Budapesti Honismereti Társaság
1043 Budapest, Berda József u. 48.
Tel/Fax: 370-0652
E-mail: info@bpht.hu
Hírek
Budapesti Honismereti Társaság
Közgyűjtemények
Civil szervezetek
Városunk újság
Budapesti Históriák
Pályázati lehetőségek
Kapcsolódó oldalak
Bibliográfia
Fórum
Támogatóink


Portálunk a Nemzeti Civil Alapprogram Civil Szolgáltató, Fejlesztő és Információs Kollégiuma, valamint Budapest Főváros Közgyűlése Civil Szervezetek és Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága támogatásával valósult meg.

Fovárosi szintû helytörténeti tevékenységet folytató
civil szervezetek

Az adattárat összeállította Szöllõsy Marianne, az Újpesti Helytörténeti Gyüjtemény vezetõje

Fõváros Szintû | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X
XI | XII | XIII | XIV | XV | XVI | XVII | XVIII | XIX | XX
XXI | XXII | XXIII

Fõváros Szintû civil szervezetek

-


-


Alapítvány a Barokk Kálváriákért -

E-mail: budapesti@varosvedo.hu
Képviselõ: Dr. Buza Péter
Web: www.varosvedo.hu

A Budapesti Városvédõ Egyesület (lásd a fõvárosi civil szervezeteknél) székhelyén mûködõ alapítvány a fõvárosi kálváriák rekonstrukciójával foglalkozik.

Budapesti Honismereti Társaság - www.bpht.hu

1043 Budapest, Berda József u. 48. (Újpesti Neogrády László Helytörténeti Gyûjtemény)
Tel.: 370-0652

E-mail: info@bpht.hu

Képviselõi: Breinich Gábor elnök
Karacs Zsigmond alelnök
Gábriel Tibor titkár

Elnöksége tagjai még:
Balázs Attila
Bihari József
Praimajer Mária
Szöllõsy Marianne

Adószám: 19673903-1-41


Célja a fõváros, a lakó- és munkahely, a szûkebb és tágabb haza történetének, értékeinek, népéletének, kulturális hagyományainak feltárása, bemutatása és gyarapítása. Ennek érdekében közhasznú szervezetként összefogja, és tevékenységében támogatja azokat az egyéneket, civil szervezeteket és intézményeket akik/amelyek Budapest és környéke történeti múltjának és jelenének megismerését, megõrzését és népszerûsítését szolgálják. Tevékenysége során támaszkodik a honismereti mozgalom hagyományaira, vállalja értékeinek megõrzését és részt vállal annak munkájában. Felvállalja a honismereti mozgalomban tevékeny lokálpatrióták, egyéni és csoportos kutatók, helytörténettel foglalkozó civil szervezetek munkájának összehangolását, segítését és népszerûsítését. Törekszik az ifjúsági korosztály orientálására a fõváros és elõdtelepülései történeti múltja jobb megismerése, lokálpatriotizmusának és magyarságtudatának erõsítése érdekében. Támogatja a helyi történeti események, évfordulók megünneplését, emlékmûvek, emlékhelyek feltárását, megõrzését, ápolását. Mindezek megvalósítása során konferenciákat, fórumokat, felolvasó üléseket, elõadásokat, mûsoros esteket rendez, vetélkedõket szervez, helytörténeti pályázatokat ír ki. Tagjaival képviselteti magát a Honismereti Szövetség szervezésében megvalósuló konferenciákon, szimpozionokon, táborokban. Segíti tagjainak – a Budapesti Honismereti Társaság céljaival összefüggõ témakörökben – publikálási tevékenységét, kiadói tevékenységet is folytatva. Legfõbb szerve a közgyûlés, operatív szervezete az elnökség, végrehajtó szervezete a két szakbizottsága – a gyûjteményi és a rendezvény szakbizottság.
Budapesti Református Öregdiákok Török Pá -

Budapesti Református Öregdiákok Török Pál Egyesülete
1147 Budapest, Telepes u. 99.
Tel.: 252-0915
Képviselõ: Dobos Ágoston

Budapesti Székely Kör -

1032 Budapest, Bécsi út 225.
Tel.: 367-4653 335-5021
E-mail: szekkor@freestart.hu

Budapesti Történeti Múzeum Baráti Köre -

1014 Budapest, Szent György tér 2.
Postacím: 1250 Budapest Pf. 4.
Tel.: 385-8930
Mobil: 36-20/436-4774
Képviselõ: Kiss Zsuzsanna elnök
E-mail: kiss.zsuzsa@vet.bme.hu

A Budapesti Történeti Múzeum Baráti Köre célja az önmûvelõdés elõmozdítása, amelyet klubnapjain tartott elõadásokkal, gyalogos városnézésekkel, buszos szakmai utakkal, múzeumlátogatásokkal, jubileumi megemlékezésekkel, stb. ér el. Minden hónap második csütörtökén (nyári szünet kivételével) a Budapesti Történeti Múzeum Vármúzeumában tartott elõadásaikon vendégeket is fogadnak. Az egyesület a TKM mozgalomból vált ki, amikor az 1985-ben civil szervezeti formát vett fel.

Budapesti Városvédõ Egyesület - www.varosvedo.hu

1126 Budapest, Szoboszlai u. 2-4.
Levélcím:1365 Budapest, Pf.: 730.
Tel./fax: 321-1696 és 235-0463
E-mail: budapesti@varosvedo.hu
Web: www.varosvedo.hu

Képviselõi: Ráday Mihály elnök, Kévés György alelnök, Millisits Máté alelnök,

titkár: Jeney Attila.

Elnöksége tagjai: dr. Baráth Erzsébet, Beöthy-Zsigmond Mária, dr. Buza Péter, dr. Buzna Margit, Homok Zsolt, Martsa Piroska, Rosch Gábor Tivadar, dr. Sally Noémi, Surányi András, Szöllõsi Ferenc.

Adószáma: 19729224-1-41

Célja: Az 1997. évi CLVI. 26. § c) pontja szerinti közhasznú tevékenység folytatása a környezet védelme, a kulturális örökség és a mûemlékek megóvása érdekében, amely különösen a nevelés, ismeretterjesztés, kulturális tevékenység, kulturális örökség megóvása, a mûemlékvédelem és környezetvédelem területét érinti. A fõváros történelmi, építészeti, természeti értékei feltárásának, gyarapításának és megóvásának elõsegítése. Budapest, szépítése, polgárainak – különösen az ifjúságának – a város szeretetére nevelése, a polgárok bevonása a fejlesztési elképzelések, tervek megvitatásába és megvalósításába. Ennek érdekében kezdeményezi az illetékes önkormányzati szerveknél épületek, mûtárgyak és tartozékai, városképi elemek, szobrok és más értékek felújítását, pótlását, karbantartását. Segíti a felújított építmények és mûtárgyak megóvását. Kezdeményezi a tevékenységéve kapcsolatos kiállítások rendezését, kiadói tevékenységet folytat, kezdeményezi kitüntetések adományozását a fent említett területeken végzett munkáért. Elõadásokat szervez, helytörténeti klubokat, szakcsoportokat hoz létre és üzemeltet.
Fõbb csoportjai: Fotós csoport; Szobor csoport; Közlekedési csoport; Környezetvédelmi csoport; Panteon csoport; Templomtörténeti csoport; Várostörténeti csoport; I., II., III. kerületi csoport; Belváros-Lipótváros Helytörténeti Kör (az egyesület székhelyén: 1053 Budapest, Kossuth Lajos utca 14-16.); Terézvárosi csoport; Erzsébetvárosi Helytörténeti Klub; Józsefvárosi csoport (Józsefvárosi Galéria – VIII. kerület, József krt. 70.); Kõbányai csoport (Kõbányai Helytörténeti Gyûjtemény – X. kerület, Halom u. 37/b.); XII., XV. kerületi csoport; Pesterzsébeti Városvédõ Csoport (Pesterzsébeti Múzeum – XX. kerület, Baross u. 53.); Promontor – Tétény munkacsoport (Dél-Budai Kulturális és Szabadidõközpont – XXII. Nagytétényi út 31-33.); Soroksári Grassalkovich Kör (Soroksári Közösségi Ház – XXIII. Grassalkovich út 154.); Szõnyi István Képzõmûvész Kör. stb.
Deutscher Kulturverein - Német Kultúregy -

Deutscher Kulturverein - Német Kultúregyesület
1065 Budapest, Nagymezõ u. 49. II. 3.
Levélcím: 1065 Budapest, Pf. 617.
Tel.: 269-1711
Fax: 269-1713
E-mail: hambuch@hdsnet.hu
Képviselõi: Dr. Hambuch Vendel elnök
Dr. Haan György alelnök
Adószám: 19651161-1-42

Tevékenységének célja a német anyanyelv és szellemi örökség ápolása. Ennek érdekében minden hónapban egyszer német nyelvi kultúrestet szervez. Programjukban ismert elõadók, kórusok szerepelnek, bálokat rendeznek. Kiadói tevékenységük során a németség magyar történelemben vállalt szerepével, életmódjukkal, nyelvükkel kapcsolatos kiadványokat jelentetnek meg.

Eötvös József Cigány-Magya - Web: www.eotvostarsasag.hu

Eötvös József Cigány-Magyar Pedagógiai Társaság
1045 Budapest, Tél u. 64.
Tel.: 370-7614
E-mail: eotvos.tarsasag@hdsnet.hu
Képviselõ:
Adószám: 19622237-1-41

Célja, hogy elismertesse a cigány etnikum és a magyar nemzet kulturális értékeit. Segítséget kíván nyújtani a cigánygyerekek nevelésével, oktatásával, mûvelõdésével foglalkozó cigány és nem cigány pedagógusoknak. A társaság vállalt feladatai: A kisebbségi értékek pedagógiai feldolgozása, az intézményes közvetítés lehetõségeinek bõvítése; a cigány kultúra és mûvészetek témakörében rendezvénysorozat, mûvészeti táborok, tehetségkutatás-gondozás, szaktanácsadás, képzés. A többség és a kisebbség viszonyát meghatározó törvény-elõkészítés során vélemények, javaslatok kidolgozása, lakossági és szakmai fórumok, közéleti képzések megvalósítása.
A Társaság törekszik a fõvárosi cigány etnikum történetének feltárására és bemutatására.

