõ arcát, a középkori királyi, királynéi székhelyet; a Zichy korszaktól a szanálásig tartó kort, valamint a város mai arcát, a panelvilágot eleveníti meg. A kiállítási egységeket a macskaköves óbudai utca köti össze.
A múzeum új, szentlélek téri bejáratánál augusztustól „Kastély Kávézó” is várja vendégeinket.


IV. kerületi közgyüjtemények

Neogrády L. Helytörténeti Gyûjtemény - www.ujkk.hu

Teljes név: ÚKK Neogrády László Helytörténeti Gyûjtemény
1043 Budapest, Berda József u. 48.
Tel.: 370-0652
E-mail: helytorteneti@ujkk.hu
Nyitva: kedd, szerda, csütörtök, péntek 10–17; szombat 10–14 óráig
A gyûjtemény vezetõje: Szöllõsy Marianne

Állandó kiállítás:
KÉT EZREDÉV KÖZÖTT
Fejezetek Újpest történetébõl

A gyûjtemény bemutatja Újpest történetét, keletkezésétõl napjainkig: jellemzõ ipari tevékenységi ágazatait, polgárainak társadalmi, kulturális életét 1950-ig. A kiállítás virtuális bemutatóval (fotó, film és szöveges ismertetõ) egészül ki.
A tárlat megtekinthetõ: egyénileg vagy csoportosan: keddtõl péntekig naponta 10-17 óráig, szombaton 10-14 óráig. Hétfõn, vasárnap: ZÁRVA

A Gyûjtemény szolgáltatásai:
Egyéni és csoportos tárlatvezetések elõzetes bejelentkezés alapján.
Múzeumi órák: várjuk általános és középiskolai osztályok jelentkezését helytörténeti foglalkozásokra. Kihelyezett helytörténeti elõadások tanítási óra kertében: diaképes és/ vagy vetítéssel színesített rendhagyó történelemóra, iskolai kereteken belül. Szakdolgozatok, helytörténeti kutatók munkájának folyamatos segítése a dokumentum és kézirattár anyagának felhasználásával. Elõzetes bejelentkezés alapján biztosítjuk helytörténeti dokumentumaink, könyvtárunk és mikrofilmanyagaink tanulmányozását.


V. kerületi közgyüjtemények

V. kerületi közgyûjtemény -

Az V. kerületi önkormányzat helytörténeti gyûjteményt nem mûködtet.

VI. kerületi közgyüjtemények

VI. kerületi közgyûjtemény -

A VI. kerületi önkormányzat helytörténeti gyûjteményt nem mûködtet.

VII. kerületi közgyüjtemények

Erzsébetvárosi Zsidó Történeti tár - WWW.erzsitt.hu

Erzsébetvárosi Zsidó Történeti Tár

1077 Budapest, Csányi utca 5.
telefon: +36 1 369 3688
e-mail: csanyi5@eromuvhaz.hu

Szakmai vezető: Lefkovics Zsófia
e-mail: lefkovics.zsofi@eromuvhaz.hu

Kiállítás: Keleti Éva
e-mail: keleti.eva@eromuvhaz.hu

Nyitvatartás:

Hétfő 14:00-18:00
Kedd 14:00-18:00
Szerda 14:00-18:00
Csütörtök 14:00-18:00
Péntek 10:00-14:00
Szombat Zárva
Vasárnap 14:00-18:00

A gyűjtemény a több mint kétszáz éves zsidó jelenlét attribútumait, az itt élők mindennapjait, kultúráját teszi majd megismerhetővé az érdeklődők számára. Ez a kis múzeum nem vallástörténeti gyűjtemény, hanem zsidó vallású (hagyományú) emberek mindennapi életének pillanatait, a sokszínű magyar zsidó kultúrát idézi meg, és e formájában egyedülálló Magyarországon, de az egész világon is.
A történeti tár létrehozásának alapgondolata egybecseng Orhan Pamuk Nobel-díjas török író, megállapításával: „kicsi és gazdaságos múzeumokra lenne szükségünk, amelyek az emberségünkhöz szólnak… Egy múzeum sikerességét abban kéne mérni, hogy mennyire tudja a múzeum az egyének emberségét megmutatni… Ha a tárgyakat nem emelik ki a saját kontextusukból, hanem saját természetes közegükben hagyják őket, önállóan is el tudják mondani a maguk történeteit. Visszafogott múzeumokra van szükség, amelyek tisztelik az utcákat, a házakat és a boltokat maguk körül, és saját narratíváik pillanataivá tudják őket alakítani.” A Csányi 5. kiállítása bemutatja, hogyan élt egy polgári család az 1890-es években, milyen lehetett egy rabbi szobája, vagy egy varrónő műhelye az 1930-as években. Beleshetünk egy munkáscsalád otthonába is az 1940-es évekből.