Erdélyi Magyarok Egyesülete -

1056 Budapest, Molnár u. 5.
Tel.: 328-0555
E-mail: erdelyime@mail.datanet.hu
Képviselõ: B. Kis Béla

Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyes - Web: www.magyarormeny.hu

1015 Budapest, Donáti u. 7/a.
Levélcím: 1251 Budapest, Pf. 70.
Tel.: 201-1011
Fax: 201-2401
E-mail: magyar.ormeny@t-online.hu

Képviselõ: Dr. Issekutz Sarolta

Az egyesület célja az örmény kultúra, a hagyományok õrzése, ápolása, népszerûsítése, az erdélyi örmény kapcsolatok építése és ápolása, a hazai magyarörménység érdekképviselete, országos hatókörrel. Szoros kapcsolatot tart mûködése során az országos, a fõvárosi és a kerületi örmény önkormányzatokkal, erdélyi örmény társszervezetekkel, az õshazával. 1995-tõl mûködteti a Fõvárosi Örmény Klubot, 1996-tól jelenteti meg az Erdélyi Örmény Gyökerek füzetek havi kiadványát, mely a nagyobb közgyûjtemények olvasópolcán és a www.magyarormeny.hu honlapon is olvasható, 1997-tõl jelenteti meg az Erdélyi Örmény Múzeum könyvsorozatát, melyben 2010-ig 16 kötet jelent meg és több kiadvány. Ismeretterjesztõ elõadásokat tart itthon és külföldön az örmény történelemrõl, az örmény egyházról és kultúráról, kulturális rendezvényeket, kiállításokat, kirándulásokat szervez, nemzetközi kapcsolatokat ápol.
Fõvárosi és Pest Megyei Nemzetõrök - www.nemzetorseg-fpmnsz.hu

Teljes név: Fõvárosi és Pest Megyei Nemzetõrök Szövetsége

Elnök: Dr. Hoffmann Géza nemzetõr dandártábornok
Lev. cím: 1102 Budapest, Korösi Csoma Sándor út 19. IV. em. 14/A.
Telefon: 36-20-6697888
E-mail: fpmnsz@mailbox.hu

Fricsay Richárd Katonazenei Hagyományõrz - www.fricsay.hu

1118 Budapest, Budaörsi út 49-53
Postacím: 1164 Budapest, Rózsalevél utca 27.
Tel: +3620 533-5671
E-mail:katonazene@fricsay.hu
Web: www.fricsay.hu
Képviselõ: Sárosi Péter elnök, Orth Gábor titkár
Adószám: 18245251-1-43

Az Egyesület azzal a céllal jött létre, hogy a magyar katonazene kulturális értékeit, szellemi örökségét megõrizze, hagyományait ápolja és népszerûsítse. Kiemelt figyelmet fordít a magyar katonazene történetének kutatására és a szakmát meghatározó egykori katonakarmesterek életmûvének feltárására, zenemûveinek népszerûsítésére. Ennek érdekében az egyesület 2002-ben saját költségvetésbõl hozta létre a magyar katonazene történetét bemutató állandó kiállítását.
Az Egyesületünk további kutatásokat és értékmegóvást végez az egykori neves katonakarmesterek által komponált, kézzel írott zenemûvek megmentésének érdekében, amelyeket digitalizálva és nyomtatva õrizünk meg az utókornak. További feladatának tekinti a katonazenei szakma dokumentációinak - fotók, kiadványok, hanglemezek, hivatalos iratok - gyûjtését és megõrzését, amelyek a jövõben katalogizálva állnak majd rendelkezésre a katonazenét kutatók számára.
Az egyesület fontos feladatának tekinti a magyar zenekultúra és benne a katonazene népszerûsítését kulturális rendezvényeken és saját rendezésû zenei koncerteken. Az egyesület, névadójának - id. Fricsay Richárd alezredes, fõzeneigazgató élete és munkássága emlékének tiszteletére minden évben megrendezi a magyar katonazenekarok szóló és kamaramûvészeinek ünnepi hangversenyét a Magyar Nemzeti MúzeumDísztermében.
2001 óta mûködik az egyesület irányításával a Fricsay Fúvós-együttes, amely aktív és nyugállományú katonazenészekbõl verbuválódott. A zenekar napjainkig számos koncerten, kulturális rendezvényen szórakoztatta a zeneszeretõ közönséget - ezzel támogatva a kulturális szervezetet.


Helidonaki Görög Hagyományõrzõ Egyesület - www.helidonaki.com

1054 Budapest,Vécsey utca 5.
Képviselõ: Sztefopulosz Vaszilisz elnök

Céljuk megismertetni a Magyarországon élõ görög származású polgárokkal szüleik, nagyszüleik hazájának kultúráját, folklórját. Jelentõs szerepük van a magyarországi görög közösség életében. Szoros kapcsolatot tartanak a "HELIDONAKI" Görög Hagyományõrzõ Gyermek- és Ifjúsági Táncegyüttessel (mûvészeti vezetõje Agárdi Elektra, az Elnökség tagja egyben)valamint a Görög Országos Önkormányzattal.

Jászok Egyesülete - www.jaszokegyesulete.hu

1537 Budapest 114 Pf. 367.
E-mail: info@jaszokegyesulete.hu

Képviselõ: Dr. Dobos László
Tisztségviselõi: Gyõzõ Gyula
Hortiné dr. Bathó Edit
László Márta
Nemoda István
Paksy Gábor ügyvivõk
Dr. Tóth Pál Péter, a Számvizsgáló Bizottság elnöke

Adószám: 19666024-1-42

A szervezet célja : a jász öntudat, a hagyományok ápolása és megõrzése; az otthon élõ, a kirajzott és elszármazott jászok intézményes kapcsolattartásának elõsegítése.
A szervezet konkrét tevékenysége
A Jászok Egyesülete 1991-ben alakult, Budapesten. Taglétszáma 2006 végén 560 fõ volt.
A közhasznú szervezetként mûködõ Jászok Egyesülete havonta tart összejövetelt Budapesten, a Pest megyei Megyeházán. A meghívott vendégek a jászok és a Jászság története, néprajza, kulturális hagyományai ismertetése mellett rendszeresen szólnak a felnevelõ táj mai valóságáról; az ipar, a közmûvelõdés, a közbiztonság, a demográfia kérdéseirõl. Az egyesület összejövetelein megfordult az országos és regionális kulturális és politikai élet számos képviselõje.
Kiadói tevékenységét „A Jászságért” Alapítvánnyal együtt folytatja. Ennek során több értékes történeti, néprajzi kiadványt, illetve hangzó anyagot (hangkazetta, CD) tett közzé.
Az egyesület számos jászsági kezdeményezést támogatott, karolt fel. Az általános- és középiskolások részére szervezett történelmi vetélkedõk, a különbözõ hagyományõrzõ rendezvények (kórustalálkozók, szüreti felvonulások, népi gyermekjátékok vetélkedõje stb.) sorából kiemelkedik az évente megtartott pünkösdi Jász Világtalálkozó, mely minden évben más-más jász településen kerül megrendezésre. 2007-ban az eseményt Jászszentandrás község és a Jászok Egyesülete közösen rendezi.
Az egyesület társadalmi támogatottságát és elismertségét fémjelzi, hogy 15 esztendeje évrõl-évre részesült az Országgyûlés, illetve a Nemzeti Civil Alap által odaítélt mûködési támogatásban. Az állampolgárok személyi jövedelemadójuk egy százalékának adományozásával növekvõ mértékû, 2005-ben 12,7 millió forint támogatásban részesítették.

Kossuth Szövetség -

1119 Budapest, Andor u. 25/a.
Tel.: 06-30-395-8525
Képviselõ Szénási Istvánné elnök
Adószám: 18048528-1-43

A szövetség célja a Kossuth Lajos nevéhez fûzõdõ hagyományok ápolása. Tevékenysége ennek megfelelõen Kossuth és kora, kortársai népszerûsítése, szélesebb körben való megismertetése, különös tekintettel az ifjúság körében. A Kossuth Szövetség országos szervezet, tag- és regionális szervezetekbõl áll.

Tájak–Korok–Múzeumok Egyesül - www.tkme.hu

Tájak - Korok - Múzeumok Egyesület 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. VII. 709.)
Tel.: 471-0902)
E-mail: tkmets@hu.inter.net

Angyalföldi tagcsoport Vezetõje: Szomjas László 1138 Budapest, Róbert Károly krt. 16. Tel.: 329-6321

Baross Gábor Vezetõje: Malomhegyi Imre 1046 Budapest, Erdõsor u. 12/B. Tel.: 230-4894

BEIG Vezetõje: Németh Péter 1173 Budapest, Egészségház u. 18. Tel.: 257-5292

Bicajos Vezetõje: Kovalik Józsefné 1102 Budapest, Kõrösi Csoma S. út 15. Tel.: 260-0156

Budai Vezetõje: Németh Mária 1071 Budapest, Damjanich u. 35. Tel.: 351-2730

Budapesti Történeti Múzeum Vezetõje: Kiss Zsuzsanna 1117 Budapest, Hamzsabégi út 17. Tel.: 385-8930

Chemolimpex Vezetõje: László Ernõné 1024 Budapest, Keleti Károly u. 29. Tel.: 316-1351
Csili Vezetõje: Erdõsi Pongrác 1203 Budapest, János u. 31. Tel.: 284-6477

Elõre Vezetõje: Skarupa Piroska 1062 Budapest, Andrássy út 5. Tel.: 267-4771

IBUSZ Vezetõje: Haász Albertné 1118 Budapest, Maderspach K. u. 19. Tel.: 319-4265

Kelenföldi Vezetõje: Sápi Józsefné 1119 Budapest, Etele út 39. Tel.: 204-2740

Lágymányosi Vezetõje: Farkas Sándorné 1114 Budapest, Bartók Béla út 41. Tel.: 385-3494

Lázár Vilmos Vezetõje: Mlinárcsikné Timár Éva–Geng Márta 1011 Budapest, Hunyadi János út 9. tel.: 201-0158

Menõ-Manó Vezetõje: Dr. Scherr Zoltánné 1016 Budapest, Czakó u. 9. Tel.: 375-0873

Óbudai Vezetõje: Dr. Tóth József 1032 Budapest, San Marco u. 81. Tel.: 355-9830

Óbudai Gyopár Vezetõje: Farkas Márton 2235 Mende, Nap u. 11. Tel.: 06-29/438-427

Solidaritás – Közti Vezetõje: Szopják Mária 1114 Budapest, Bukarest u. 5. Tel.: 209-4474

Soxin-kör Vezetõje: Szabó Ágnes 1117 Budapest, Nándorfejérvári út 8/A. Tel.: 361-8842

Szentlõrinci lakótelepi Vezetõje: Hidasi Oszkárné 1181 Budapest, Igaz u. 6. Tel.: 209-4474

Terézvárosi Nyugdíjasok É.E. Vezetõje: Ormai Ferenc 1062 Budapest, Aradi u. 28. Tel.: 341-3433

Természetvédõk T.E. Vezetõje: Ungerleider János 1022 Budapest, Keleti Károly u. 38. Tel.: 316-3053

TIT Kossuth-klub Vezetõje: Horváth István 1088 Budapest, Vas u. 7. Tel.: 20/342-3385

Tungsram Vezetõje: Benyó Mónika 1046 Budapest, Káposztásmegyeri u. 16. Tel.: 233-0036

Utas Vezetõje: Haraszti Gábor 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Tel.: 471-0902

Vándorkönyves Vezetõje: Nemeshegyi Béláné 1027 Budapest, Kandó Kálmán u. 3.

Villányi úti Vezetõje: Mizsei Zsuzsa 1016 Budapest, Mészáros u. 2. Tel.: 375-3676

Zrínyi Miklós Vezetõje: Zámola Jenõ 1112 Budapest, Kõérberki út 37/1. Tel.: 249-8066

XV. kerületi Vezetõje: Sarus József 1151 Budapest, Magyar u. 2. Tel.: 306-7805

XVIII. kerületi tagcsoport Vezetõje: Horváth Lászlóné 1186 Budapest, Margó Tivadar u. 130. Tel.: 294-5993
Képviselõ: Szász Zoltánné elnök
Haraszti Gábor ügyvezetõ elnök

Kiadványsorozatuk, a Tájak–Korok–Múzeumok Kiskönyvtára meghatározó szerepet tölt be Magyarország és így Budapest mûemléki értékei bemutatásában, népszerûsítésében. Jelentõségüket mutatja, hogy 2006 végéig 798 kötetük jelent meg. Települési – a fõvárosban kerületi – csoportjai mûemlékeink bemutatásának, megõrzésének aktív közremûködõi.
Történelemtanárok Egylete - www.tte.hu

1088 Budapest, Múzeum u. 7.
Tel./fax: 318-6002
Mobil: 06-30-9324-826
E-mail: ml@tte.hu, info@tte.hu
Web: www.tte.hu
Képviselõ: Miklósi László elnök
Irodavezetõ: Aranyossyné Bondi Judit
Adószám: 19657600-1-42

A Történelemtanárok Egyesülete kiemelkedõen közhasznú szakmai érdekvédelmi szervezet, amely elõadásokat, vitákat szervez, szakmai mûhelyeket és helyi csoportokat mûködtet, szakvéleményt ad, szolgáltatásokat nyújt tagjainak s az érdeklõdõknek, szükség esetén fellép a szakma érdekében. Célja a történelemtanítás színvonalának emelése a tanári öntevékenység révén. Az egyesület 1989-ben alakult – a fõvárosban és valamennyi megyében vannak tagjai.
A TTE tevékenységének fõ színterei: szakmai konferenciák, rendezvények szervezése; szakmai projektekben való részvétel; széles körû civil és szakmai kapcsolatrendszer mûködtetése; szakmai érdekvédelmi és véleményezési tevékenység; portálok szerkesztése, mûködtetése.
Legismertebb konferenciánk az 1991-tõl évente rendezett Történelemtanárok Országos Konferenciája. Mindig egy szokatlan, de a tanításban-tanulásban jól felhasználható területet járunk körül.
Portálunk a közoktatás egyik legnézettebb oldala, egyszersmind az egyik leglátogatottabb civil honlap (www.tte.hu).
Naponta teszünk itt közzé híreket (rovatai: Közoktatás; Történelem; Pályázatok, versenyek; Rendezvények, kiállítások; Informatika, média; Civil, EU, színes). Hetente többször frissül Szemle rovatunk (Honlapszemle; Lapszemle; Vélemény; Érdekességek, beszámolók; TTE a médiában). Linkgyûjteményeinket (pl. Ünnepek, évfordulók) szívesen használják tanárok, diákok és érdeklõdõk egyaránt.
Több szakmai projektben veszünk részt. Ezek közül is kiemelésre érdemes a Nemzeti Emlékezet Program. Ennek keretében diákokat és tanárokat vittünk jeles évfordulókon a Don-kanyarba, Auschwitzba, a Rákóczi-lovastúra keretében Sárospatak tágabb környékére. Bocskai nyomában jártunk Erdélyben, Hunyadit követtük Nándorfehérváron és a Délvidéken, Batthyány Lajosra emlékezve utaztunk Olmütz-be (Olomutz), Pozsonyba és Bécsbe.
Meghatározó, milyen tankönyvekbõl tanulnak a diákok. A jobb tankönyvválasztás segítésére, a mûvek véleményezésének lehetõvé tételére és a könnyebb beszerzésre hoztuk létre a Tankönyvbázis portálunkat (www.tankonyvbazis.hu).

Városi és Elõvárosi Közlekedési Egyesüle - www.veke.hu

Városi és Elõvárosi Közlekedési Egyesület
Postacím: 1255 Budapest, Pf. 161.
Tel.: 06-70/396-8353
E-mail: veke@veke.hu
Web: www.veke.hu
Képviselõ:
Dorner Lajos elnök (dorner@veke.hu)
Dobronyi Tamás alelnök (gyor@veke.hu)
Fejér Balázs alelnök (miskolc@veke.hu)

Céljuk a városi és elõvárosi közösségi közlekedés nemzetközi és helyi
tendenciáinak figyelemmel kisérése: fejlesztések, visszafejlesztések,
azokról vélemény alakítása és ezeknek az illetékesek, ill. a közvélemény
elé tárása. Javaslatokat dolgoznak ki közlekedésfejlesztési projektekre
és ezeket el is juttatják egészen a megvalósításig. Saját nosztalgia
villamosokkal rendelkeznek melyeket üzemeltetni is kívánnak.


Városi Tömegközlekedés Történeti Egyesül - www.vtte.hu

1980 Budapest, Akácfa utca 15.
Tel.: 06-30/815-6236
E-mail: vtte@vtte.hu
Web: www.vtte.hu
Képviselõ: Benda György elnök
Az egyesület célja a városi közösségi közlekedési társaságoknál, valamint máshol fellelhetõ muzeális vagy emlék jellegû városi közösségi közlekedési eszközök, tárgyak és dokumentumok (jármûvek, épületek, építmények, elektromos vontatási létesítmények, hálózatok, berendezések, pályaépítmények, alkatrészek, stb.) felkutatása, õrzése, védelme, továbbá javaslatok kidolgozása felújításukra, gondos kezelésükre, rekonstruálásukra, bemutatásukra, illetve az ezeket elõkészítõ intézkedések kezdeményezésére.


Ybl Egyesület -

1119 Budapest, Fogócska u. 11.
Képviselõ: Szmodits Júlia alelnök
E-mail: yblegyesulet@gmail.com
Céljuk az építész és építõmester hagyományok ápolása. Ennek érdekében az elõzõ századok építõ-építész személyiségeire, nemzeti kincsként, kulturális örökségként ránk hagyott alkotásaikra -- mûemlékeikre -- az akkori építészeti törekvésekre, eredményekre hívja fel a figyelmet. A közhasznú besorolású egyesület tagjai az építészethez kapcsolódó szakmai végzettségûek. Évente megemlékeznek Ybl Miklós munkásságáról, Mívesmester díjat adnak ki, tanulmányi versenyt hirdetnek középiskolai tanulók számára…

I. kerületi civil szervezetek

Budai Polgári Casino -

1011 Budapest, Hunyadi János u. 8.
Képviselõ: Máthé Kinga ügyvezetõ elnök
Brányik Ottó tiszteletbeli elnök
Bedõ Árpád alelnök
Balczó Lajos és
Sípos Gáborné elnökségi tagok
E-mail: branyik.otto@upcmail.hu

Az egyesület célja kulturális tevékenység. Konkrét tevékenységük az Alapszabály szerinti: a tagság számára történelmi, irodalmi, tudományos elõadások szervezése; évi aktuális témában rendezvény szervezése a kerületi lakosoknak; Heti egyszeri alkalommal tartanak klubnapot, a kerületet érintõ aktuális kérdésekrõl, problémákról.
Adószám: 18081493-1-41

Lánchíd Kör Egyesület - www.lanchidkor.hu

1011 Budapest, Bem rakpart 6.
1251 Budapest, Pf. 101.
Tel.: 383-1842 Mobil: 06-30-539-4773
E-mail: praimajerm@freemail.hu

Képviselõi: Dr. Gergely Attila elnök
Praimajer Mária elnökhelyettes
Gartner Vilmos
Dr. Huszka Jenõné
Mészáros Ilona
Dr. Vejtei Lászlóné
Zeõke Gabriella elnökségi tagok

Tevékenységük célja: Ismeretterjesztés a helytörténet, honismeret, történelmi múlt és mûvészet területén, az értékek felkutatásával, elõadások tartásával, kiadványok megjelentetésével. A hazai és határon túli fiatalok nemzeti tudatának erõsítése, részükre pályázatok kiírásával, táborozás szervezésével, könyvek ajándékozásával. Az egyesület tevékenysége szorosan kapcsolódik az I. kerület, elsõsorban a Várnegyed kulturális és közmûvelõdési életéhez.

Stróbl Alajos Emlékhely Alapítvány -

1014 Budapest, Balta köz 4.
Képviselõ: Strommel Pál

Tabán Társaság Egyesület -

1013 Budapest, Attila út 2.
Tel./fax: 212-0169
E-mail: tabantarsasag@freemail.hu

Képviselõi: Jankóné Pajor Ildikó elnök
Dr. Lendvay Jánosné elnökhelyettes
Dr. Szigeti Magdolna jogi képviselõ
Ulrich Zsuzsanna titkár
Adószám: 18109678-1-41

Tevékenységük célja a Tabán múltjának és Virág Benedek szellemi örökségének kutatása és kiállítás keretében való bemutatása. Munkájuk során a Tabán hagyományainak újraélesztésén (helytörténet, kézmûvesség, társadalmi kapcsolatok, irodalmi és mûvészeti élet, építészet, környezetvédelem, gasztronómia) fáradozik. Virág Benedek szellemi örökségét ápolja, tevékeny részt vállal évfordulóihoz kapcsolódó rendezvények elõkészítésében, megvalósításában.

Tabánért Alapítvány -

1013 Budapest, Döbrentei u. 11.
Képviselõ: Ézsiás Antal elnök

A civil szervezet célja a tabáni hagyományok ápolása. Évenkénti kiadványa a tabáni falinaptár, amelynek illusztrációit az egykori Tabánról készített fotók alkotják. Támogatásukkal jelent meg 2006-ban a Tabán egykor és ma címû kötet.
Várbarátok Köre Egyesület -

Postacím: 1014 Bp. Úri u. 19.
Tel.: 06-30/267-1139 (elnök)
375-6987 (alelnök)
E-mail: buzinkay.g@t-online.hu
Képviselõ: Patai Katalin (elnök)
dr. Bakó Károlyné (alelnök)
Adószám: 18126044-1-41

Az egyesület az 1966-ban alakított Várbarátok Köre tevékenységét folytatja, célja a budai Várnegyed hagyományainak ápolása, múltjának, jelenének és jövõjének bemutatása, megismertetése a nagyközönséggel, kiemelten az I. kerület lakosságával. Feladatának tekinti az I. kerület kulturális örökségének – amely egyformán jelenti a tárgyi emlékanyagot és az ott élõ családok emlék- és emlékezet-anyagát – minél szélesebb körû megismertetését, és a terület múltjára vonatkozó visszaemlékezések, történeti adatok összegyûjtését, valamint közkinccsé tételét rendszeres elõadások, illetve kiadványok formájában. Hivatásának tekinti az I. kerület kulturális és környezeti értékeinek tudatosítását és védelmét. A Várbarátok Köre a Litea Könyvszalonban tartja összejöveteleit minden hónap második hétfõjén. A kör tagja lehet mindenki, aki érdeklõdik tevékenysége és célkitûzései iránt.


II. kerületi civil szervezetek

II. kerületi Közéleti Mozgalom -

1024 Budapest, Keleti Károly u. 22.
Tel.: 212-5648
Elnök: Borsos Mihály
Helytörténeti, Környezetvédelmi és Természetjáró Szakköre vezetõje: Fraknói Iván

A szakkör tíz éve rendszeresen szervez a kerületben helytörténeti, mûemléki, környezetvédelmi, földtani és barlangi sétákat. Kiemelten törekednek tevékenységük során a fiatalabb korosztály bevonására. Folyamatos kapcsolatot alakítottak ki a kerület iskoláival, melyek diákjai számára népszerû, kirándulással egybekötött helytörténeti vetélkedõket szerveznek.Nyék—Kurucles Egyesület -

1021 Budapest, Kuruclesi út 21/a
Tel.: 200-9054
Képviselõ: Baranyi Judit

Pasaréti Polgárok Köre -

1025 Budapest, Nagybányai u. 8.
Tel.: 394-2114

Pesthidegkút Alapítvány -

1029 Budapest, Máriaremetei út 37.
Tel.: 376-8907
E-mail: katalierdosi@freemail.hu
Képviselõ: Ferenc Éva

Pesthidegkúti Német Nemzetiségi... - www.pesthidegkut.gportal.hu

1028 Budapest, Gazda u. 20. (Német Tájház)
Tel.: 06-20/928-6041
E-mail: murvai.laszlo@saldo.hu
Web: www.pesthidegkut.gportal.hu
Képviselõi: Berger Antal elnök, Murvai László titkár, Czemmel László, Frankáné Tauner Erika, Krist Béla, Wenzon Gusztáv
Adószám: 19662941-1-41

A Pesthidegkúti Német Nemzetiségi Alapítványt 1991. március 1-i hatállyal alapította a Pesthidegkúti Ófalui Plébánia Képviselõ testülete.
Elsõdleges célja és tevékenysége a Pesthidegkút területén élt és élõ német nemzetiség hagyományainak, kulturális értékeinek megóvása. Ennek érdekében a helyi rendezvények, összejövetelek által a német nemzetiség összetartását erõsítik, folyamatos kapcsolatot fenntartanak a Pesthidegkút testvérvárosában, Mosbach-ban mûködõ “Heimatverein Pesthidegkut” (Hidegkúti Szülõföld Egyesület) partner társadalmi szervezettel. A hagyományok megõrzése és a kapcsolattartás érdekében mind szervezésben, mind anyagilag támogatják a Mosbach-ban vagy Pesthidegkúton megrendezett közös (német-magyar) eseményeket (találkozókat, ünnepségeket, megemlékezéseket).
Az alapítvány (saját hozzájárulással, illetve támogatók bevonásával) támogatja a 1028 Bp., Gazda u. 20. szám alatti – a II. kerületi Német Kisebbségi Önkormányzat tulajdonában álló – Német Közösségi és Tájház rendeltetésszerû hasznosítását, fõleg kulturális események megszervezésével.
A Fõvárosi Bíróság 2006. januárjában közhasznú szervezetté minõsítette az Alapítványt.
Fõbb rendezvényei: A 2009-ben a pesthidegkúti Templom Búcsú alkalmával nagy sikerrel elindított “Pesthidegkúti Német Nemzetiségi Napok”-at ezentúl minden évben kibõvített programsorozattal valósítják meg. A rendezvényeket a II. kerületi Német Kisebbségi Önkormányzattal közösen szervezik, és a lebonyolítást is e két szervezet végzi, önkéntesekkel. A programok a Klebelsberg Kultúrkúriában zajlanak (Klebelsberg Kuno Mûvelõdési, Kulturális és Mûvészeti Központ; 1028 Bp., Templom u. 2-10.). Emellett a 2005-ben elindított hagyományt követve minden év augusztus elsõ szombatján Utcabált tartanak a Templom utcában felújított díszkútnál.
2009-ben másik korábbi tervük is valóra vált: létrehozták a német nemzetiségi tánccsoportot, valamint dalkört, akik 2010-ben már önálló mûsorral lépnek fel a rendezvényeken.