VIII. kerületi közgyüjtemények

VIII. kerületi közgyûjtemény -

A VIII. kerületi önkormányzat helytörténeti gyûjteményt jelenleg nem mûködtet.

IX. kerületi közgyüjtemények

Ferencvárosi Helytörténeti Gyûjtemény -

1092 Budapest, Ráday u. 18.
Tel.: 218-7420
E-mail: helytorteneti@ferencvarosimuvkp.hu
Nyitva: kedd, szerda, csütörtök, péntek 12–18; szombat: 10–14 óráig
A gyûjtemény igazgatója: Gönczi Ambrus

A nevét 1792. december 4-én I. Ferenc király után elnyerõ Ferencváros múltjának megismeréséhez, a még fellelhetõ írásos és tárgyi emlékanyagok gyûjtéséhez és feldolgozásához már az 1950-es évek második felében hozzákezdtek. 1997-ben a Ferencvárosi Önkormányzat a Pipa u. 4. egyik lakását megvásárolta és alkalmassá tette az addig begyûjtött emlékanyag raktározására, kiállítások rendezésére. A helytörténeti gyûjtemény megközelítõleg háromezer fényképet magába foglaló fotótárat, egy több mint ezer kötetet tartalmazó könyvtári részleget kezel, ezt egészíti ki az a mintegy 150 – elsõsorban múlt századi és századfordulós – használati eszköz, melyet eddig sikerült begyûjteni. Jelenleg a kerületben élõ és a Ferencvároshoz kötõdõ személyiségek visszaemlékezéseit audiovizuális eszközökkel örökítik meg, helytörténeti archívumot hozva létre. A 2006-ban a Ráday utcába költözött gyûjtemény eddig egy állandó és tíz idõszaki történeti kiállítást nyitott meg. A kiállítás része a hosszú évtizedekig a kerületben élõ festõmûvész, Tavaszy Noémi Ferencvárosról készült akvarell-sorozata.


X. kerületi közgyüjtemények

Kõbányai Helytörténeti Gyûjtemény -

1102 Budapest, Halom u. 37/b.
Tel.: 261-5569
Nyitva: kedd, szerda 12–16; csütörtök 14–18 óráig
A gyûjtemény vezetõje: Verbai Lajos

A gyûjtemény Látványtára Kõbánya évszázadának jellemzõit villantja fel állandó kiállításában. Célja megmutatni a kerület valós történelmi értékeit. Ábrázolja a terület természeti és épített örökségét. Bemutatja Kõbánya földrajzi, geológiai adottságait, mezõgazdasági, ipari múltját. Szemlélteti a helyi kõbányászatot, tégla-, vas-, élelmiszer-, gyógyszer-, porcelán-, kéziszerszám- és elektronikai ipart. Külön fejezet szemlélteti a nagy múltú kõbányai sörgyártást.
A Népliget, a Százados úti Mûvésztelep, a vásárváros területének kialakulása, Közép-Európa legnagyobb kiterjedésû temetõje, benne a 301-es parcella, a Planetárium, Tûzoltómúzeum és egyéb jelentõs kultúrtörténeti emlékek láthatók a gyûjteményben.