III. kerületi civil szervezetek

Aquincum Baráti Kör - www.aquincum.hu

Aquincum Baráti Kör
1031 Budapest, Szentendrei út 139.
Tel.: 454-0438, 454-0439
Fax: 240-4248
E-mail: h5901len@ella.hu
Web: www.aquincum.hu
Képviselõ: Lengyelné Kurucz Katalin
Adószám: 19023384-2-41

A Budapesti Történeti Múzeum Aquincumi Múzeuma létrehozta az Aquincum Baráti Kört.
A Baráti Kör célja az antik kultúra népszerûsítése, terjesztése, az ókori hagyományok felelevenítése, az Aquincumi Múzeum tevékenységének ismertetése és segítése. E célok megvalósítása érdekében programokat, rendezvényeket szervez, elõadásokat tart, kapcsolatot teremt a Magyarországon és a külföldön mûködõ antik hagyományokat õrzõ csoportokkal.
A Baráti Kör tagja lehet minden 14. életévét betöltött állampolgár, aki vonzódik az antik eszményekhez, becsüli az antik értékeket, és úgy érzi tenni is képes azért, hogy a birtokunkban lévõ kincset megõrizzük és továbbadjuk.
A Baráti Kör tagjai az Aquincumi Múzeumot és programjait ingyen látogathatják, idõrõl-idõre betekinthetnek a múzeumban folyó munkába, illetve értesülhetnek az új kutatási eredményekrõl.


Braunhaxler... Egyesület - www.braunhaxler.hu

Teljes név: "BRAUNHAXLER" Óbudai Német Hagyományokat Ápoló Egyesület

1032 Bp. Szõlõ u. 78.
Telefon: (1)368-4209, 06-30-2214-938, 06-30-866-6458
www.braunhaxler.hu, facebook/braunhaxlerek
braunhaxler@braunhaxler.hu
Elnök: Pappné Windt Zsuzsanna

Egyesületünket 1994-ben azzal a céllal hoztuk létre, hogy megõrizzük, ápoljuk és továbbadjuk a még fellelhetõ vagy felkutatható német (sváb) tárgyi emlékeket, hagyományokat, és a régi Óbudát megismertethessük a mai Óbuda lakosaival. Egyesületünk megalapítása óta szorosan együttmûködik az Óbuda-békásmegyeri Német Nemzetiségi Önkormányzattal, rendezvényeink mindig közösek
Óbuda Baráti Kör -

1033 Budapest, Fõ tér 1. (Óbudai Múzeum)
Tel./fax: 250-1020, 388-2534, 439-0292

Képviselõi: Népessy Noémi elnök
Ujváry György alelnök
Frank Lajosné pénztáros
Kiss Antal

Pap Sándorné
Rejtõ András
Vas Tamás vezetõségi tagok
Dr. Bókay Bátor és Wrangel Gyula (póttagok)

Tevékenységük célja Óbuda, Békásmegyer múltjának és jelenének kutatása, hagyományõrzés. Többségében nyugdíjas lokálpatriótáknak kínál találkozási lehetõséget. Rendezvényeit az Óbudai Múzeumban vagy az Óbudai Társaskörben tartja. Programjaik kutatási eredmények ismertetésébõl, más múzeumok, kiállítások megtekintésébõl, kirándulásokból állnak. Tagjai jelentõs szerepet vállalnak Óbuda történeti múltjának feltárásában, népszerûsítésében. Mûködését az Óbudai Önkormányzat és a Braunhaxler Egyesület is támogatja – a Város és Faluvédõ Szövetség tagja.
Óbuda-Hegyvidékiek Egyesülete - www.ohegy.hu

Óbuda-Hegyvidékiek Egyesülete
1037 Budapest, III. kerület Toronya utca 33.
Tel: 404 5380; E-mail: egyesulet@ohegy.hu
Felcsuti László elnök, Benyóné Dr. Mojzsis Dóra ügyvezetõ elnök, elnökségi tagok: Novathné Kiss Ildikó, Etelközi Péter, Pihelevicsné Koppány Viktória, Dr Laubálné Raffinger Éva, Sáringer Kálmánné, Varga Béla, Várkonyi Beáta.
Adószám: 18088476-1-41 Bankszla: OTP Bank Nyrt.: 11703006 20032630
Az Egyesület önkéntes és egyéni aktivitáson alapuló szervezõdés. Szándéka az, hogy Óbuda-Hegyvidéken (Remete-hegy, Tábor-hegy Testvér-hegy,) lakók számára, érdeklõdésüknek megfelelõ, sokszínû lehetõséget teremtsen közösségi tevékenységükhöz, ezzel szorosabbá tegye a lakóhelyhez való kötõdést és mindezzel a helyi közéletben való tevékeny részvételt.
Az Egyesület évek óta ismétlõdõ kulturális és szórakoztató rendezvénye az „Óhegy Farsang”, a három napos „Óhegy Napok”, a „Táborhegyi szüret”, az „Egészségnap” és a „Mikulás a Virágos-nyeregben”.
Mindezeken túl feladatának tartja a környezet védelmét, kulturális örökség megóvását. Kiépítette a Jablonka parkot, és felújítja a Szt. Donát kápolnát.
Az egyesület által mûködtetett „Óbudai Teleház” számítógépes oktatást szervez korhatár nélkül mindenkinek, az internetezés, és a digitális képfeldolgozás elsajátítására.
Székházában számos lehetõség nyílik a szabadidõ tartalmas eltöltésére, ismeretterjesztõ elõadások hangzanak el, kiállítások nyílnak amatõrök és profi mûvészek számára egyaránt. Tánckubok és kártyaklubok mûködnek, évente autóbuszkirándulás nyújt lehetõséget a szomszédos országok megismeréséhez.
Havonta megjelenõ lapja az „Óhegy-hírek” amely folyamatosan beszámol a térség eseményeirõl, a lakók mindennapi életérõl.
Az Egyesület nem zárt kör. Rendezvényein szívesen fogad lakhelyétõl függetlenül mindenkit, aki érdeklõdik rendezvényei iránt, vagy kapcsolódni tud tevékenységéhez.

IV. kerületi civil szervezetek

Újpesti Helytörténeti Alapítvány -

1046 Budapest, Farkaserdõ utca 19., IV. 15.
Tel.: 06-30-269-4804
E-mail: sallaijanos@t-online.hu

Képviselõi: Dr. Sallai János elnök
Lõrincz Róbert titkár
Dr. Kõrös András
Hirmann László
Hollósi György
Iványiné Konrád Gizella
Dr Kõrös András
Pákozdi Kálmán
Dr. Sipos Lajos
Szöllõsy Marianne kuratóriumi tagok
Adószám: 18040609-1-01

Tevékenységének célja Újpest helytörténeti értékeinek felkutatása, gondozása, megõrzése. Ennek érdekében iskolás korosztályok számára helytörténeti vetélkedõket szervez, kiadványokat jelentet meg, történeti konferenciákat szervez.

Újpesti Közmûvelõdési Kör - http://www.ukk.adymk.hu/

Ady Endre Mûvelõdési Központ
1043 Budapest, IV. Tavasz u. 4.
1325 Budapest, Pf. 5.
Telefon: 231 6000,
e-mail: info@adymk.hu
Honlap: http://www.ukk.adymk.hu/

• A Kör vezetõi:
Dr. Kõrös András (ügyvivõ), Dr. Hollósi Antal, Dr. Kocsis Andrea
• Vezetõségi tagok 2011-ben:
Balog László, Kántor Jenõ, Neufeld Györgyné, dr. Kovács Zoltán, Kõrösné dr. Mikis Márta, Lányi Csaba, Salgó István, Sefcsik Béla, dr. Sipos Lajos, dr. Somos András, Szunyoghy András, Végh László. Tiszteletbeli vezetõségi tag: Kajos Gyuláné

Tevékenységük célja a városrészben élõ, dolgozó, a kerülethez kötõdõ elsõsorban értelmiségi polgárok körében a település hagyományainak ápolása és a döntéshozók munkájának segítése. Ennek érdekében havonta két alkalommal, általában vendég elõadók (irodalmár, tudós, politikus...) segítségével elõadásokat, programokat szervez. Szoros együttmûködést tart fenn az Újpesti Helytörténeti Alapítvánnyal. Részt vesz az Újpesti Helytörténeti Értesítõ megjelentetésében. Törekszik minden évben emléktáblát állítani egy-egy kiemelkedõ újpesti személyiségnek.
Újpesti Városvédõ Egyesület -

1047 Budapest, Attila u. 150.
Tel.: 369-6584
E-mail: wagner.attila@startadsl.hu

Képviselõi: Szöllõsy Marianne elnök

Wagner Attila titkár

Tevékenységük célja a városrészben élõk, dolgozók, a kerülethez kötõdõk körében a település hagyományainak ápolása. Ennek érdekében rendszeresen elõadásokat, programokat szerveznek. Szoros együttmûködést tartanak fenn az Újpesti Helytörténeti Alapítvánnyal stb.

V. kerületi civil szervezetek

Aranytíz Helytörténeti Klub -

1051 Budapest, Arany János utca 10. (Aranytíz Ifjúsági Centrum)
Tel.: 311-6287, 311-2248
Fax: 318- 6769
E-mail: aranytiz@mail.tvnet.hu

Klubvezetõ: Vízy László

Kincses Belváros Egyesület - www.kincsesbelvaros.hu

Levélcím: 1053. Budapest, Kecskeméti u. 11. II. 8.
Telefon, fax, üzenetrögzítő: 36-1-3174355
E-mail: fruzsina@kacskovics.hu
Web: www.kincsesbelvaros.hu

Elnök: Kacskovics Fruzsina
e-mail: fruzsina@kacskovics.hu
Telefon: +36 30 9442300

A Kincses Belváros Egyesületet 2009-ben alapította tizennégy lokál patrióta, de tagságunk azóta folyamatosan bővül.
Összeköt minket a Belváros szeretete és az a cél, hogy természeti, épített és szellemi örökségét minél jobban megismerjük, feldolgozzuk és bemutassuk.
E cél érdekében szeretnénk elérni, hogy minél szélesebb legyen a látószögünk, világnézeti, szakmai és korkülönbségek félre tételével mindenkinek a véleményére, gondolataira kíváncsiak vagyunk.
E gondolatok, vélemények és élmények megfogalmazhatók egy-egy előadás, séta keretében élőszóban, vagy a terveink szerint évente megjelenő „Belváros Lipótváros Kincsei” könyvsorozatunkban. Sétáinkról, kirándulásainkról, klubnapjainkról honlapunk „Programjaink” rovatában kaphatnak tájékoztatást.

Zürichi Magyar Történelmi... - www.zmte.org

Zürichi Magyar Történelmi Egyesület Budapesti Asztaltársasága
1117 Budapest, Hamzsabégi út 20.
Tel.: 209-5960
E-mail: heraldika@heraldikakiadó.hu
Képviselõ: Sancz Klára Lujza

Célja az elfogulatlan, szabad történelemkutatás megvalósítása, a kutatási eredmények nyilvánosságra hozatala, népszerûsítése. A Svájcban, 1985-ben megalakított szervezet magyar õstörténeti találkozókat, magyar történelmi iskolát, történész-találkozókat szervez. Négy világrész 21 országában, mintegy 10 ezer hallgató elõtt voltak elõadásai megtartva. Eddig negyvennél több könyvet adott ki, jogosult történelemtanárok továbbképzésére, részt vesz a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem történelem oktatásában. Budapesti Asztaltársasága havonta egy alkalommal, a belvárosi Aranytíz Mûvelõdési Központban tartja meg elõadását.

VI. kerületi civil szervezetek

Terézvárosért Egyesület - www.terezvaros.hu

1068 Budapest, Dózsa György út 102. II/1B em.
Levelezési cím: Marián Miklós/Terézvárosért Egyesület 1113 Budapest, Bocskai út 50.
Tel./fax: 361-0556
Email: mmikloslt@online.hu

Képviselõ: Dr. Marián Miklós elnök
Elnöksége tagjai:
Gaál Judit
Molnár László
Molnár Éva
Novák Péter

Céljuk a Terézváros lakosai életének javítása és területfejlesztés.
A szervezet kulturális, egészségügyi, szabadidõs, környezetismereti, európai uniós, ifjúsági programokat szervez, foglalkozik a lakossági kapcsolattartással, kerületfejlesztési javaslatok közreadásával.
Adószámuk: 18163195-1-42


Terézvárosi Helytörténeti Klub -

1067 Budapest, Eötvös u. 10.
Tel.: +361/322-2886; E-mail: info(kukac)eotvos10.hu

Képviselő: Maczó Balázs klubvezető

Az Eötvös 10-ben, az Eötvös10 Közösségi és Kulturális Szintérben tartják minden hónap második keddjén a helytörténeti klub alkalmait (Hatker-hatkor!), ahol egy-egy kiválasztott témához kapcsolódó vetítéssel, beszélgetéssel várnak mindenkit. Szintén minden hónap második szombatján helytörténeti sétát szerveznek.

VII. kerületi civil szervezetek

Erzsébetvárosi Helytörténeti Klub -

1077 Budapest, Wesselényi u. 17. (Erzsébetvárosi Közösségi Ház)
Tel.: 386-2187
E-mail: buda@ludens.elte.hu
Képviselõ: Budáné Juhász Katalin klubvezetõ

Céljuk Budapest VII. kerülete, az Erzsébetváros történeti múltjának feltárása, ápolása és népszerûsítése. Az 1970-es évek elején alapított klub a rendszerváltást követõen 1992-ig szüneteltette mûködését, majd újra kezdte tevékenységét. Havonta tartanak, vagy látogatnak elõadásokat, szerveznek helyismereti sétákat. Közremûködésükkel – Erzsébetváros Önkormányzata kiadásában – valósult meg az Erzsébetváros – Iskolaváros elsõ és második kötete (1998, 2001) és az Utak, utcák, terek és épületek Erzsébetvárosban címû könyv (2004).

VIII. kerületi civil szervezetek

-

Budapesti Városvédõ Egyesület Józsefvárosi Csoportja
Tel.: 333-8426
Képviselõ: Martsáné Szûcs Ilona elnök
Adószám: 19729224-1-42

Tevékenységük célja a Józsefváros értékeinek védelme és bemutatása. Elõadásokat, sétákat szerveznek, helytörténeti kiadványokat jelentetnek meg, pl.: Palotanegyed, Védett értékek a Józsefvárosban, Írók-költõk a kerületben, Mûteremház...
Jóinfó Alapítvány -

1089 Budapest, Kálvária tér 13.
Tel.: 333-4911
Képviselõ: Hegedûsné Zöldi Hedvig

Széchenyista Öregdiákok Baráti Társasága -

1089 Budapest, Reguly Antal u. 19.
Tel.: 333-1666
Fax: 417-5754
E-mail: szobt ugyvivo @ freemail.hu

Képviselõ: Pap Zsolt elnök fõszerkesztõ
Gánóczy József ü.v. titkár
Kührner László és
Berki János IB tagok
Dr. Duray Aladár alapító elnök

A Társaság célja iskolai és helytörténeti emlékek feltárása, ápolása, közreadása.
Konkrét tevékenységük: Az 1984-ben alapított baráti társaság a száz évvel ezelött alapított és harminc éve megszüntetett gimnáziumuk öregdiákjainak összefogását havi klubnapjain és éves Nagytalálkozók megtartásako, kiadványok megjelentetésével éri el. A jövõre (2006) 120 éves Tisztviselõtelep helytörténeti emlékeinek összegyûjtésével négy kötetes (cca 1000 oldal) könyvet adtak ki a telep történetérõl és lakóinak életérõl. Képeslapsorozatot készítettek a telep legszebb házairól és látképérõl. Emléktáblákat avattak, utcanév változást kezdeményeztek. Egyesületük életérõl 1987-tõl évente kétszer kiadványt jelentetnek meg, amelyben nevezetes évfordulókról, egykori tanáraikról és diáktársaikról emlékeznek meg.

Adószám: 19639264-1-41

Tisztviselõtelepi... -

Tisztviselõtelepi Önkormányzati Egyesület
1089 Budapest, Bláthy Ottó u. 15.
Levélcím: 1089 Budapest, Bíró Lajos u. 62.
Tel.: 06-20-569-2813

Képviselõ: Pataky Tamásné elnök
Makai Attiláné alelnök
Miklossy Sándor alelnök
Bolla György EB tag
Adószám: 19657765-1-42

Tevékenységük célja a lakosság, a környezet és a közbiztonság védelme. Ennek érdekében fórumokat, környezetvédelmi munkákat szerveznek. Folyamatosan biztosítják a meglévõ zöldterületek karbantartását. Együttmûködnek a Józsefvárosi Civil Társasággal.

IX. kerületi civil szervezetek

Ferencvárosért Ifjúsági és Polgári ... -

Ferencvárosért Ifjúsági és Polgári Egyesület
1092 Budapest, Haller u. 20.
Tel.: 06-20/9103382
E-mail: klezli.cintia@gmail.com
Képviselõ: Klézli Cintia

Ferencvárosi Helytörténeti Egyesület -

1093 Bp., 1092 Budapest, Ráday u. 18.
Információ: 06-20-4757053
E-mail: ferencvaros.fhe@gmail.com
Képviselõi: Lukács Emilia elnök
Gönczi Ambrus
Kenyó Ágnes
Koós Lukács Zoltán
Nagy Csilla
Sándor Gabriella
Tóth Viktória elnökségi tagok
Bankszámlaszám: 11709002-20125882
Adószám: 18255391-1-43.

Az utóbbi évek kerületi helytörténeti tevékenységeinek új szervezeti formát nyújtva 2005 áprilisában alakult meg a Ferencvárosi Helytörténeti Egyesület, amelynek székhelye a Ferencvárosi Helytörténeti Gyûjteményben van. Az egyesület célja Ferencváros helytörténeti hagyományainak ápolása, helytörténeti értékeinek feltárása, tanulmányi és tehetséggondozó versenyek szervezése, részvétel a pedagógusok továbbképzésének és önképzésének segítésében, szervezésében.
Az egyesület az alábbi feladatok elvégzését vállalta fel:
- helytörténeti ismeretek oktatásának szervezése (szakkörök, önképzõkörök mûködtetése), tanulmányi és tehetséggondozó versenyek szervezése, tudományos és ismeretterjesztõ programok biztosítása, pályázatok kiírása, a városrész történetével kapcsolatos kutatások ösztönzése, tanulmányi kirándulások;
- szellemi mûhelyek mûködtetése, elõadások, viták szervezése;
- részvétel a helyismereti-helytörténeti információk felkutatásában, összegyûjtésében és közreadásában, a helytörténeti irodalom gyarapításában;
- a helyi közösségek igényeinek megfelelõen közhasznú adattárak létrehozása.
Az egyesület elsõ kiadványa - egy ’56-os emlékkötet - 1956 Ferencvárosban címmel jelent meg 2006 októberében. Tevékenységüket Ferencváros Önkormányzata is támogatja.

X. kerületi civil szervezetek

Budapesti Városvédõ Egyesület Kõbányai C -

1102 Budapest, Halom u. 37/B
(Köbányai Helytörténeti Gyûjtemény)
Adószáma: 19729224-1-42

Civil Ifjúsági Kör Kõbányáért Egyesület -


CIKK Egyesület
1108 Budapest, Mádi u. 173.
tel.: 06-1- 260-3964
Elnök: Edényi László
Elérhetõség: @@cikkegyesület a Facebookon vagy Messengerben
Adószám: 18173644-1-41

Egyesületük egy 2001 óta Kõbányán mûködõ közhasznú ifjúsági civil egyesület, mely a helyi fiatalok bevonásával rendez programokat a fiataloknak – például közismereti, helyismereti vetélkedõket.

Válaszút Népmûvészeti Egyesület -

1105 Budapest, Elõd u. 1. (KÖSZI)
Képviselõ: Diószegi László

XI. kerületi civil szervezetek

Albertfalvai Polgárok Köre -

1116 Budapest, Gyékényes utca 45-47.
Tel./fax: 204-6788
E-mail: ipujs@t-online.hu

Képviselõi: Sarkadi Nagy Emília elnök
Hegyi Mátyásné alelnök
Zsembery Gyula titkár
Erõs Lászlóné pénztáros

Céljuk az albertfalvi polgári hagyományok ápolása a helyi polgárok közösségi életének önkéntes alapon nyugvó fejlesztése révén.
Felvállalják az Albertfalván élõk hagyományõrzõ és hagyományteremtõ tevékenységének, kulturális és szórakozási lehetõségeinek szervezését, valamint a lakossági érdekképviselet és érdekvédelem ellátását. Megvalósítása céljából könyvkiadást, pályázatok kiírását, az Albertfalvai Napok szervezését végzik. Megalapították az Albertfalva Kiváló Tanulója címet, felelevenítették a régi Szent Mihály-napi búcsú hagyományát, és a kertváros alapításának 70. évfordulója tiszteletére egész napos ünnepséget rendeztek. Kulturális és szórakozási alkalmakat szerveznek a Polgári Kézmûves Színkör elõadásai, dalestek és filmvetítések keretében. Ezen kívül az egyéni és közösségi lakossági érdekvédelmi tevékenységet is ellátják.


Etele Helytörténeti Kör -

1117 Budapest, Erõmû u. 4.
(Etele XI. kerületi Helytörténeti Gyûjtemény)
Tel.: 365-6126
Képviselõ: Dr. György Lajosné elnök
(További adatok a kerületi helytörténeti gyûjtemények között – lásd: Etele XI. kerületi Helytörténeti Gyûjtemény.)

XII. kerületi civil szervezetek

Kissvábhegyi Egyesület -

1122 Budapest, Határõr u. 55.
Tel.: 356-9316

Képviselõi: Noéh Ferenc elnök
Dömötör István
Karcsay Rezsõ
Nagy Angela
Rázga Tamásné választmányi tagok

Tevékenységük célja a budai Kissváb-hegyen lakók érdekképviselete, jószomszédi kapcsolatainak fejlesztése. Ennek érdekében szoros kapcsolatot tartanak a helyi önkormányzattal, és társegyesületekkel. Helyi kulturális rendezvényeket szerveznek, a kerületi fejlesztési koncepciók során javaslatokat tesznek a városrész értékeinek és épített környezetének megóvása érdekében.