XI. kerületi közgyüjtemények

Abertfalvi Hely- és Iskolatörténeti Gyûjtemény -

Albertfalvi Hely- és Iskolatörténet Gyûjtemény
1116 Budapest, Pentele u. 8.
Tel.: 208-6635
E-mail: a.sandor3@chello.hu
Nyitva: kedd, csütörtök 16–18 óráig
Zárva: az iskolai szünetekben
A gyûjtemény vezetõje: Beleznay Andor

Az albertfalvi Petõfi Sándor Általános Iskola ad helyet az intézménynek. Az iskola 1978-ban volt százötven éves. Az évforduló megünneplésére való felkészülés 1973-ban kezdõdött el. Ez az idõpont egybeesett Albertfalva Fõ utcájának lebontásával, az új lakótelep felépítésének kezdetével – a gyûjtés ekkor kezdõdött. A közel ötéves gyûjtõmunka során összegyûlt anyag indokolta az iskolamúzeum alapítását. 1980. március 15-én nyílt meg a múzeum, majd 1991-ben költözött a mai, végleges helyére.
Albertfalva – Budapest XI. kerületének, Újbudának déli része – 2004-ben ünnepli 185. születésnapját. Az évfordulóról idõszaki kiállítás emlékezik meg. A gyûjtemény az elõdtelepülés történeti értékeit kutatja, gyûjti és dolgozza fel. Állandó kiállítások: Római ásatások Albertfalván, Albertfalva önállósága: 1819–1950, Iskolatörténeti kiállítás, Egyháztörténeti kiállítás – Középkori rom Albertfalva területén, Az Elsõ Magyar Repülõgépgyár, Albertfalvi borgyûjtemény, A XIX–XX. század Albertfalvája fényképeken.


Etele Helytörténeti Gyûjtemény -

Etele Helytörténeti Gyûjtemény

1116 Budapest, Gyékényes u. 45-47. (Albertfalvi Közösségi Ház)
Nyitva: H, K, Sz,Cs,P 10--19 óra, csoportos látogatás elõzetes megbeszélés szerint
Telefon: +361/ 204-6788 Mobil: 06-70-6822144
E-mail: akh@ujbuda.hu
A gyûjtemény vezetõje: Farkas Zsolt

XII. kerületi közgyüjtemények

Hegyvidéki Helytörténeti Gyûjtemény és Galéria - www.hegytortenet.hu

Hegyvidéki Helytörténeti Gyûjtemény és Galéria
1126 Budapest, Beethoven u. 1/b.
Tel.: 457-0501
E-mail: info@hegytortenet.hu
Nyitva: kedd, csütörtök, péntek 10-18 óra
Igazgató: Balázs Attila

A Hegyvidéki Helytörténeti Gyûjtemény és Galéria elsõdleges feladatának tekinti, hogy színvonalas kulturális programokkal, rendezvényekkel várja a XII. kerület története, képzõmûvészete iránt érdeklõdõket.
Erre kiváló feltételekkel rendelkezik, hiszen az intézmény három egységbõl áll:. Ide tartozik a Budapest Hegyvidék Helytörténeti Gyûjtemény (1126. Bp., Beethoven utca 1/b), a Hegyvidék Galéria (1122. Bp., Városmajor utca 16.) és a Barabás-villa kiállítóterme (1122. Bp., Városmajor utca 44.). A három különálló kiállítótér lehetõséget nyújt, hogy egymástól el lehessen különíteni, és párhozamosan mûködtetni a történelmi és a képzõmûvészeti vonatkozású tárlatokat.
A helytörténeti gyûjteményt 1973-ban hozták létre, azóta folyamatosan gyûjti a Hegyvidék múltjának írás- és tárgybeli dokumentumait, fotóit, képeslapjait, térképeit. A gyûjtemény idõszaki kiállításokkal jelentkezik, felvillantva egy-egy szeletet, epizódot a kerület mozgalmas történelmébõl.
Elõzetes bejelentkezés alapján a helytörténeti kutatókat, szakdolgozókat igényesen berendezett, gazdag állományú könyvtárral és kényelmes kutatási lehetõségekkel várja. A gyûjteményt gyarapítja többek között az Óra-villa XIX. századi, ma is mûködõképes óraszerkezete, valamit a Semsey grófok családi irattárának egy része is.