Zugligeti Egyesület -

1121 Budapest, Béla király u. 59/a.
Tel.: 200-8723
Képviselõ: Dr. Salamin András elnök

XIII. kerületi civil szervezetek

Angyalföldért Egyesület -

1132 Budapest, Váci út 50. fszt. 2.
Tel.: 349-9102
E-mail: szszamosi@freemail.hu
Képviselõ. Kovács Piroska

XIII. kerületi Helytörténeti Klub -

(Angyalföldi Helytörténeti Gyûjtemény)
1132 Budapest, Váci út 50.
Tel.: 215-7053/118

Képviselõ: Dr. Róbert Péter
Jelenics József
Dr. Juhász Katalin
Kovács Piroska
Szalma Mária vezetõségi tagok

Tevékenységük célja honismereti, helytörténeti kutatás, ismeretterjesztés. Ennek érdekében elõadásokat rendeznek, kiadványokat jelentetnek meg, vetélkedõket szerveznek.


XIV. kerületi civil szervezetek

Alsórákosi Közmûvelõdési Egyesület -

1147 Budapest, Balázs u.53.
Tel.: 252-7410
E-mail: bota.piroska@freemail.hu
Képviselõ: Bóta Piroska
Boda Sándor

Civil szervezetük célja az ismeretterjesztés, a helytörténeti hagyományok kutatása, bemutatása és újraélesztése; a kulturális értékek létrehozása, néptánc-hagyományok ápolása; a határon túli magyarok nemzettudatának erõsítése -könyvadományok gyûjtése, egy-egy határon túli civil szervezet kiemelt patronálása.

Herminamezõ Polgári Köre -

1146 Budapest, Hermina út 3.
Tel.: 251-6712
Ügyvezetõ elnök: Milisits Máté

Herminamezõ Polgári Köre (alapítva 1990) dr. Buza Péter várostörténész kezdeményezésére alakult 1990-ben. Elnökévé Györffy Miklós újságírót választották.
Az egyesület célja a városrész - Herminamezõ – értékeinek, hagyományainak felkutatása, dokumentálása, publikálása, a helyi polgárok kulturális közösségének szervezése. Elsõdleges feladatának a helytörténeti mûhelymunkát tekinti, ebbõl kifolyólag alakult meg a körön belül a Szabó Bendegúz Helytörténeti Kutatócsoport, amely fõként kiadványok szerkesztésével foglakozik. Emellett az építész tagok aktívan részt vettek a kerület építészeti arculatát meghatározó önkormányzati döntés meghozatalában. Az egyesület eddigi mûködése során több emléktáblát is állíttatott a kerületben (Bartl-emléktábla a Bethesda gyermekkórház falán, Latinovits-emléktábla a Gundel vendéglõ falán), részt vett értékmentõ akciókban (a Hermina kápolna orgonájának restaurálása, a Fuit-sírkõ rekonstrukciója).
A Zuglóért tenni akarók kötetlen beszélgetéssel várják az idelátogatókat. Zuglóról készült kiadványok is megvásárolhatók a klubnapon, hétfõnként 16.00 és 17.30 óra között.

Liget Köztársaság Egyesület a Városliget -

1146 Budapest, Állatkerti út. 2. (Gundel Étterem)
Tel.: 468-4045
Fax: 363-4840
E-mail: kalman@gundel.hu
Képviselõ: Kálmán Zsolt

Az 1995-ben alapított egyesület szervezi a Pannon Bországgyûléseket.

Rákosfalva Társaskör -

1144 Budapest, Álmos vezér tér 9.
Postacím: 1144 Budapest, Ond vezér tér 31. fsz. 3.
tel.: 06-20/9322177
E-mail: sajo2@mail.datanet.hu
Képviselõ: Mészáros Istvánné

Rákosfalvai Helytörténeti Klub -

1144 Budapest, Rákosfalva park 4. X. 108.
Képviselõ: Paszabi János

XV. kerületi civil szervezetek

Pestújhelyi Pátria... -

Pestújhelyi Pátria Közhasznú Egyesület
1158 Budapest, Szücs István u. 45. (Közösségi Ház)
Tel.: 410-7168
Fax: 410-7168
E-mail: printker@axelero.hu
Képviselõ: Báder György
Adószám: 18182020-1-42

Célja a lokálpatriotizmus ápolása, területi „egészségvédelem”, vagyonvédelem. Rendszeres kulturális, egészségügyi és környezetvédelmi tevékenységet fejtenek ki. Asszonyklubot, sportklubot mûködtetnek, kiadói tevékenységükön belül öt éve megjelentetik a Pestújhelyi Disputa c. újságot.

Rákospalotáért Közhasznú Egyesület -

1151 Budapest, Károlyi Sándor út 140.
Tel.: 306-8448 271-0927 306-8341
E-mail: szimonildi@hotmail.com
szimon.ildiko@rakospalotaert.hu
Web: www.rakospalotaert.hu
Képviselõ: Matolcsyné Szimon Ildikó
Makayné Losonczki Beáta
Fábián Józsefné
Adószám: 18170438-1-41

Rákospalota építészeti, természeti környezetének megóvása a céljuk. Az egyesület kulturális, környezetvédelmi, szociális és területfejlesztési tevékenységet végez. A Napraforgó családi mûhely c. havi programjukban elfeledett kézmûves technikákat mutatnak be. Kert- és portaszépítõ versenyt hirdetnek meg, véleményezik a városrészt érintõ fõvárosi és kerületi rendeleteket, környezetvédelmi akciókat kezdeményeznek.

Toronyhír Újpalotai Média Alapítvány - www.toronyhir.hu

1157 Budapest, Páskompark 13. 8/46
Tel./fax: 418-7470 Mobil: 06-20/537-9111
E-mail: info@toronyhir.hu
Képviselõ Báthory Béláné kuratóriumi elnök
Adószám: 19702322-1-42

Az Újpalotaiak Baráti Köre 1989-ben az Újpalotai Szabadidõ Központtal közösen indította útjára a Toronyhír c. újságot, 1991-ben alapítványként függetlenítette.
Az újság célja: megteremteni a helyi nyilvánosság feltételeit, felkelteni a helyiek érdeklõdését, cselekvési kedvét a helyi közéletben, a mindennapokban, a városfejlesztésben való aktív részvételre.
Az internet helyi terjedésének köszönhetõen 2002 szeptemberétõl az interneten keresi a helyi civil független média lehetõségeit, illetve pályázati pénzbõl évente 2-4 alkalommal ingyenes tematikus kiadványt jelentet meg.

Újpalotaiak Baráti Köre... -

Újpalotaiak Baráti Köre Mûvelõdési és Érdekvédelmi Egyesület
1157 Budapest, Hartyán köz 3.
Postacím: 1157 Budapest, Páskompark 13. VIII/46. (Báthory Béla)
Tel./fax: 418-7470
E-mail: ebathory@t-online.hu
Képviselõ: Báthory Béla elnök
Baráth Gábor titkár
Adószám: 19010241-1-42

Kulturális és érdekvédelmi tevékenységet fejt ki Újpalotán. Elõadóesteket rendez, a határon túli magyarlakta területekre kirándulásokat szervez, lakossági fórumokat hív össze, népszavazást kezdeményez aktuális problémák miatt. Kezdeményezésére indult el 1989-ben a Toronyhír c. helyi újság kiadása, amelynek napjainkban internetes változata olvasható (www.toronyhir.hu).

XVI. kerületi civil szervezetek

Cinkotáért Közhasznú Egyesület -

1164 Budapest, Vidámvásár u. 78.
Tel.: 400-0129
Képviselõ: Dernovics Mihály elnök

Corvin Honismereti és Helytörténeti Klub -

1165 Budapest, Hunyadvár u. 43/B. (Corvin Mûvelõdési Ház - Erzsébetligeti Színház)
Tel.: 401-8091
E-mail: lantosantal@bp16.hu
Képviselõ: Lantos Antal elnök

Idõutazók Társasága - szorongas.com/program

1165 Budapest, Prodám u. 1.
Fax: 4011-586
Tel.: 407-4243, 06-20-931-0800
E-mail: bagi23@freemail.hu; idoutazok@startadsl.hu


Képviselõ: Benedek Ágnes vezetõ
Boldizsár Zoltán
Réz György
Zubreczki Dávid tisztségviselõk

Programjaikkal segítik azokat, akik egy picivel többet akarnak tudni Budapest XVI. kerületének múltjáról és jelenérõl, valamint a helyi kulturális élet felvirágoztatására törekednek. Az Idõutazók Társasága a fõváros peremén, a XVI. kerületben élõ lokálpatrióta fiatal értelmiségiek, fõként újságírók csoportja. Programjaik a szórakoztatás mellett – klasszikus népmûvelõi szemlélettel – hasznosak is, nem csupán a szûk szakmai körhöz jutnak el. Több rendezvényük kifejezetten a diákokat szólítja meg, olyan területeken – helytörténet és újságírás –, ahol az iskolák kevésbé tudnak átfogó ismereteket nyújtani, így tevékenységük hiánypótlónak tekinthetõ. . Múltjuk megismertetése terén igazi nóvum a Kertvárosi Idõutazás, az évente mintegy ezer embert megmozgató autóbuszos kerületi városnézés. Rendszeresen szerveznek helytörténeti kiállításokat, vetélkedõket és gyûjtõpályázatot is indítottak. 2004-ben adták ki a helyi önkormányzat gondozásában a Kertvárosi Helytörténeti Füzetek hetedik számát, és tagjai a kerületi lapokban is rendszeresen publikálnak ebben a témakörben. A Kertvárosi Kávéházi Estéken havonta neves személyiségekkel beszélgetnek, diákújságíró fesztiválokat és médiatáborokat tartanak.


Kresz Mária Alapítvány -

1164 Budapest, Cinke u. 33.
Fazekas Központ: 1164 Budapest, Csinszka u. 27.
Tel.: 407-1502
Képviselõ: Csuporné Angyal Zsuzsa titkár
E-mail: fazekaskozpont@mail.datanet.hu
Web: www.kma.uw.hu

Célja a Kárpát-medence magyar fazekas hagyományainak dokumentálása, megõrzése, szakszerû feldolgozása és továbbadása. Gyakorlati tevékenységük 1992 tavaszán indult meg. Rendszeresen fogadnak iskolai és óvodai csoportokat bemutatóra és foglalkozásra, nyáron egyhetes fazekas tábort szerveznek. A hazai és külföldi népi kerámia szakirodalma mellett kézirattár, egy szakszerûen válogatott tárgyi gyûjtemény, dia- és fényképtár, mintalapok, hangzóanyagok és videofelvételek állnak látogatóik rendelkezésére. Fõbb tevékenységeik: a fazekas szakma bemutatása, elméleti tárgyak, mesterkurzus, szakmapedagógiai módszertani bemutatók egy bármikor látogatható, mûködõ fazekasmûhely (Nyitott Mûhely) és a Foglalkoztató helyiségben folyó oktatás.

Laki Károly magángyûjtemény -

1165 Budapest, Kalitka utca 1.
Tel.: 403-7909
Tulajdonos: Laki Károly

A gyûjtemény célja elõdeink – elsõsorban a vidék, a paraszti világ – használati, díszítõ és berendezési tárgyainak megmentése, bemutatása és „megszólaltatása”.
A gyûjteményt egy kétszíntes, népi jellegû ház, egy botanikus jellegû kert és egy néprajzi anyag alkotja. Mindezt minden néprajzi végzettség és támogatás nélkül a tulajdonos hozta létre. Hivatalosan 1973. március 15-tõl fogad látogatókat, belépõdíj nélkül. Szakmai megítélés alapján is a gyûjtemény páratlan, egyeülálló értéket képvisel. Vezetõje, a kétszeres díszpolgár, szeretné elérni, hogy gyûjteménye a késõbbi évtizedekben is egy egységet alkothasson.


XVII. kerületi civil szervezetek

Budapesti Városvédõ Egyesület XVII. kerü -

Tel.: 258-3394
Képviselõ: Szabó Tiborné

Keresztúri Társas Kör -

1173 Budapest, Csabai út 44.
Tel.: 258-8162
Képviselõ: Varga Lászlóné


Rákoscsabai Polgári Kör -

1171 Budapest, Péceli u. 222.
Tel.: 257-6514, 256-1913
Képviselõ: Nyerges Gyuláné elnök

Rákoshegyi Polgári Kör -

1174 Budapest, Podmaniczky Zs. u. 3.
Tel.: 258-3394, 258-1831
Képviselõ: Fejér Gyula elnök

Rákoskeresztúri Polgári Egylet -

1173 Budapest, Uszoda u. 3/a.
Képviselõ: Újváriné Gercsák Anikó

Rákoskerti Polgári Kör -

1171 Budapest, Rákoskert sugárút 66.
Tel.: 257-6095
E-mail: sszelepcsenyi@t-online.hu
Képviselõ: Szelepcsényi Sándor elnök

A polgári kör célja Rákoskert lakosaiban az összetartozás érzésének erõsítése, a hagyományok ápolása és a kulturális élet fellendítése. Konkrét tevékenységei: rendszeres összejövetelek tartása, kiállítások, könyvbemutatók, a környezetvédelemmel kapcsolatos rendezvények szervezése, a „Kerti Levél” kiadvány szerkesztése és terjesztése.

Rákosligeti Polgári Kör -

1172 Budapest, Hõsök tere 9.
Tel.: 258-0518

Képviselõ: Dr. Dombóvári Csaba elnök
Rózsahegyi Péter titkár
Csorba Edit pénztáros
Dunai Mónika
Kovics Tibor elnökségi tagok
Adószám: 18048748-1-42

Az egyesület célja, hogy összefogja és közösségi lehetõségeivel támogassa a helyi közélet demokratikus fejlõdését. Ennek érdekében szerepet vállal a helyi hagyományok ápolásában, a kulturális élet színesítésében, a környezet védelmében, szépítésében, a civil önszervezõdés segítésében és a lakossági érdekképviseletben. Ennek megvalósuló formái: Kiállítások rendezése, faültetési akciók, társasági estek, helytörténeti beszélgetések szervezése, történeti relikviák gyûjtése, megõrzése.

Rákosmenti Múzeumbarát Egyesület - www.erdosreneehaz.hu

http://www.erdosreneehaz.hu, http://www.erdosreneehaz.hu/tipus/rakosmenti-muzeumbarat-egyesulet/
1174 Bp., Báthori u. 31.
E-mail: rme.elnokseg@gmail.com
Képviselõ: Puzsár Imre elnök
Adószám: 18193037-1-42

Egyesületünk célja Budapest fõváros XVII. kerületében, Rákosmentén, illetve településrészein a tárgyi, szellemi és kulturális örökség védelme, megóvása, illetve megismertetése, a lokálpatriotizmus erõsítése. Ennek érdekében helytörténeti programokat és ismeretterjesztõ elõadásokat szervezünk, fõleg az általános iskolai korosztály részére. Támogatjuk a helytörténeti kutatómunkát, kiadványokat jelentetünk meg, valamint közremûködünk az Erdõs Renée Ház Muzeális Gyûjtemény és Kiállítóterem gyûjtõ- és bemutató tevékenységében, rendezvényein. Civil szervezetként részt veszünk a kulturális közéletben, a hasonló célú szervezetekkel együttmûködve. Az Egyesület negyedévente megjelenõ folyóirata a Rákosmenti Múzeumi Estek címû, helytörténeti tudományos-ismeretterjesztõ újság; ennek korábbi számai az Egyesület honlapján érhetõk el.


Vigyázó Ferenc Mûvelõdési Társaság -

1174 Budapest, Szabadság u. 36/a.
Tel.: 258-5767
Képviselõ: Sajó Endre elnök


XVII. kerületi Lokálpatrióták Egyesülete -

1173 Budapest, Aranykút u. 100.
Képviselõ: Holló Szilárd

XVIII. kerületi civil szervezetek

Dr. Széky Endre Pestszentimre Történeti - www.szeky.ini.hu

Teljes név: Dr. Széky Endre Pestszentimre Történeti Társaság
1188 Budapest, Szélsõ u. 89/b.
Tel.: 291-9757 Mobil: 06-70-220-3771
Fax: 297-4271
E-mail. pandyt@freemail.hu
Web: www.szeky.ini.hu
Képviselõ: Pándy Tamás elnök
Dr. Mayer Lajos alapító titkár
Németh Gabriella Ágnes titkár
Szilágyiné Németh Irén gazdasági vezetõ
Adószám: 18014998-1-43

Tevékenységük célja Pestszentimre helytörténete, érdekképviselete, múltja, jelene, jövõje. Konkrét tevékenységeik: Havonta tartanak intézõbizottsági üléseket. Meghatározó részvételük a Pestszentimre Városrészi Önkormányzat munkájában. Ezen túl a Falukép c. lap írása, szerkesztése, kiadása; Imrei események megörökítése; helytörténeti kutatás; Pestszentimre önállósága évfordulójára kiadvány készítés; a szentimrei fejlesztések, lakossági érdekek szerinti nyomon követése, befolyásolása; a Pestszentimre Gyûjtemény gyarapítása, kezelése, új utcanévadási, utcakialakítási javaslatok, évente emlékplaket adományozása (Pestszentimréért Díj).

Együtt Pestszentimréért Egyesület -

1188 Budapest, Erdõsáv u. 42/b.
Tel.: 06-20/5558871
Fax: 297-0145
E-mail: epe@mailbox.hu
Képviselõ: Dunavölgyiné Lipokatich Margit
Adószám: 18247796-2-43

Pestszentimrei Néprajzi... Gyûjtemény -

Teljes név: Pestszentimrei Önálló Néprajzi, Ipar- és Helytörténeti Gyûjtemény
1188 Budapest, Póth Irén u. 20/a.
Tel.: 290-7351

Képviselõ: Karip Gyula
Török Erna
Vojtikovszki László

Tevékenységének célja Pestszentimre múltjának kutatása, néprajzi-, ipar- és helytörténeti emlékeinek gyûjtése, bemutatása. Ennek érdekében a múzeumi törvény szerint feldolgozza a gyûjtött és Lénárd Róbert egységes hagyatékából származó relikviákat. A feldolgozott anyagot kiállítás keretében mutatja be. A gyûjtemény civil szervezetként, családi költségvetésbõl mûködik. Kapcsolatot ápol a helyi önkormányzattal, civil szervezetekkel és a fõvárosi helytörténeti gyûjteményekkel.

XIX. kerületi civil szervezetek

Kispesti Helikon Kulturális Egyesület -

1192 Budapest, Bercsényi u. 22.
Tel.: 282-6129
Képviselõi: Tihanyiné Szilágyi Ágnes
Hernádi Paula

Kispesti Honismereti Egyesület -

1196 Budapest, Zalaegerszeg u. 106.
Levelezési cím: 1146 Budapest, Hungária krt. 125. II/2.
Tel.: 220-2937
Fax: 220-2937
Képviselõ: Vidra Péter elnök

Az egyesület célja a hagyományõrzés, a magyarságtudat erõsítése a fiatal korosztály körében. Mindezt kirándulások, táborok szervezésével, honismereti programok megvalósításával, a határon túli régi magyar tájegységeken való barangolásokkal (Erdély, Felvidék) kívánják elérni.
Kispesti Társaskör -

1191. Budapest. Fõ u 42
Képviselõk:
Elnök: Arany-Tóth Zoltán
Tel. : 377-3424
E-mail: atzt100@ gmail.com
Társelnök Gaál KÁrolyné /Varjú Vilma /
Tel.: 370-953
E-mail : gaalvi@freemail.hu

Az egyesület a 120 éve alakult Kispesti Polgári Kört tekinti jogelõdjének. Rendezvényeinket minden hónap elsõ és harmadik csütörtökjén, du. 16 órától kezdõdõen tartjuk a Kispesti Kaszinóban (Fõ u. 42.) Egyesületünk együttmûködésre hívja a régi és új kispestieket, akik cselekedni készek önzetlenül, becsülettel a hazáért, városunkért és a helyi lakosság közös érdekeiért. Célkitûzésünk nemzeti értékeink megõrzése, ápolása és a kispesti lokálpatriotizmus életben tartása, a híd szerepét betölteni a lakosság és az önkormányzat között. Társaskörünk közösségi életét elõadásokkal, kulturális rendezvényekkel, az országot megismerõ kirándulásokkal, közérdekû kezdeményezések felkarolásával kívánjuk vonzóvá tenni. Ajtónk minden érdeklõdõ kispesti polgár elõtt szeretettel nyitva áll.


Magyar Kollégium Kulturális Egyesület - www.magyarkollegium.hu

1192 Budapest, Baross u. 48.
Képviselõ: Romhányi András
E-mail: romhanyi@magyarkollegium.hu

Az egyesületet 24-en hívták életre, amely azóta már 27 fõre és egy pártoló tagra bõvült. Szakmai kapcsolattartás, tapasztalatcsere, rendezvényszervezés, kulturális kistérség fejlesztés, stb. amivel foglalkoznak, a Kárpát-medencén belül. A MKKE célja a magyar kulturális értékek õrzése és gyarapítása. A MKKE szellemi mûhely, nemzeti intézmény, melynek feladata: a magyar közmûvelõdési szakma eredményeit, módszereit közvetíteni a határon túl élõ magyarság számára. Az MKKE céljait különösen a következõ eszközökkel valósítja meg: szakmai cseréket, szakemberképzéseket, szakmai tanácskozásokat szervez és intézményesít; magyarországi kulturális szakemberek, mûvészek és tudósok, illetve ezek csoportjainak határon túli közremûködését, szereplését szervezi; határon túli kulturális szakemberek, mûvészek és tudósok, illetve ezek csoportjainak magyarországi közremûködését, szereplését szervezi; kiállításokat szervez; szakmai kiadói tevékenységet folytat.
Wekerlei Társaskör Egyesület - www.wekerletelep.eu

1192 Budapest, Kós Károly tér 10.
T.: 280-0114
Email: postalada@wekerletelep.hu
Elnök: Somlói Judit

XX. kerületi civil szervezetek

Kossuth Társaság -

1201 Budapest, Topánka u. 3., II. 21.
Levélcím: 1203 Budapest, Baross u. 53. (Pesterzsébeti Múzeum)
Tel.: 283-1164
Fax: 283-0625
Képviselõ: Dr. Sturcz Zoltánné elnök

Német Hagyományokat Ápolók... -

Német Hagyományokat Ápolók Szövetsége Egyesület
1204 Budapest, Desewffy u.2.
Postacím: 1204 Budapest, Nefelejcs u.1.
Tel.: 285-2711
Képviselõ: Szujer Józsefné

Az 1998-ban bejegyzett egyesület célja a XX. kerületi, sokszínû német nemzetiségi hagyományok ápolása.

Pesterzsébeti Helytörténeti Klub -

1201 Budapest, Nagy Gyõri István u. 4-6. (Csili Mûvelõdési Központ)

Képviselõ: Kökény Sándorné Kalmár Veronika klubvezetõ

A XX. kerület történeti múltját ápoló és népszerûsítõ helytörténeti klub minden hónap második keddjén, du. 5 órától tartja összejöveteleit a Csili Mûvelõdési Központ Vízvári termében.