XIII. kerületi közgyüjtemények

Angyalföldi Helytörténeti Gyûjtemény -

1131 Budapest, József Attila tér 4. (József Attila Mûvelõdési Központ)
Tel.: 06-30-4533693
E-mail: simonzsuzsa@kult13.hu
Nyitva: hétfõ, kedd, szerda, csütörtök: 10-18, pénteken 10-17 óra között.
Munkatárs: Dr. Simonné Hortobágyi Zsuzsa

Az 1985-tõl mûködõ Angyalföldi Helytörténeti Gyûjtemény Budapest XIII. kerületének „múzeuma”, a négy nagy kerületrész -- Angyalföld, Újlipótváros Vizafogó és a Margitsziget -- helytörténeti dokumentumait és tárgyanyagát gyûjti és mutatja be a legrégibb idõktõl napjainkig. Feldolgozza a kerület történetét régészeti emlékek alapján a római kor elõtti idõktõl kezdõdõen.
Állandó kiállítása van. Múzeumi foglalkozásaikon az iskolás korosztály interaktív formában, szórakozva szerezhet helytörténeti és egyéb ismereteket.


XIV. kerületi közgyüjtemények

Samodai József Zuglói Helytörténeti Mûhely - www.liptakvilla.hu

Samodai József Zuglói Helytörténeti Mûhely
Vezetõ: Millisits Máté
1146 Budapest, Hermina u. 3.
Tel.: 220-6777, 06-70-6758393
E-mail: mmate.liptak@gmail.com
Nyitva: idõegyeztetés alapján

XV. kerületi közgyüjtemények

Rákospalota, Pestújhely és Újpalota -

Teljes név: Rákospalota, Pestújhely és Újpalota Helytörténeti Gyûjteménye

1158 Budapest, Pestújhelyi út 81.
Tel.: 419-8216
E-mail: rpalotaimuzeum@csokonaimk.hu
Nyitva: K, P: 10:00–16:00, Sze: 12:00–18:00, Cs, Szo: 10:00–14:00
Vezetõ: Csibi Kinga

Az 1950-es évek legvégén kezdõdött meg Rákospalotán a helytörténeti és néprajzi anyag gyûjtése. Állandó helyet kapott 1960 januárjában a gyûjtemény, a Kossuth u. 39-ben – megalakult a Rákospalotai Múzeum. Állandó kiállításuk a két, egykor önálló település – Rákospalota és Pestújhely – történetét mutatja be egy-egy általános településtörténeti résszel, továbbá egy életmód-kiállítással.

A néprajzi tárgyak (viselet, bútorzat, kerámia) és paraszti, mezõgazdasági munkaeszközök (kéziszerszámok, ekék, boronák) mellett jelentõs kisipar-történeti (kismesterségek szerszámai és termékei) gyûjteménnyel rendelkezik. Elkülönített egységet alkot Madarász Viktor hagyatéka.
Helytörténeti táruk a legkülönbözõbb település-, intézmény- és családtörténeti dokumentumokból, térképekbõl, tervekbõl, fényképekbõl, képeslapokból, magnetofon-kazettákból, videofilmekbõl áll.


XVI. kerületi közgyüjtemények

Kertvárosi Helytörténeti és Emlékezet Központ -

(szakmai besorolás nélkül)
1165 Bp., Veres Péter út 157.
M.: 36-20/417-1956 M.: 36-30/484-5264
E-mail: helytortenet16@gmail.com
Nyitva: hétfõtõl csütörtökig 10–16 óra között, vagy elõzetes egyeztetés szerint látogatható.
Vezetõ: Villányi Péter


A kiállításon a XVI. kerület elõdtelepüléseinek hivatalos iratai, térképei, híres egyéniségeinek fotográfiái láthatóak. Iskola-, sport-, sajtótörténeti tárlók mutatják be az elõdök történetét. Az érdeklõdõk megtekinthetik az intézmény gazdag képeslap gyûjteményét, valamint a területünkön fellelt régészeti emlékekbõl is ízelítõt kaphatnak. A gyûjtemény számítógépre feldolgozott írásos és képi anyaga remélhetõen a közeljövõben kutatható lesz. Az állandó kiállítás mellett idõszakos kiállítások rendezésére is lehetõség van, jelenleg a kerület védett és kiemelt jelentõségû épületeit tekinthetik meg a látogatók – régi képeslapokat felnagyított tablókon.