Pestszenterzsébeti Kolping ... -

Teljes név: Pestszenterzsébeti Kolping Család Egyesület
1201 Budapest, Vörösmarty út 180.
Levelezési cím: 1203 Budapest, Kossuth Lajos u. 91.
Tel.: 285-8477

Képviselõ: Takács István elnök
Tompos Gyula titkár
Dombos Tiborné gazdasági vezetõ
Az egyesület célja 150 éve változatlan: erõs hitû, öntudatos polgárokat nevelni. Kolping iskoláik ezt az utat követik. Elõadásokat, kirándulásokat szerveznek. Évente több egynapos kirándulást is; egy alkalommal a shengeni határon túlra mennek, földrajzot és történelmet tanulni. Felkutatják a hátrányos helyzetû fiatalokat és Kolping iskolába küldik õket, ahol szakmát és idegen nyelvet tanulnak és leérettségizhetnek.
Adószám: 18240407-1-43

XXI. kerületi civil szervezetek

Csepeli Helytörténeti és Városszépítõ .. - www.cshve.hu

Teljes név: Csepeli Helytörténeti és Városszépítõ Egyesület
1213 Budapest, Szent István u. 230. (Csepeli Helytörténeti Gyûjtemény)
Tel.: 06-20-2651213
Képviselõi: Dr. Bolla Dezsõ elnök
Csizmadia Károly alelnök
Horváth László alelnök
Páll Tibor alelnök
Sárkány István alelnök
Zémann István titkár

Egyesületünk az 1960-ban alakult Csepeli Helytörténeti Bizottság jogutódjaként 1995. novemberében jött létre. Célkitûzésünk kettõs, egyrészt a csepeli múlt évezredes hagyományainak ápolása, a történelmi emlékek gyûjtése és megõrzése, szoros együttmûködésben a Csepeli Helytörténeti Gyûjteménnyel, másrészt a lakóhelyünk élhetõsége szempontjából fontos városszépítés és környezetvédelem elõmozdítása, tevékeny segítése, nemcsak szakmai elõkészítésben, hanem a közterületeket fejlesztõ közösségi munkában is. Kerületünk mûemlékeit, természetvédelmi területeit, közparkjait és a Ráckevei-Soroksári Duna partot is szívügyünknek tekintjük. Mindezen célkitûzéseket szem elõtt tartva és ezeknek megfelelve, eredményesen mûködünk közre a városrész környezetvédelmi és városvédelmi feladataiban is. Tagságunk baráti közösséget alkotva, együtt szervez kirándulásokat bel- és külföldre, természetvédelmi területekre, tanösvényekre, múzeumi látogatásokra.
Adószám: 18227994-1-43
Csepeli Svábok Szabad Kulturális ... -

Teljes név: Csepeli Svábok Szabad Kulturális Egyesülete
1215 Budapest, Árpád u. 1.
Postacím: 1212 Budapest, József Attila u. 37.
Tel.: 277-0368 276-1300
Képviselõ: Kaltenecker Antalné

Az 1991-ben bejegyzett egyesület célja a csepeli német nemzetiségi hagyományok ápolása. Tevékenységük egyik jelentõs eredménye a német nemzetiségi tánccsoport mûsoros estjének megvalósítása.

XXII. kerületi civil szervezetek

... Promontor-Tétény munkacsoport -

Teljes név: Budapesti Városvédõ Egyesület Promontor-Tétény munkacsoportja
1222 Budapest, Komáromi út 15/c.
Tel.: 227-0683
Képviselõ: Bartos Mihály vezetõ

Baross Gábor Telepi Polgári Kör -

1224 Budapest, IV. u. 17.
Tel.: 362-4682
Képviselõ Sztavropulosz Szotiriszné

Budafok-Tétény Baráti... - www.baratikorok.hu

Teljes név: Budafok-Tétény Baráti Körök Egyesülete
1222 Budapest, Tóth József u. 45.
Tel.: 424-5837, 06-30/200-0953
E-mail: info@baratikorok.hu
Képviselõ: Horváthné Fûkõ Zsuzsanna elnök
Gömörei József általános alelnök
Vizi Sándor alelnök
Bozsó Gy. Zsoltné gazdasági titkár
Zsidákovits Ágoston szervezõ titkár
Horváth Józsefné
elnökségi póttag
Az egyesület célja a kerület haladó hagyományainak ápolása, a lakosság érdekvédelme és szolgálata, kulturális programok szervezése a kerületi lakosok, különös tekintettel Budafok-felsõváros lakói részére. Tevékenységük része a lakókörnyezetük múltjával és jövõjével összefüggõ elõadások szervezése, kulturális és sport programok, rendezvények, kirándulások, rendszeres klubdélutánok (klubnapok) szervezése, kivitelezése, a tiszta lakókörnyezet megteremtése érdekében lakossági mozgalmak szervezése, támogatása… Székházuk nyitott mindenki számára, ott számos közösségi rendezvényt tartanak.

Budafoki Péter-Pál Utca... - www.peterpalkor.hu

Teljes név: Budafoki Péter-Pál Utca és Környéke Polgári Kör
1221 Budapest, Péter-Pál u. 122/a.
E-mail: peter.pal.p.kor@gmail.com
Web: www.peterpalkor.hu
Képviselõk (elnökség): Dr Vankó András elnök, dr. Szigeti Zoltán alelnök, dr. Joó Ernõ titkár, dr. Nagy Sándor pénztáros, Bicsák Zoltán, Klein László, Németh Zoltán tagok.
Adószám: 18242227-1-43

Az egyesület 1999. decemberében alakult azzal a céllal, hogy összefogja és közösségi lehetõségeivel támogassa a helyi közélet demokratikus fejlõdését. Ennek érdekében a polgári kör vállalta, hogy aktívan részt vesz a helyi civil társadalom önszervezõdésében, a történelmi múlt helyi emlékeinek felkutatásában és megóvásában, a budafoki kulturális életben, a környezeti kultúra ápolásában, a természet, a táj megóvásában, a kerületrészek közötti kapcsolatok erõsítésében, a közrend védelmének, a helyi lakosság egészségvédelmének elõsegítésében, valamint az idõskorúak és a szociálisan rászorulók segítésében. Helytörténeti rendezvényekkel, az egykori budafoki hagyományok keresésével, felelevenítésével, helytörténeti tanulmányok kiadásával is foglalkoznak. A polgári kör 2009 óta közhasznú szervezetként mûködik. Legfontosabb rendezvénye a minden év június végén megrendezésre kerülõ Péter-Pál Napok.


Klauzál Gábor Társaság - www.klauzal.hu

lEVELEZÉSI CÍM: 2030 Érd, Fonó u. 1.
e-mail cím: info@klauzal.hu

Elnök: Glattfelder Tamás, e-mail: info@klauzal.hu, telefon: 06-30/914-6366
Adminisztratív titkár: Krieger Krisztina, e-mail: krieger@enternet.hu
Szervezõ titkár: Hódi Szabolcs, e-mail: hodi.szabolcs@klauzal.hu

Az egyesület tagjai, akik Klauzál Gábor elsõ független kormányunk mezõgazdasági, ipari és kereskedelmi minisztere, a reformkori és a kiegyezéshez vezetõ reformmozgalmak egyik vezetõ személye, egyben budatétényi birtokos gazdálkodó, közösség és kultúrateremtõ hazafi emlékének ápolása iránt felelõsséget éreznek, az alábbi célokat fogalmazták meg:
a) Klauzál Gábor szellemében és példája nyomán mértékletes, higgadt, de bátor és haladó közhasznú, értékõrzõ és értékteremtõ, közösségszervezõ tevékenység kifejtése,
b) Klauzál Gábor helyi, országos és határon túli szellemi és tárgyi hagyatékának felderítése, ápolása, megõrzése, továbbadása, megismertetése és elismertetése,
c) Klauzál Gábor örökségének felkutatásában és közkinccsé tételében az emberek, egyesületek, gazdasági szereplõk valamint önkormányzati szervek és intézmények együttmûködésének elõmozdítása,
d) a történelmi múlt, helytörténet, hagyományok szelektált kutatása, felelevenítése és ápolása,
e) egy-egy helyi és országos rendelet- ill. törvényjavaslat esetén Klauzál Gábor szellemisége alapján véleménynyilvánítás kifejtése.
Az egyesület önálló jogi személy, képviseletére az elnök jogosult.
Az egyesület a Magyar Köztársaság Alkotmánya, valamint a egyesülésrõl szóló 1989. évi II. törvény alapján és az 1997. évi CLVI. törvény rendelkezéseivel összhangban mûködõ, önszervezõdéssel alakult közhasznú, non-profit szervezet. Az egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt, illetve azoktól támogatást nem kap, továbbá országgyûlési és önkormányzati képviselõjelöltet nem állít, és nem támogat. Az egyesület besorolási kategóriája: közhasznú szervezet.
Mihalik Sándor Helytörténeti Kör -

1221 Budapest, Panoráma u. 7.
Tel.: 226-1916
Képviselõ: Garbóci László elnök

Nagytétényi Polgári Kör - www.ntetpolg.hu

1225 Budapest, Nagytétényi út 312.
Postacím: 1225 Budapest, Romhányi József u. 21.
Tel.: 207-1863 2007-5862 362-4505
E-mail: ntetpolg@mailbox.hu
Képviselõ: László Istvánné

Célja a nagytétényi hagyományok ápolása. Az 1991-ben alakított egyesület a kézimunka körtõl a tánckörig bezáróan különféle szakköröket, klubokat mûködtet. Tagjai szervezik a nagytétényi szüreti mulatságoktól az év végi szilveszteri bálig tartóan a helyi rendezvények széles skáláját.

XXIII. kerületi civil szervezetek

Harmónia Háza.... -

Teljes név: Harmónia Háza Hagyományõrzõ és Természetvédõ Közhasznú Egyesület
1237 Budapest, Maros u. 27.
Tel.: 06-20/950600
Képviselõ: Tóth Csaba

Soroksári Grassalkovich Kör -

1239 Budapest, Kisduna u. 8.
Tel.: 06-30-5943715

Képviselõ: Román János vezetõ
Ott Sebõ vezetõhelyettes
Schuszter Antal vezetõhelyettes

Céljuk Soroksár múltjának feltárása, értékeinek megismerése, feldolgozása és minderrõl a lakosság informálása: helytörténettel foglalkozás; a családoknál, levéltárakban még meglévõ írásos és képi dokumentumok (fotók) felkutatása, másolása, rendszerezése és elõadások, könyvek, kiállítások formájában „közkinccsé” tétele; épületek felmérése, állapotuk fotón és rajzon való rögzítése, épített értékeink megvédése.
Adószám: 19729224-1-42

Soroksári Svábok Független Egyesülete -

1238 Budapest, Templom u. 110.
Tel.: 287-3081
Fax: 287-3081
Képviselõ: Zwick József


XXIII. kerület Fejlesztéséért Egyesület - www.egyuttsoroksarert.hu

1238 Budapest, Házhajó u. 63.
Tel.: 350-0374
E-mail: farkasfalvi@egyuttsoroksarert.hu
Képviselõ: Dr. Farkasfalvi József elnök

Célja Soroksár értékeinek megóvása, történelmi hagyományainak, a település fejlõdésének elõsegítése, a település kulturális- és közéletében való tevékeny részvétel.
Megvalósítása érdekében együttmûködnek mindazokkal, akiknek szerepük és lehetõségük van Soroksár épüléséért, szépüléséért munkálkodni. A közösség életminõségének javítását elõsegítõ kezdeményezéseik, akcióik, egyéb tevékenységeik jelzik munkájuk eredményeit. Együtt elnevezéssel 2005 januárjától idõszaki újságot adnak ki, melynek évente három száma jelent meg.

xxxxxxxxxxx -

A Budapesti Honismereti Társaság (elérhetõségét lásd a címtárban) köszönettel várja a budapesti egyesületi címtárban szereplõ szervezeteknek és közölt adatoknak kiegészítését, a 2006. évben történt változások közlését minden olyan civil szervezettõl, amely a fõvárosban helytörténeti tevékenységgel (is) foglalkozik.


A Budapesti Honismereti Társaság köszönettel várja a budapesti egyesületi címtárban közölt adatok kiegészítését és a 2005. évben történt változások közlését minden olyan civil szervezettõl, amely a fõvárosban helytörténeti tevékenységgel is foglalkozik.
2005-2013 Budapesti Honismereti Társaság, Minden jog fenntartva                                         Készítette: Silverside Stúdió