XVII. kerületi közgyüjtemények

Erdõs Renée Ház Muzeális Gyûjtemény és Kiállítóterem -

Erdõs Renée Ház Muzeális Gyûjtemény és Kiállítóterem
1174 Budapest, Báthory u. 31.
Tel.: 256-6062, 258-4693
Fax: 256-9526
E-mail: erh@enternet.hu
Nyitva: hétfõ kivételével minden nap 14–18 óráig
Az intézmény igazgatója: Ádám Ferenc

Budapest XVII. kerületét négy egykori község – Rákoscsaba (ennek egyik településrésze Rákoskert), Rákoskeresztúr, Rákoshegy és Rákosliget – alkotja. A terület elsõ muzeális jellegû intézménye az ún. Néprajzi Emlékház 1970-ben nyílt meg a Ferihegyi úton, majd rövidesen be is zárt. 1990-ben alapította meg a kerületi önkormányzat az Erdõs Renée Házat. Névadója Erdõs Renée írónõ, aki 1927-tõl 1944-ig lakott a villában. Az új muzeális intézmény földszinti tereiben megépült egy állandó helytörténeti kiállítás, egy néprajzi szobarészlet és egy „Epress Rezsõ-gyûjtemény kamarakiállítás”. Az intézmény telephelye a Laborcz Ferenc Emlékház.
A jelenleg látható állandó kiállítások: Rákosmente évszázadai – helytörténeti állandó kiállítás; A Merzse-mocsár világa: multimédiás diorámakiállítás, amely a négy évszak változásai szerint követi végig a terület (hajdani) állatvilágának változásait, madárhangokkal, zenével illusztrálva; Erdõs Renée emlékszoba. Idõszaki képzõmûvészeti kiállításai havi rendszerességgel változnak, az idõszaki helytörténeti kiállítás a kialakult szokás szerint az év utolsó két hónapjában látható.


XVIII. kerületi közgyüjtemények

Pestszentimrei Önálló Néprajzi-, Ipar- és Helytörténeti Gyûj -

Pestszentimrei Önálló Néprajzi-, Ipar- és Helytörténeti Gyûjtemény 1188 Budapest, Póth Irén u. 20/a. (szakmai besorolás nélkül)
Tel.: 290-7351
Látogatható elõzetes bejelentkezés alapján.
A gyûjtemény vezetõje: Karip Gyula

Tevékenységének célja Pestszentimre múltjának kutatása, néprajzi-, ipar- és helytörténeti emlékeinek gyûjtése, bemutatása. Ennek érdekében a múzeumi törvény szerint feldolgozza a gyûjtött és Lénárd Róbert egységes hagyatékából származó relikviákat. Szintén célja a feldolgozott anyag kiállítás keretében való bemutatása. A gyûjtemény civil szervezetként, családi költségvetésbõl mûködik. Kapcsolatot ápol a helyi önkormányzattal, civil szervezetekkel és a fõvárosi helytörténeti gyûjteményekkel.


Tomory Lajos Múzeum - www.muzeum18ker.hu

Tomory Lajos Múzeum - Herrich-Kiss villa

1181 Budapest, Margó Tivadar u. 116-118.
Tel.: 290-1585
Mobil: +36 20 316 9885
E-mail: muzeum@muzeum18ker.hu
Web: muzeum18ker.hu
A múzeum vezetője: Dr. Heilauf Zsuzsanna

Kiállítóhelyek:
Herrich-Kiss villa: 1181 Budapest, Margó Tivadar u. 116-118.
Nyitva tartás: csütörtök-péntek 10-től 18 óráig, szombat 14-től 18 óráig
Kiállítások:
Látványraktár
„Ekevasba fogott madárszárny” – Kondor Béla a repülés vonzásában
Múzeumsarok: 1183 Budapest, Szent Lőrinc stny. 2.
Nyitva tartás: keddtől szombatig 14 és 18 óra között. Közvetlen telefonszám nyitvatartási időben: 06-20-285-0667.
Kiállítások:
„200 év emlékei” – Pillanatképek Pestszentlőrinc-Pestszentimre történetéből
Oktatástörténetünk múltjából
Különlegességek Sváb Ferenc ásványgyűjteményéből
Pavilon Galéria: 1183, Budapest, Kossuth tér (Üllői út és Thököly út sarka)
Nyitva tartás: keddtől szombatig 14 és 18 óra között.
Helytörténeti témájú kamarakiállítások. Az aktuálisról tájékozódjon honlapunkon!
Havanna kiállítóhely: 1181 Budapest, Havanna u. 9.
Nyitva tartás: előzetes telefonos egyeztetés alapján.
Kiállítás: „Élet a régi-új lakótelepeken” – Az Állami lakóteleptől a Havannáig
A kiállítások ingyenesen látogathatók.XIX. kerületi közgyüjtemények

Kispesti Helytörténeti Gyûjtemény -

1191.Budapest, Csokonai u. 9.
Tel./fax: 281-1619
E-mail: helytort@hdsnet.hu
Nyitva: kedd, szerda, csütörtök, péntek 14–18; szombat 10–14 óráig
A gyûjtemény vezetõje: Siklós Zsuzsa

A Kispesti Helytörténeti Gyûjtemény a fõváros XIX. kerületének közigazgatási határain belül gyûjti, megõrzi, feldolgozza a település történetének írásos és tárgyi emlékeit. Állandó kiállítás keretében mutatja be a kerület történetét „A községgé alakulástól Budapesthez csatlakozásig” címmel.
A gyûjtemény évente általában egy idõszaki kiállítással jelentkezik, amelyet külsõ helyszínen a Kispesti Vigadó Galériában (Budapest, Fõ u. 20.) rendez meg. A Kispesti Helytörténeti Gyûjtemény Fõ u. 38. sz. alatti épületében kutatási lehetõséget biztosít mindazoknak, akik érdeklõdnek a kerület múltja iránt.


XX. kerületi közgyüjtemények

Pesterzsébeti Múzeum -

1203 Budapest, Baross u. 53.
Tel./fax.: 283-1779
E-mail: info@pesterzsebetimuzeum.eu
Nyitva: K.Sz.Cs.P.Szo.V. 10 és 18 óra között.
Igazgató: D. Udvary Ildikó

Megtekinthetõ: a felújított Állandó Helytörténeti Kiállítás, a „Pesterzsébet mûvész szemmel” címû kiállítás és a Neményi Lili-Horváth Árpád emlékszoba.
A Pesterzsébeti Múzeum gyûjteménye Pesterzsébet jellegzetes századfordulón épült neogót épületében, a Bocsák-villában található, amely Bocsák Antal helyi építész munkája. A múzeum állandó helytörténeti kiállításán a látogatók a városrész történetével ismerkedhetnek meg, dokumentumok, archív fotók, használati tárgyak segítségével. A kiállítás legfontosabb témái a városalapítók bemutatása, a helyi egyházak története, a városrész jellegzetes épületei és városrendezési tervei, a szórakozás és mûvelõdés egykori lehetõségei, az iskolarendszer kiépülése, a közigazgatás alakulása, illetve a kerületet érintõ történelmi jelentõségû események felvázolása. A múzeum kistermében a "Pesterzsébeti utca képeskönyve" c. kiállításon a múzeum helytörténeti tematikájú képzõmûvészeti alkotásai közül válogattunk. A kamarateremben az állandó Neményi Lili emlékszoba található, ahol a kerületben sokszor fellépõ operaénekesnõ bútorait, használati tárgyait, fellépõ ruháit, színházi fotóit mutatjuk be.


XXI. kerületi közgyüjtemények

Csepeli Helytörténeti Gyûjtemény - www.csepelivaroskep.hu

Csepeli Mûvelõdési Központ Helytörténeti Gyûjteménye
1213 Budapest, Szent István út 230.
Tel.: 278-2747,
E-mail: kiralyerdeimuvhaz@csepelivaroskep.hu, Web: www.csepelivaroskep.hu

Nyitva: hétfõ, kedd, szerda, csütörtök 10 és 15 óra között.
szerda 8-14.30 óráig, péntek 14-18 óráig, szombat 9-13 óráig (kutatószolgálat elõzetes bejelentkezés alapján).
Gyûjteményvezetõ: Molnár Krisztián
Elérhetõsége szakmai munkatársak számára: 70/439-7762, molnarkrisztian@csepelivaroskep.hu

Az önkormányzat polgármesteri hivatalának bõvítése, felújítása, és átépítése miatt a Csepel Galéria és Helytörténeti Gyûjtemény új helyére költözött a Szent Imre tér 3. szám alól. 2005-ben a Galéria és a Gyûjtemény külön vált, utóbbi új helyére a Királyerdei Mûvelõdési Ház épületébe költözött. 2007. július 1-jével, a Csepeli Mûvelõdési Központ megalakulásával annak keretein belül, helyileg ugyanott mûködik. Az intézmény feladatának tekinti Csepel, a Csepel-sziget és a Csepel Mûvek történeti relikviáinak gyûjtését, kutatását és bemutatását. A Csepeli Helytörténeti Gyûjtemény állandó kiállításának címe: Csepel és a gyár története.
Szeretettel várjuk az egyéni és csoportos látogatókat, a kutatni vágyókat! Kutatható anyagaik között említésre méltó a térkép- és fotótár, a Csepel Újság összes száma. A gyûjtemény értékes darabjai a XVI. századtól az ezredfordulóig kiadott eredeti térképek. Szívesen rendezünk csoportoknak csepeli helytörténeti sétákat!


XXII. kerületi közgyüjtemények

Budafoki Barlanglakás Emlékszoba -

1222 Budapest, Veréb utca 4.
Látogatható: szerda, vasárnap, illetõleg elõzetes bejelentkezés alapján.
Bejelentkezés: Lakatos István, 1222 Budapest, Mezõ u. 52.
Tel.: 227-0717
Az emlékszoba vezetõje: Garbóci László

Budafok, mely a Tétényi-fennsíkon helyezkedik el, bõvelkedik természetes üregekben, barlangokban, mesterségesen kialakított pincékben. A puha, szarmata mészkõ adottságait – könnyen vájható, alakítható – az ókortól kezdve a maga javára fordította az ember. Természetes volt, hogy ezeket az üregeket elõbb-utóbb az itt élõk lakások céljaira is felhasználták. Az elsõ lakások valószínûleg a helyi kõbányászat XVIII. századi fellendülésével egyidõsek. Feltételezhetõen a kõbányászok alakították ki, maguk és családjuk számára. Az 1800-as évek elsõ felébõl származó dokumentumok szerint már több száz ember lakott ilyen barlanglakásokban. A durva mészkõben szoba, konyha, kamra, istálló, közös fúrt kút került kialakításra.
Az egészségtelenné váló lakások felszámolása a XX. század elején kezdõdött meg, de csak az 1970-es években sikerült végleg megszüntetni azokat. A Budapesti Történeti Múzeum 1970-ben megvásárolta az egyik ilyen utolsó lakást és emlékszobává alakíttatta át, eredeti funkciókat és jelleget meghagyva.


XXIII. kerületi közgyüjtemények

Soroksári Helytörténeti Gyûjtemény -

Soroksári Helytörténeti Gyûjtemény
1238 Budapest, Szitás u. 105.
Tel.: 285-2746
Tel./fax: 287-3057
E-mail: galeria13@freemail.hu
info@galeria13.hu
web.: www. galeria13.hu

Nyitva tartás:szerda, csütörtök, péntek, szombat 14--18 óra között.
Csoportokat elõzetes jelentkezés alapján ettõl eltérõ idõben is fogadunk!

Az intézmény vezetõje: Sasvári Ilona ügyvezetõ igazgató

A gyûjtemény 1974-ben alakult a Mezõgazdasági Múzeum filiáléjaként, önállóságát 1996-ban, Soroksár önálló kerületté nyilvánítása évében nyerte el. Azóta a Galéria ’13 Soroksár telephelyeként mûködik. Feladata Soroksár történeti, néprajzi emlékeinek gyûjtése, gondozása, bemutatása. Állandó kiállításának egységei: Soroksár életmód- és ipartörténete, mezõgazdasági élete, paraszti és iparos élet a szerszámok és gépek tükrében, Dél-Pest állatvilága. Önálló gyûjteményei: kovács-, asztalos-, seprûkötözõ- és kötélverõ mûhelyek berendezése, sírkert. Évente idõszaki kiállítást rendez, mely témájául szolgál az iskolások részére szervezett helytörténeti vetélkedõnek is. Idõszaki kiállításai többek között: Soroksár régészeti emlékei (2003); Harminc éves a Helytörténeti Gyûjtemény (2004); Soroksár kétszázötven éves oktatástörténete (2005), Soroksár, régi-új emlékeink (2008).


2005-2013 Budapesti Honismereti Társaság, Minden jog fenntartva                                         Készítette: Silverside Stúdió